archive-rs.com » RS » C » CARINA.RS

Total: 327

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ovlašćeni izvoznik
  Članstvo u međunarodnim organizacijama Međunarodni projekti Srpska carina i evropske integracije Projekti Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina Poslovna zajednica Poreklo robe Ovlašćeni izvoznik OVLAŠĆENI IZVOZNIK Uprava carina Srbije je težeći daljem stvaranju povoljnog ambijenta za nesmetano i olakšano obavljanje privrednih aktivnosti subjekata koji uživaju visoki stepen poverenja uredila i omogućila primenu instituta ovlašćeni izvoznik Pojam Ovlašćeni izvoznik je privredni subjekat koji često vrši postupak izvoza robe sa preferencijalnim poreklom u zemlje ili teritorije sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini koji takvu mogućnost propisuju koji je aplicirao za sticanje statusa ovlašćenog izvoznika i kome je Uprava carina izdala odobrenje za sačinjavanje izjave na fakturi Pogodnosti Sticanjem statusa ovlašćenog izvoznika privrednik dobija mogućnost da za robu preferencijalnog porekla koju izvozi bez obzira na njenu vrednost sačini izjavu o poreklu na fakturi dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu U zavisnosti od uslova iz izdatog odobrenja takva izjava u propisanoj formi može biti otkucana ili otisnuta i bez svojeručnog potpisa odgovornog lica Obaveze Da bi stekao status ovlašćenog izvoznika privredni subjekat mora podneti zahtev i dokazati ispunjenost svih uslova koji su postavljeni tako da u osnovu utvrđuju potreban stepen učestalosti izvoznih postupaka visoki stepen poverenja

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/PorekloRobe/Stranice/%d0%9evlasceniIzvoznik.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Upravni postupak
  sa javnošću eIPR aplikacija Aplikacija za pristup NCTS u Analitika stanja bankarskih garancija Elektronsko podnošenje dokumenata Pregled trenutnog stanja garancija TIR EPD Međunarodna saradnja Članstvo u međunarodnim organizacijama Međunarodni projekti Srpska carina i evropske integracije Projekti Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina Poslovna zajednica Upravni postupak VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA Vođenje upravnog postupka regulisano je odredbama člana 11 15 Carinskog zakona Na postupak pred carinskim organima primenjuju se odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak osim ako Carinskim zakonom nije drukčije predviđeno Lice koje od carinskih organa zahteva donošenje odluke mora izneti sve činjenice i okolnosti i podneti isprave i druge dokaze značajne za donošenje odluke Odluka se donosi bez odlaganja a najkasnije u roku predviđenom odredbama zakona koji uređuje opšti upravni postupak Odluka koju donosi carinski organ u pismenoj formi bilo da je tom odlukom odbijen zahtev ili da je nepovoljna po lice na koje se odnosi mora da sadrži razloge na osnovu kojih je doneta i pravo na žalbu Ako carinski organ prihvati zahtev u potpunosti odobrenje zahteva može dati na zahtevu Protiv prvostepene odluke koju u upravnom postupku donese carinski organ može se uložiti žalba Komisiji za žalbe Uprave carina Žalba ne

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/Stranice/UpravniPostupak.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Transport
  kojim se van snage stavlja Spisak organizacionih jedinica ovlašćenih za postupanje sa kontejnerima možete preuzeti ovde Postupak tranzita u železničkom saobraćaju U cilju pojednostavljenja tranzitnog postupka u železničkom saobraćaju a u slučajevima pravog tranzita kod tzv direktnih vozova Uprava carina dala je objašnjenje postupka svojim aktom broj 01 1 3 D 2422 3 od 18 11 2008 godine Aktom Uprave carina broj 148 03 030 13 8 2 2009 od 21 05 2009 godine definisan je carinski postupak sa robom u kontejnerima u železničkom saobraćaju Snabdevanje brodova jahti i čamaca Radi pravilnog i jednoobraznog postupanja carinskih organa u postupku snabdevanja brodova jahti i čamaca a u skladu sa odredbama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom puštanju carinske robe i naplati carinskog duga Sl glasnik RS br 127 03 i 28 09 kao i na osnovu akta Ministarstva finansija Sektora za carinski sistem i politiku broj 404 05 00014 2010 17 od 01 03 2010 godine obaveštavamo vas o sledećem U članu 87a Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom puštanju carinske robe i naplati carinskog duga u daljem tekstu Uredba generalno su navedeni svi plovni objekti koji se snabdevaju pod carinskim nadzorom roba kojom se navedena plovila snabdevaju pod carinskim nadzorom kao i mesto iz koga se snabdevaju odnosno pristanište odnosno luka iz kojih napuštaju carinsko područje dok se odredbama čl 87d i 87đ Uredbe bliže propisuje određena kategorija brodova i to strani i domaći putnički brodovi koji saobraćaju sa inostranstvom kao i strani i domaći teretni brodovi koji saobraćaju u međunarodnom rečnom saobraćaju Takođe je odredbama člana 87b Uredbe propisano da se strana i domaća roba za snabdevanje plovnih objekata može uputiti preko pravnog lica registrovanog za snabdevanje prevoznih sredstava iz carinskog skladišta koje se nalazi na pristaništu odnosno luci otvorenoj za međunarodni saobraćaj na osnovu

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/Stranice/Transport.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
  se mere za zaštitu u odnosu na sledeća prava intelektualne svojine žig pravo na industrijski dizajn autorska i srodna prava pravo ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla patent ili mali patent sertifikat o dodatnoj zaštiti za lekove ili sredstva za zaštitu bilja pravo oplemenjivača biljnih sorti i pravo na topografiju poluprovodničkih proizvoda Nadležnost carinskog organa u slučajevima sumnje u povredu prava intelektualne svojine je da obustavi puštanje takve robu u zahtevani carinski postupak ili da zadrži takvu robu do okončanja odgovarajućeg postupka Mere zaštite ne primenjuje se na robu koja je proizvedena uz pristanak nosioca prava robu koju je proizvelo lice ovlašćeno od nosioca prava da proizvede određene količinu robe ali koja je proizvedena u većoj količini od količine koja je dogovorena između tog lica i nosioca prava robu nekomercijalne prirode koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika robu stavljenu u slobodan promet radi krajnje upotrebe u posebne svrhe Odeljenje za zaštitu intelektualne svojine Radi efikasnog sprovođenja mera za zaštitu intelektualne svojine 2003 godine osnovana je Grupa za zaštitu intelektualne svojine koja je 2004 godine prerasla u Odeljenje za zaštitu intelektualne svojine u okviru Sektora za kontrolu primene carinskih propisa Od 2015 godine nadležnosti ovog odeljenja proširuju se na carinarnice koje su sa aspekta kretanja sumnjive robe tkz carinarnice visokog rizika U skladu sa tim formirani su i regionionalni koordinatori sa sedištem u sledećim carinarnicama Beograd Novi Sad Subotica Niš i Dimitrovgrad Šematski prikaz postojeće organizacije kod sprovođenja mera carinske zaštite prava intelektualne svojine izgleda ovako Zahtev za preduzimanje mera Zahtev za preduzimanje mera nosilac prava podnosi Upravi carina Centrali u papirnom ili elektronskom obliku putem e IPR aplikacija na obrascu koji je sastavni deo Uredbe Obrazac se popunjava na način propisan Uputstvima za popunjavanje koja takođe čine sastavni deo Uredbe Najmanje 30 dana pre isteka prethodno odobrenog zahteva za mere

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/Stranice/MereZaZastituPravaIntelektualneSvojine.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Carinska laboratorija
  za pristup NCTS u Analitika stanja bankarskih garancija Elektronsko podnošenje dokumenata Pregled trenutnog stanja garancija TIR EPD Međunarodna saradnja Članstvo u međunarodnim organizacijama Međunarodni projekti Srpska carina i evropske integracije Projekti Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina Poslovna zajednica Carinska laboratorija ORGANIZACIЈA CARINSKE LABORATORIЈE Carinska laboratorija organizaciono pripada Sektoru za tarifske poslove Uprave carina Carinska laboratorija se sastoji od dela ѕa svrstavanje robe i analitičkog dela Prvi deo ima obavezu da svrstava robu po Carinskoj tarifi i čine ga jedan odsek i dve grupe Drugi deo je Odsek za analitiku čija je obaveza da izvrši identifikaciju odnosno ispitivanje roba Svrstavanje robe Odsek za svrstavanje robe se nalazi pri Carinarnici Beograd a dve Grupe se nalaze pri Carinarnicama u Novom Sadu i Nišu Odsek i Grupe imaju obavezu da za dostavljeni uzorak robe i tehničke dokumentacije izrade laboratorijski nalaz Nalazi se najčešće rade zbog svrstavanja predmetne robe shodno odredbama Zakona o Carinskoj tarifi Analitika Ispitivanje roba se vrši u Odseku za analitiku Carinske laboratorije ili po potrebi u nekoj od eksternih laboratorija sa kojima Carinska laboratorija ima ugovor o uslužnim ispitivanjima Identifikacija uzoraka robe vrši se na osnovu hemijsko tehnoloških ispitivanja i odgovarajuće tehničke dokumentacije Kontakt CARINSKA LABORATORIЈA Odsek za svrstavanje robe i Odsek za analitiku Beograd Žorža Klemansoa 37 IV sprat 11000 Beograd Tel faks 011 27 51 467 Grupa za svrstavanje robe Novi Sad Carinska 1 21000 Novi Sad Tel 021 422 490 Faks 021 452 254 Grupa za svrstavanje robe Niš Dimitrija Tucovića 16 18000 Niš Tel faks 018 291 401 Propisi raspisi i metode ispitivanja Metode ispitivanja roba u Carinskoj laboratoriji 80 25 KB Pravilnik o carinskim obeležjima načinu njihove uporebe i načinu raspolaganja sa uzorcima carinske robe prestao da važi 01 01 2011 godine 151 04 KB Pravilnik o nacinu

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/Stranice/CarinskaLaboratorija.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Carinske povlastice
  možete preuzeti ovde Nalog u vezi postupanja sa pošiljkama humanitarne pomoći U skladu sa novonastalom situacijom nastalom zbog izlivanja većeg broja reka i ugroženosti pojedinih naselja i stanovništva u našoj zemlji kao i u vezi sa tim najave većeg broja pošiljki humanitarne pomoći ugroženim područjima Republike Srbije nalaže se svim organizacionim jedinicama Uprave carina sledeće Postupak sa navedenim pošiljkama na graničnim prelazima prilikom ulaska u carinsko područje Republike Srbije i njihovo prijavljivanje radi upućenja do odredišta smatraće se prioritetnim uz poštovanje svih propisanih carinskih postupaka i procedura Ukoliko vozar koji unosi robu u carinsko područje nema carinskog zastupnika angažovani carinski službenik upoznaće ga sa mogućnošću usmenog prijavljivanja u kom slučaju obaveza je tog carinskog službenika da on formira i obradi tranzitnu deklaraciju u ISCS u za tu pošiljku uruči odgovarajuće primerke vozaru i uputi ga da se sa njima javi odredišnom carinskom organu Takođe u cilju obezbeđenja odgovarajuće kontrole a ukoliko vozar ne obezbedi odgovarajući instrument obezbeđenja carinskog duga koji može nastati u postupku tranzita ove robe angažovani carinski službenik obavezno će uz primerke tranzitne deklaracije i prateće dokumentacije koja ostaje u graničnoj carinskoj ispostavi priložiti i kopiju putne isprave ili drugi odgovarajući lični dokument vozara U vezi postupka odobrenja zahtevanog carinskog postupka sa ovim pošiljkama u odredišnim carinskim ispostavama navedeni postupak takođe će imati prioritet S tim u vezi podsećamo vas na mogućnost primene odredbi čl 178 Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom kojom je propisano da deklarant usmenu deklaraciju za stavljanje robe u slobodan promet može između ostalog da podnese i za robu nekomercijalne prirode manjeg ekonomskog značaja ako to odobri carinski organ Takođe čl 182 Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom propisano je između ostalog da pri postupku privremenog uvoza usmeno se može deklarisati i druga roba ako carinski organ to odobri S obzirom na konkretne najave prispeća određenih humanitarnih pošiljki upravnik Carinarnice Beograd organizovaće 18 05 2014 godine aktivno dežurstvo u CI Luka Beograd CI Terminal Beograd i CI Beogradski sajam Nakon toga a u zavisnosti od najava prispeća humanitarne pomoći upravnici carinarnica organizovaće rad organizacionih jedinica u svojim carinarnicama u skladu sa potrebom nesmetanog obavljanja carinskih postupaka sa navedenim pošiljkama Imajući u vidu potrebu vođenja evidencije o pošiljkama koje se upućuju kao humanitarna pomoć sve granične carinske ispostave u obavezi su da za svaku pojedinačnu pošiljku koja je ušla u carinsko područje odmah o tome obaveste Biro direktora Uprave carina Obaveštenje mora da sadrži sledeće podatke pošiljalac robe primalac robe vrsta robe količina robe i vrednost robe Navedeno obaveštenje dostavljati na email divjakd carina rs ili na faks broj 011 2693 317 Podvlačimo da su za pravilnu primenu ovog akta odgovorni upravnici carinarnica šefovi i rukovodioci organizacionih jedinica kao i svi carinski službenici angažovani u postupku sa navedenom robom Eventualno utvrđeni propusti u sprovođenju ovog naloga ili nepostupanje u skladu sa navedenim smatraće se težom povredom radne dužnost i može biti razlog za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti Beograd 18 05 2014 godine Nalog u vezi postupanja sa pošiljkama humanitarne pomoći dopuna

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/Stranice/CarinskePovlastice.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Naknade za usluge carinskog organa
  Uprave carina na portalu eUprava e Poslovanje sa Upravom carina Odnosi sa javnošću eIPR aplikacija Aplikacija za pristup NCTS u Analitika stanja bankarskih garancija Elektronsko podnošenje dokumenata Pregled trenutnog stanja garancija TIR EPD Međunarodna saradnja Članstvo u međunarodnim organizacijama Međunarodni projekti Srpska carina i evropske integracije Projekti Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina Poslovna zajednica Naknade za usluge carinskog organa ODLUKA O VRSTI VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA USLUGE CARINSKOG ORGANA Vlada Republike Srbije donela je Odluku o vrsti visini i načinu plaćanja naknada za usluge carinskog organa koja je objavljena u Službenom glasniku RS br 83 2010 od 09 11 2010 godine a koja stupa na snagu 1 januara 2011 godine Novom Odlukom propisano je da se naknade za usluge carinskog organa plaćaju za 1 izlazak na teren na zahtev lica ovlašćenog carinskog službenika van redovnog radnog vremena ili van mesta odnosno prostorija i prostora u kojima carinski organ redovno vrši carinski nadzor i kontrolu ili carinjenje robe radi sprovođenja carinskih formalnosti u iznosu od 1 500 00 dinara za svaki započeti čas rada ovlašćenog carinskog službenika 2 troškove prevoza ovlašćenog carinskog službenika u slučajevima iz podtačke 1 ove tačke u slučajevim sprovođenja posebnih mera kontrole koje su neophodne imajući u vidu prirodu robe ili mogući rizik u visini 30 cene jednog litra super benzina po pređenom kilometru Radi pravilne primene ove Odluke skrećemo pažnju da se pod mestom odnosno pristorijom i prostorom u kojim carinski organ redovno vrši carinski nadzor i kontrolu ili carinjenje robe smatra carinsko skladište javno i privatno Prema tome pri izlasku ovlašćenog carinskog službenika radi smeštaja robe pod carinski nadzor i carinjenja robe u carinskim skladištima neće se naplaćivati naknada propisana ovom Odlukom osim u slučaju izlaska carinskog organa van radnog vremena Naknade iz ove odluke uplaćuju

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/Stranice/NaknadeZaUslugeCarinskihOrgana.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kaznene odredbe
  sudovima prema mestu izvršenja prekršaja U tom smislu dosadašnji podnosioci zahteva zapisnike o otkrivenim prekršajima dostavljaju organizacionoj jedinici carinarnice koja je i do sada vodila prekršajni postupak Organizaciona jedinica nadležna za vođenje prekšajnog postupka dužna je da izvrši kontrolu potpunosti zahteva dopuni iste ukoliko je potrebno uz sprovođenje prethodnog ispitnog postupka kao i da formirane zahteve dostavi mesno nadležnom sudu u skladu sa odredbama člana 2 Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava Dosadašnja nadležnost komisija za prekršaje ne poklapa se sa nadležnošću sudova za prekršaje već se mesna nadležnost određuje prema mestu izvršenja prekršaja tako da je nadležnost pojedinih komisija carinarnica raspoređena na više sudova za prekršaje i to Carinarnica Kragujevac sudovi u članu 2 tačka 1 11 29 i 38 Carinarnica Novi Sad član 2 tačka 2 4 12 35 Carinarnica Beograd član 2 tačka 3 17 20 25 26 Carinarnica Niš član 2 tačka 6 18 22 31 33 Carinarnica Kraljevo član 2 tačka 15 16 23 29 34 42 Carinarnica Šabac član 2 tačka 5 19 40 45 Carinarnica Vršac član 2 tačka 7 Carinarnica Subotica član 2 tačka 36 41 Carinarnica Sombor član 2 tačka 39 Carinarnica Kladovo član 2 tačka 21 Carinarnica Užice član 2 tačka 43 44 Carinarnica Dimitrovgrad član 2 tačka 28 Obaveza dosadašnjih organizacionih jedinica za vođenje prekršajnog postupka je i zastupanje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom eventualna izmena zahteva na pretresu podnošenje redovnih i vanrednih pravnih lekova protiv prvostepenih presuda Na osnovu pravosnažnih presuda nužno je formirati kaznenu evidenciju učesnika u carinskom postupku Sukob nadležnosti između prekršajnih sudova i carinarnica U Službenom glasniku Republike Srbije br 56 od 10 08 2010 godine objavljene su odluke Ustavnog suda Srbije povodom sukoba nadležnosti za vođenje carinsko prekršajnog postupka nakon kojih je Ustavni sud Srbije na svom sajtu objavio mišljenje zauzeto na 32 redovnoj sednici od 26 07 2010 godine po kome su Komisije za prekršaje carinarnica stvarno nadležne za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje za koje nije propisana pre svega zaštitna mera oduzimanja predmeta prekršaja čl 294 i 295 CZ Ove odluke Ustavni sud temelji na činjenicama da je Zakonom o prekršajima RS koji se primenjuje od 01 01 2010 godine ustanovljena redovna nadležnost sudova za prekršaje i dopunska izuzetna nadležnost organa uprave da rešavaju u prekršajnim stvarima po članu 285 stav 1 istog Zakona kada je to propisano Zakonom s tim što je članom 285 stav 2 isključena nadležnost organa uprave u tačno određenim situacijama zaštitne mere postupak prema maloletnicinma prema diplomatsko konzularnom osoblju i dr Iz navedenog proizilazi da su Komisije za prekršaje carinarnica stvarno nadležne za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje za koje nije propisana zaštitna mera pa će Carinske ispostave kao i drugi ovlašćeni podnosioci zahteva dostavljati Komisiji za prekršaje za prekršaje iz čl 294 i 295 Carinskog zakona zahteve za pokretanje prekršajnog postupka saglasno članu156 i 157 Zakona o prekršajnom postupku dok će za prekršaje iz člana 292 i 293 Carinskog zakona kao i do sada dostavljati Zapisnik o otkrivenom carinskom prekršaju

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/Stranice/KazneneOdredbe.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive