archive-rs.com » RS » C » CARINA.RS

Total: 327

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Банкарске гаранције
  Д 20028 1 од 27 12 2004 године ПОДНОШЕЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ КАО ОБЛИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА НАПЛАТУ ЦАРИНСКОГ ДУГА ПРИЛИКОМ СМЕШТАЈА РОБЕ У ЦАРИНСКА СКЛАДИШТА Објашњењем Управе царина 01 3 Број Д 20028 1 од 27 12 2004 године обавештене су царинарнице о условима које мора да испуњава банкарска гаранција као и о начину раздвајања банкарских гаранција сходно царинским поступцима С обзиром да царинарнице различито поступају код полагања обезбеђења за поступак складиштења у јавна царинска складишта а да би се обезбедило једнообразно поступање даје се следеће објашњење Да би се роба ставила у поступак царинског складиштења потребно је да носилац одобрења положи одговарајуће обезбеђење за плаћање царинског дуга који би могао настати у вези са робом стављеном у тај поступак члан 114 Царинског закона Поред поменутог обезбеђења царински орган може затражити од држаоца складишта да положи обезбеђење прописано чланом 131 Царинског закона Чланом 217 Уредбе о царински дозвољеном поступању са царинском робом пуштању царинске робе и наплати царинског дуга Службени гласник РС бр 127 03 20 04 63 04 и 104 04 прописано је да царински орган неће дозволити стављање робе у поступак царинског складиштења пре него што држалац приватног складишта положи обезбеђење из члана 131 Царинског закона Према томе држалац јавног царинског складишта нема обавезу полагања обезбеђења прописаног чланом 131 Царинског закона али нема обавезу да положи обезбеђење прописано чланом 114 истог закона осим у случају стављања у поступак царинског складиштења робе у слободној зони и домаће робе намењене извозу из члана 126 став 1 тачка 2 Царинског закона Приликом смештаја сваке конкретне пошиљке царинарница ће контролисати да ли положена банкарска гаранција обезбеђује наплату царинског дуга који би могао настати у поступку царинског складиштења те пошиљке Овакав поступак се примењује приликом сваког складиштења робе независно од врсте складишта јавна и приватна Одредбом члана 201 Царинског закона прописано је да царински орган може одобрити да друго лице положи обезбеђење уместо лица чија је то обавеза док је чланом 275 став 4 поменуте Уредбе прописано да банкарску гаранцију може поднети и посредни заступник из члана 26 Царинског закона У случају да је царинарница одобрила смештај робе у јавно царинско складиште без полагања обезбеђења исто је потребно положити најкасније до 01 04 2005 године Истовремено указујемо да се царинарнице приликом давања одобрења за отварање царинског складишта придржавају услова за отварање царинског складишта о којима је Управа царина обавестила све царинарнице актима 01 3 бр Д 14695 1 од 17 12 2003 године и Д 10904 1 од 23 08 2004 године а нарочито у погледу контроле обезбеђења услова за спровођење мера царинског надзора Такође се скреће пажња да царинарница у поступку давања одобрења за рад царинских складишта у складу са одредбом тачке 2 члана 128 Царинског закона треба да цени економску оправданост и стварне потребе за царинским складиштењем робе Сходно томе при давању одобрења за рад јавних царинских складишта посебну пажњу треба обратити на делатност подносиоца захтева као и на обезбеђење услова у погледу инфраструктуре и опреме за спровођење мера царинског надзора Акт Управе царина 01 3 број Д 3424 1 од 25

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/Stranice/BankarskeGarancije.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Поједностављене процедуре
  Односи са јавношћу eIPR апликација Апликација за приступ НЦТС у TIR ЕПД Аналитика стања банкарских гаранција Електронско подношење докумената Преглед тренутног стања гаранција Међународна сарадња Чланство у међународним организацијама Међународни пројекти Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Пословна заједница Поједностављене процедуре Поједностављени поступак у простору примаоца односно пошиљаоца Управа царина припремила је објашњења за спровођење поједностављеног увозног поступка у простору примаоца као и текст објашњења за спровођење поједностављеног извозног поступка у простору пошиљаоца Поједностављени царински поступак на основу фактуре Текст објашњења за поједностављени царински поступак на основу фактуре можете преузети овде Царински поступак на прекоргранични промет електричне енергије Објашњење за коришћење поједностављ еног поступка транзита у воза и извоза робе која се превози електричним водовима можете преузети овде Прилог 1 Захтев за поједностављени поступак транзита за струју Прилог 2 Захтев за декларисање струје на основу књиговодствених исправа Образац 1 Извештај о увозу електричне енергије за обрачунски период Образац 2 Извештај о извозу електричне енергије за обрачунски период Образац 3 Извештај о транзиту електричне енергије Образац E1 Евиденција увоза електричне енергије Образац E2 Евиденција извоза електричне енергије Образац E3 Евиденција транзита електричне енергије Образац П1 Потврда о укупно реализованом

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/Stranice/PojednostavljeneProcedure.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Слободне зоне
  за приступ НЦТС у TIR ЕПД Аналитика стања банкарских гаранција Електронско подношење докумената Преглед тренутног стања гаранција Међународна сарадња Чланство у међународним организацијама Међународни пројекти Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Пословна заједница Слободне зоне Упутство за царински поступак у слободним зонама можете преузети овде као и текст Закона о слободним зонама Правилник о облику и садржини извештаја

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/Stranice/Slobodnezone.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ТАРИС - интегрисана тарифа
  односно извозу формирану повезивањем тарифних ознака са мерама комерцијалног законодавства мерама аграрне политике увозним извозним забранама рестрикцијама квантитативним ограничењима тарифним квотама и преференцијалима кодификовано на начин на који се кодификује у Интегрисаној тарифи ЕУ ТАРИК TAR if I ntegre C ommunautaire Увођењем ТАРИС а ће се повећати степен аутоматског царињења и омогућити правилна и униформна примена закона и прописа у поступку царињења на целокупној територији Р Србије Одређене рубрике ЈЦИ а су повезане са базом података ТАРИС и попуњавају се шифрама дефинисаним у истој ТАРИС база проверава веродостојност података уписаних у те рубрике нпр рубрике бр 33 36 39 44 47 и друге и врши обрачун дажбина Основни елементи ТАРИС базе су мере номенклатура додатни кодови географска подручја фусноте законодавство и др Мера је примена прописа за одређени период времена на увезену извезену робу одређеног порекла На пример мера је наплатити царину наплатити антидампинг царину приложити сертификат о здравственој исправности производа применити референтне цене за одређен производ Ове мере су у ТАРИС бази кодификоване шифриране на тачно одређени начин алфанумеричким ознакама Номенклатура се састоји од тарифних ознака и наименовања Наименовање је текстуални опис робе који прати сваку тарифну ознаку Тарифне ознаке су у ТАРИС бази десетоцифрене ознаке где је првих осам цифара идентично са ознакама из Царинске тарифе ЕУ ЦН ом првих шест су из ХС а а седма и осма цифра су цифре уведене од стране Европске Уније док су последње две цифре националне Даља подела наименовања се врши додатним кодовима Додатни кодови су четвороцифрене алфанумеричке ознаке које се користе када номенклатура треба да буде даље разрађена због специфичних потреба на пример да би се означила роба за коју се наплаћује акциза посебна стопа ПДВ а извозне стимулације Тарифне ознаке се уписују у рубрику бр 33 ЈЦИ а и то тако што се поред десетоцифрене тарифне ознаке уписују највише

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/Stranice/TarisIntegrisanaTarifa.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Царински поступци
  Међународна сарадња Чланство у међународним организацијама Међународни пројекти Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Пословна заједница Царински поступци Започети царински поступци у смислу члана 308 Царинског закона Текст објашњења Управе царина у вези започетих царинских поступака у смислу члана 308 Царинског закона можете преузети овде Попуњавање рубрике 44 ЈЦИ Текст акта Управе царина којим је појашњен начин попуњавања рубрике 44 ЈЦИ можете преузети овде Упутство за попуњавање рубрика 8 и 14 Управа царина израдила је акт којим је појашњен начин попуњавања рубрика 8 и 14 ЈЦИ у складу са Царинским законом и Правилником о облику садржини начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку Текст акта можете преузети овде Попуњавање рубрике 7 ЈЦИ Текст акта Управе царина којим је појашњен начин попуњавања рубрике 7 ЈЦИ можете преузети овде У царинском систему предвиђена је категорија царинских поступака односно свако царинско дозвољено поступање и употреба робе где учесници у поступку стичу права и обавезе у вези са робом представљају царинске поступке У члану 5 тачка 14 набројане су врсте царинског поступка и то стављање робе у слободан промет транзит царинско складиштење активно оплемењивање прерада под царинском контролом привремени увоз пасивно оплемењивање извоз Редован поступак Редован поступак обухвата поступак подношења прихватања провере царинских декларација као и пуштање робе Начин поступања царинских службеника приликом спровођења царинског поступка прописан је актом Управе царина број 148 03 030 02 65 2011 од 03 06 2011 године а примењује се од 15 06 2011 године Напред наведеним актом прописани су прилози и то Прилог 1 Захтев за заступање Прилог 2 Захтев за претходни преглед Прилог 3 Захтев за пуштање робе пре завршетка провере Прилог 4 Захтев за преглед робе по основу префернцијалног порекла робе Прилог 5 Обавештење о покретању поступка провере порекла

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/CarinskiPostupci.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Стављање робе у слободан промет
  станице за снабдевање горивом моторних возила коју не треба прихватати у поступку стављања у слободан промет Акт Управе царина број 148 03 030 02 91 4 2011 од 09 03 2012 године Увоз опреме по основу улога страног улагача појашњење Одредбом члана 16 Закона о страним улагањима Службени лист СРЈ бр 3 02 и 5 03 прописано је ослобођење од плаћања царина и других увозних дажбина за увоз опреме по основу улога страног улагача осим путничких моторних возила и аутомата за забаву и игре на срећу Ово право се користи у складу са утврђеном динамиком улагања до коначне изградње објекта односно отпочињања делатности у коју се врши улагање а уколико се улагање врши по основу реинвестирања добити за време важења уговора односно одлуке Поменуто ослобођење може користити и предузеће са страним улогом до висине учешћа страног улагача у капиталу предузећа осим новчаног дела основног капитала у року од две године од дана регистрације страног улагања На основу члана 219 Царинског закона Службени гласник РС број 18 10 а увези са чланом 16 Закона о страним улагањима Службени лист СРЈ бр 3 02 и 5 03 Влада Републике Србије је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине Службени гласник РС број 48 10 која ступа на снагу 24 07 2010 године а примењује се од 23 08 2010 године Новододатом тачком 3а поменуте Одлуке прописано је да ради остваривања права на ослобођење од плаћања увозних дажбина на увоз опреме по основу улога страног лица у складу са одредбама закона којим се уређује страно улагање корисник повластице царинском органу подноси 1 извод из регистра привредних субјеката о висини улога страног улагача у капиталу привредног друштва односно о променама на капиталу привредног друштва са страним улогом по основу реинвестирања добити као и датуму регистрације страног улагања 2 изјаву о изградњи објекта за коришћење опреме која је предмет повластице односно изјаву о датуму отпочињања делатности у коју се врши улагање или уговор односно одлуку о реинвестирању добити ако се улагање врши по основу реинвестирања добити На основу поднетог захтева и приложених доказа царински орган доноси решење о ослобађању од плаћања увозних дажбина на увоз опреме На наведену опрему примењује се царински надзор у складу са чланом 108 Царинског закона у року од три године од дана стављања робе у слободан промет Напомињемо да уколико се опрема ослобођена од плаћања увозних дажбина по основу улога страног лица отуђи да другом на употребу или користи у друге сврхе пре истека рока од три године на ту опрему се плаћају увозне дажбине чија висина се обрачунава према стању робе и по прописима који важе на дан подношења захтева за обрачун и плаћање увозних дажбина односно на дан доношења решења о наплати увозних дажбина ако није поднет захтев за обрачун и плаћање увозних дажбина Наведена опрема која је стављена у слободан промет у складу са одредбама ове одлуке остаје под царинским надзором који престаје кад престану и услови због којих је опрема стављена у слободан промет без плаћања

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/StavljanjeUSlobodanPromet.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Транзит
  Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Пословна заједница Царински поступци Транзит ТРАНЗИТ Ступањем на снагу новог Царинског закона поступак транзита сврстан је у царинске поступке са одлагањем Поступак транзита дефинисан је одредбама члана 118 127 Царинског закона Поступак транзита може бити спољни или унутрашњи транзит Поступак спољног транзита је кретање робе између два места унутар царинског подручја Републике Србије и то стране робе без наплате увозних и других дажбина и примене мера трговинске политике и домаће и стране робе када је то неопходно ради правилне примене одредаба које се односе на повраћај односно отпуст царинског дуга Поступак унутрашњег транзита је кретање домаће робе од једног до другог места унутар царинског подручја Републике Србије без промене њеног царинског статуса при пролазу кроз територију треће државе Одредбама чл 386 484 Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом прописан је транзитни поступак а актом Управе царина број 148 03 030 13 62 2 2010 од 11 02 2011 године ближе је објашњен сам поступак Актом Управе царина број 148 03 030 13 34 12 2011 од 15 12 2011 године извршена је допуна напред наведеног акта и ближе је објашњен начин провере и доказивање поступка завршетка транзитног поступка Актом Управе царина број 148 03 030 13 2 2012 од 11 01 2012 године ближе је објашњен поступак промене одредишне царинске испоставе Транзитни поступак на царинском подручју Републике Србије може се обављати на основу националног документа JЦИ карнета ТИР и АТА карнета Транзит на основу карнета ТИР регулисан је ТИР конвенцијом и Упутством за примену система ТИР Транзит на основу карнета АТА регулисан је Конвенцијом о привременом увозу и упутством за примену система АТА Принципал је дужан да положи обезбеђење за плаћање царинског дуга које може бити појединачно за један царински поступак или генерално за више транзитних поступака уз одобрење Управе царина Обезбеђење се

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/Tranzit.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Царинско складиштење
  године извршене су допуне и измене Објашњења о одобравању држања царинског складишта и поступка царинског складиштења и привременог смештаја робе који можете преузети овде Ослобођење од обавезе полагања гаранције у поступку царинског складиштења уколико се након извршене провере утврди да је пословање царинског складишта у претходном периоду у потпуности било у складу са царинским и другим прописима можете преузети овде Објашњења о одобравању држања царинског складишта и поступку царинског складиштења Текст објашњења о одобравању држања царинског складишта и поступку царинског складиштења можете преузети овде Одредбама члана 660 став 2 Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом прописано је да царинска складишта отворена према прописима који даном почетка примене ове уредбе престају да важе могу наставити пословање као царинска складишта у складу са одредбама ове уредбе под условом да држалац складишта у року од 3 месеца од дана почетка примене ове уредбе прибави решење о оснивању и усклади пословање у складу са одредбама ове уредбе Промет робе која се налази у поступку царинског складиштења Полазећи од потребе правилног и једнообразног поступања царинских органа а имајући у виду одређене недоумице које су се појављивала у вези са прометом робе у поступку царинског складиштења направљено је објашњење који можете овде преузети Подношење захтева за издавање одобрења за поступак царинског складиштења Управа царина је актом број 148 03 030 03 5 2011 од 14 2 2011 године дала објашњење о начину и условима за одобравање држања царинског складишта као и поступка царинског складиштења те је тачком 15 наведеног акта прописано да се страна роба пријављује за поступак царинског складиштења подношењем царинске декларације Ц7 Имајући у виду неуједначеност поступања царинарница приликом спровођења поступка царинског складиштења скрећемо пажњу да приликом подношења царинске исправе за поступак царинског складиштења односно ЈЦИ Ц7 није потребно прилагати захтев за одобравање поступка царинског складиштења Такође скрећемо пажњу да се наведено примењује и у случајевима царинског складиштења робе која је купљена у иностранству ради њене продаје у инострансту реекспорт поступак 76 Акт Управе царина број 148 03 030 01 84 2012 од 24 04 2012 године Рокови у поступку царинског складиштења У члану 137 став 1 Царинског закона прописано је да држање робе у поступку царинског складиштења није временски ограничено Међутим треба имати у виду став 2 наведеног члана према коме у изузетним случајевима царински орган може одредити рок у коме корисник складишта мора за робу да одреди ново царински дозвољено поступање или употребу а који рок ће утврђивати царински орган у сваком конкретном случају узимајући у обзир врсту робе и посебне услове њеног складиштења на пример лекови лако кварљива роба прехрамбени производи са роком употребе и сл Ограничење рокова у поступку царинског складиштења Одредбом члана 137 став 1 Царинског закона Сл гласник РС бр 18 2010 прописано је да држање робе у поступку царинског складиштења није временски ограничено док је ставом 2 истог члана закона прописано да у изузетним случајевима царински орган може одредити рок у коме корисник складишта мора за робу да одреди ново царински дозвољено поступање или употребу У акту Управе царина број 148 03 030 5 1 2011

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/CarinskoSkladistenje.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive