archive-rs.com » RS » C » CARINA.RS

Total: 327

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Prelazni režim i mere
  koja se upućuje doprema sa teritorije APKM na teritoriju Republike Srbije van APKM sprovodi se nesmetani postupak tranzita ukoliko se u dokumentaciji neophodnoj za odobravanje postupka tranzita navodi statusno neutralan naziv pokrajine Statusno neutralno označavanje carinske teritorije APKM smatra se navođenje statističke oznake HK kao i skraćenica APKM KIM i KOSOVO Posebno skrećemo pažnju na obavezu carinskog organa da prilikom kontrole sprovođenja tranzitnog postupka imaju u vidu samo dokumenta odnosno isprave koje su neophodne za odobravanje postupka tranzita što znači da druga dokumentacija potrebna za sprovođenje carinskog postupka u zemlji teritoriji dopreme robe nije neophodna u samom sprovođenju postupka tranzita Takođe vas obaveštavamo da u skladu sa navedenim dogovorom po pitanju carinskih pečata u prilogu ovog akta dostavljaju vam se otisci carinskih pečata koji se mogu koristiti i za overu uverenja o kretanju robe EUR 1 a koji su dostavljeni od strane UNMIK a u skladu sa Sporazumom o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi CEFTA 2006 Prema postignutom dogovoru predmetna uverenja o kretanju robe kao i sva prateća dokumentacija za robu koje se doprema sa teritorije APKM na teritoriju Republike Srbije van APKM biće statusno neutralna U tom smislu svi podaci iz dokumentacije i priloženih isprava biće označeni u skladu sa dogovorenom statusnom neutralnošću carinske teritorije APKM kao što je napred navedeno Naime pri dopremi robe sa teritorije APKM na terirotiju Republike Srbije van APKM koju prati uverenje o kretanju robe EUR 1 overeno dostavljenim oblicima carinskih pečata nadležan carinski organ će izvršiti proveru statusne neutralnosti podataka iz dokumentacije i priloženih isprava Priloženi sertifikat o poreklu obavezno će se fotokopirati u dva primerka nakon čega će se na margini originalnog obrasca uneti zabeležba OBRAZAC ЈE SAČINJEN I OVEREN U SKLADU SA OBAVEŠTENJEM UNMIK a od 06 04 2009 koja će se overiti carinskim pečatom Ovakve pošiljke biće upućene do nadležne carinarnice gde će se odrediti carinski dozvoljeno postupanje Međutim pošiljke koje ne ispunjavaju uslove statusno neutralnog označavanja pokrajine ili neke druge uslove za ulazak u carinsko područje Srbije van APKM biće vraćene uz obavezno fotokopiranje celokupne prateće dokumentacije i evidentirnje takvih slučajeva u posebnu knjigu Akt Uprave carina broj 148 I 483 01 250 2 2011 od 21 9 2011 godine Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa APKM U Službenom glasniku RS broj 86 od 17 11 2010 godine objavljena je Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija kojom se uređuju posebni uslovi za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija u periodu važenja Rezolucije Saveta bezbednosti broj 1244 a stupa na snagu 1 januara 2011 godine Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija Sl glasnik RS br 139 04 8 05 15 05 i 91 06 Odredbe koje se odnose na upućivanje dopremu i tranzit robe stranog porekla sa teritorije APKM ostale su iste kao i u prethodnoj uredbi Skrećemo pažnju da je pretohdnom uredbom članom

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/Stranice/PrelazniRezimIMere.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bankarske garancije
  dužnosti Akt Uprave carina 01 3 Broj D 20028 1 od 27 12 2004 godine PODNOŠENJE BANKARSKE GARANCIЈE KAO OBLIKA OBEZBEĐENJA ZA NAPLATU CARINSKOG DUGA PRILIKOM SMEŠTAЈA ROBE U CARINSKA SKLADIŠTA Objašnjenjem Uprave carina 01 3 Broj D 20028 1 od 27 12 2004 godine obaveštene su carinarnice o uslovima koje mora da ispunjava bankarska garancija kao i o načinu razdvajanja bankarskih garancija shodno carinskim postupcima S obzirom da carinarnice različito postupaju kod polaganja obezbeđenja za postupak skladištenja u javna carinska skladišta a da bi se obezbedilo jednoobrazno postupanje daje se sledeće objašnjenje Da bi se roba stavila u postupak carinskog skladištenja potrebno je da nosilac odobrenja položi odgovarajuće obezbeđenje za plaćanje carinskog duga koji bi mogao nastati u vezi sa robom stavljenom u taj postupak član 114 Carinskog zakona Pored pomenutog obezbeđenja carinski organ može zatražiti od držaoca skladišta da položi obezbeđenje propisano članom 131 Carinskog zakona Članom 217 Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom puštanju carinske robe i naplati carinskog duga Službeni glasnik RS br 127 03 20 04 63 04 i 104 04 propisano je da carinski organ neće dozvoliti stavljanje robe u postupak carinskog skladištenja pre nego što držalac privatnog skladišta položi obezbeđenje iz člana 131 Carinskog zakona Prema tome držalac javnog carinskog skladišta nema obavezu polaganja obezbeđenja propisanog članom 131 Carinskog zakona ali nema obavezu da položi obezbeđenje propisano članom 114 istog zakona osim u slučaju stavljanja u postupak carinskog skladištenja robe u slobodnoj zoni i domaće robe namenjene izvozu iz člana 126 stav 1 tačka 2 Carinskog zakona Prilikom smeštaja svake konkretne pošiljke carinarnica će kontrolisati da li položena bankarska garancija obezbeđuje naplatu carinskog duga koji bi mogao nastati u postupku carinskog skladištenja te pošiljke Ovakav postupak se primenjuje prilikom svakog skladištenja robe nezavisno od vrste skladišta javna i privatna Odredbom člana 201 Carinskog zakona propisano je da carinski organ može odobriti da drugo lice položi obezbeđenje umesto lica čija je to obaveza dok je članom 275 stav 4 pomenute Uredbe propisano da bankarsku garanciju može podneti i posredni zastupnik iz člana 26 Carinskog zakona U slučaju da je carinarnica odobrila smeštaj robe u javno carinsko skladište bez polaganja obezbeđenja isto je potrebno položiti najkasnije do 01 04 2005 godine Istovremeno ukazujemo da se carinarnice prilikom davanja odobrenja za otvaranje carinskog skladišta pridržavaju uslova za otvaranje carinskog skladišta o kojima je Uprava carina obavestila sve carinarnice aktima 01 3 br D 14695 1 od 17 12 2003 godine i D 10904 1 od 23 08 2004 godine a naročito u pogledu kontrole obezbeđenja uslova za sprovođenje mera carinskog nadzora Takođe se skreće pažnja da carinarnica u postupku davanja odobrenja za rad carinskih skladišta u skladu sa odredbom tačke 2 člana 128 Carinskog zakona treba da ceni ekonomsku opravdanost i stvarne potrebe za carinskim skladištenjem robe Shodno tome pri davanju odobrenja za rad javnih carinskih skladišta posebnu pažnju treba obratiti na delatnost podnosioca zahteva kao i na obezbeđenje uslova u pogledu infrastrukture i opreme za sprovođenje mera carinskog nadzora Akt Uprave carina 01

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/Stranice/BankarskeGarancije.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Pojednostavljene procedure
  eUprava e Poslovanje sa Upravom carina Odnosi sa javnošću eIPR aplikacija Aplikacija za pristup NCTS u Analitika stanja bankarskih garancija Elektronsko podnošenje dokumenata Pregled trenutnog stanja garancija TIR EPD Međunarodna saradnja Članstvo u međunarodnim organizacijama Međunarodni projekti Srpska carina i evropske integracije Projekti Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina Poslovna zajednica Pojednostavljene procedure Pojednostavljeni postupak u prostoru primaoca odnosno pošiljaoca Uprava carina pripremila je objašnjenja za sprovođenje pojednostavljenog uvoznog postupka u prostoru primaoca kao i tekst objašnjenja za sprovođenje pojednostavljenog izvoznog postupka u prostoru pošiljaoca Pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture Tekst objašnjenja za pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture možete preuzeti ovde Carinski postupak na prekorgranični promet električne energije Objašnjenje za korišćenje pojednostavlj enog postupka tranzita u voza i izvoza robe koja se prevozi električnim vodovima možete preuzeti ovde Prilog 1 Zahtev za pojednostavljeni postupak tranzita za električnu energiju Prilog 2 Zahtev za deklarisanje struje na osnovu knjigovodstvenih isprava Obrazac 1 Izveštaj o uvozu električne energije za obračunski period Obrazac 2 Izveštaj o izvozu električne energije za obračunski period Obrazac 3 Izveštaj o tranzitu električne energije Obrazac E1 Evidencija uvoza električne energije Obrazac E2 Evidencija izvoza električne energije Obrazac E3 Evidencija tranzita električne

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/Stranice/PojednostavljeneProcedure.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Slobodne zone
  carina Odnosi sa javnošću eIPR aplikacija Aplikacija za pristup NCTS u Analitika stanja bankarskih garancija Elektronsko podnošenje dokumenata Pregled trenutnog stanja garancija TIR EPD Međunarodna saradnja Članstvo u međunarodnim organizacijama Međunarodni projekti Srpska carina i evropske integracije Projekti Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina Poslovna zajednica Slobodne zone Uputstvo za carinski postupak u slobodnim zonama možete preuzeti ovde kao i tekst Zakona o slobodnim

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/Stranice/Slobodnezone.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Carinski dug
  naplatu tog carinskog duga Nastanak carinskog duga Odredbama čl 212 do 224 Carinskog zakona regulisana su pitanja nastanka carinskog duga Carinski dug prilikom uvoza nastaje stavljanjem robe koja podleže plaćanju uvoznih dažbina u slobodan promet ili stavljanjem te robe u postupak privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina Carinski dug nastaje u trenutku prihvatanja deklaracije s tim što je carinski dužnik deklarant ili posredni zastupnik Carinski dug može da nastane i nezakonitim unošenjem robe u carinsko područje ili nezakonitim iznošenjem robe iz slobodne zone u drugi deo carinskog područja s tim što carinski dug nastaje u trenutku nezakonitog unošenja odnosno iznošenja Pored iznetog carinski dug nastaje i nezakonitim uzimanjem robe ispod carinskog nadzora i to u trenutku uzimanja robe Carinski dug može nastati i neispunjavanjem obaveza koje proizilaze iz privremenog smeštaja ili drugog carinskog postupka u koji je roba stavljena odnosno neispunjenjem nekih od uslova za stavljanje robe u odgovarajući carinski postupak ili za odobravanje povoljnijeg tretmana pod uslovom upotrebe robe u svrhe radi kojih je odobren povoljniji tretman Ako je više lica u obavezi da plate isti carinski dug ona su obavezna da taj dug plate pojedinačno odnosno solidarno Iznos uvoznih dažbina koje se za određenu trebaju obračunati utvrđuje se prema propisima koji su za tu robu važili na dan nastanka carinskog duga ako zakonom nije drukčije određeno Ako se ne može tačno odrediti kada je carinski dug nastao smatraće se da je dug nastao u vreme kada je ovlašćeni carinski organ utvrdio da se roba nalazi u statusu koji ima za posledicu nastanak carinskog duga Obračun i naplata carinskog duga Obračun i naplata carinskog duga regulisani su odredbama čl 225 do 231 Carinskog zakona Carinski dug se obračunava na osnovu podataka dostupnih carinskom organu a posle obračuna iznosa carinskog duga dužnik se na odgovarajući način obaveštava o tom iznosu Carinski dug mora biti plaćen u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja s tim da roba neće biti puštena ispod carinskog nadzora pre nego što se carinski dug plati odnosno pre nego što bude položeno obezbeđenje Јedna od novina u Carinskom zakonu je i mogućnost periodičnog plaćanja dospelog carinskog duga Periodično plaćanje carinskog duga može biti odobreno za više uvoznih poslova jednog uvoznika pod uslovom da za takvo plaćanje bude položeno obezbeđenje Ovo plaćanje mora biti izvršeno u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana dospelosti carinskog duga Carinski organ može na zahtev carinskog dužnika u celini ili delimično odložiti plaćanje carinskog duga ako plaćanje tog duga predstavlja neprimereno veliko opterećenje dužniku ili mu nanosi bitnu ekonomsku štetu Vlada Republike Srbije propisuje uslove u vezi odlaganja plaćanja carinskog duga Iznos carinskog duga može umesto dužnika platiti treće lice Za neblagovremeno plaćanje carinskog duga plaćaju se zatezne kamate Gašenje carinskog duga Odredbama čl 232 i 233 Carinskog zakona regulisana su pitanja u vezi gašenja carinskog duga Carinski dug se gasi 1 plaćanjem iznosa carinskog duga 2 poništenjem iznosa carinskog duga 3 nastupanjem zastarelosti potraživanja 4 za robu deklarisanu za carinski postupak u

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/CarinskiDug/Stranice/CarinskiDug.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • TARIS - integrisana tarifa
  Srbije koji tretiraju robu pri uvozu odnosno izvozu formiranu povezivanjem tarifnih oznaka sa merama komercijalnog zakonodavstva merama agrarne politike uvoznim izvoznim zabranama restrikcijama kvantitativnim ograničenjima tarifnim kvotama i preferencijalima kodifikovano na način na koji se kodifikuje u Integrisanoj tarifi EU TARIK TAR if I ntegre C ommunautaire Uvođenjem TARIS a će se povećati stepen automatskog carinjenja i omogućiti pravilna i uniformna primena zakona i propisa u postupku carinjenja na celokupnoj teritoriji R Srbije Određene rubrike ЈCI a su povezane sa bazom podataka TARIS i popunjavaju se šiframa definisanim u istoj TARIS baza proverava verodostojnost podataka upisanih u te rubrike npr rubrike br 33 36 39 44 47 i druge i vrši obračun dažbina Osnovni elementi TARIS baze su mere nomenklatura dodatni kodovi geografska područja fusnote zakonodavstvo i dr Mera je primena propisa za određeni period vremena na uvezenu izvezenu robu određenog porekla Na primer mera je naplatiti carinu naplatiti antidamping carinu priložiti sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda primeniti referentne cene za određen proizvod Ove mere su u TARIS bazi kodifikovane šifrirane na tačno određeni način alfanumeričkim oznakama Nomenklatura se sastoji od tarifnih oznaka i naimenovanja Naimenovanje je tekstualni opis robe koji prati svaku tarifnu oznaku Tarifne oznake su u TARIS bazi desetocifrene oznake gde je prvih osam cifara identično sa oznakama iz Carinske tarife EU CN om prvih šest su iz HS a a sedma i osma cifra su cifre uvedene od strane Evropske Unije dok su poslednje dve cifre nacionalne Dalja podela naimenovanja se vrši dodatnim kodovima Dodatni kodovi su četvorocifrene alfanumeričke oznake koje se koriste kada nomenklatura treba da bude dalje razrađena zbog specifičnih potreba na primer da bi se označila roba za koju se naplaćuje akciza posebna stopa PDV a izvozne stimulacije Tarifne oznake se upisuju u rubriku br 33 ЈCI a i to tako što se

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/Stranice/TarisIntegrisanaTarifa.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Carinski postupci
  Pregled trenutnog stanja garancija TIR EPD Međunarodna saradnja Članstvo u međunarodnim organizacijama Međunarodni projekti Srpska carina i evropske integracije Projekti Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina Poslovna zajednica Carinski postupci Započeti carinski postupci u smislu člana 308 Carinskog zakona Tekst objašnjenja Uprave carina u vezi započetih carinskih postupaka u smislu člana 308 Carinskog zakona možete preuzeti ovde Popunjavanje rubrike 44 ЈCI Tekst akta Uprave carina kojim je pojašnjen način popunjavanja rubrike 44 ЈCI možete preuzeti ovde Uputstvo za popunjavanje rubrika 8 i 14 Uprava carina izradila je akt kojim je pojašnjen način popunjavanja rubrika 8 i 14 ЈCI u skladu sa Carinskim zakonom i Pravilnikom o obliku sadržini načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku Tekst akta možete preuzeti ovde Popunjavanje rubrike 7 ЈCI Tekst akta Uprave carina kojim je pojašnjen način popunjavanja rubrike 7 ЈCI možete preuzeti ovde U carinskom sistemu predviđena je kategorija carinskih postupaka odnosno svako carinsko dozvoljeno postupanje i upotreba robe gde učesnici u postupku stiču prava i obaveze u vezi sa robom predstavljaju carinske postupke U članu 5 tačka 14 nabrojane su vrste carinskog postupka i to stavljanje robe u slobodan promet tranzit carinsko skladištenje aktivno oplemenjivanje prerada pod carinskom kontrolom privremeni uvoz pasivno oplemenjivanje izvoz Redovan postupak Redovan postupak obuhvata postupak podnošenja prihvatanja provere carinskih deklaracija kao i puštanje robe Način postupanja carinskih službenika prilikom sprovođenja carinskog postupka propisan je aktom Uprave carina broj 148 03 030 02 65 2011 od 03 06 2011 godine a primenjuje se od 15 06 2011 godine Napred navedenim aktom propisani su prilozi i to Prilog 1 Zahtev za zastupanje Prilog 2 Zahtev za prethodni pregled Prilog 3 Zahtev za puštanje robe pre završetka provere Prilog 4 Zahtev za pregled robe po osnovu preferncijalnog porekla robe Prilog 5

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/CarinskiPostupci.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Stavljanje robe u slobodan promet
  energetsku delatnost trgovina na malo derivatima nafte stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila koju ne treba prihvatati u postupku stavljanja u slobodan promet Akt Uprave carina broj 148 03 030 02 91 4 2011 od 09 03 2012 godine Uvoz opreme po osnovu uloga stranog ulagača pojašnjenje Odredbom člana 16 Zakona o stranim ulaganjima Službeni list SRЈ br 3 02 i 5 03 propisano je oslobođenje od plaćanja carina i drugih uvoznih dažbina za uvoz opreme po osnovu uloga stranog ulagača osim putničkih motornih vozila i automata za zabavu i igre na sreću Ovo pravo se koristi u skladu sa utvrđenom dinamikom ulaganja do konačne izgradnje objekta odnosno otpočinjanja delatnosti u koju se vrši ulaganje a ukoliko se ulaganje vrši po osnovu reinvestiranja dobiti za vreme važenja ugovora odnosno odluke Pomenuto oslobođenje može koristiti i preduzeće sa stranim ulogom do visine učešća stranog ulagača u kapitalu preduzeća osim novčanog dela osnovnog kapitala u roku od dve godine od dana registracije stranog ulaganja Na osnovu člana 219 Carinskog zakona Službeni glasnik RS broj 18 10 a uvezi sa članom 16 Zakona o stranim ulaganjima Službeni list SRЈ br 3 02 i 5 03 Vlada Republike Srbije je donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine Službeni glasnik RS broj 48 10 koja stupa na snagu 24 07 2010 godine a primenjuje se od 23 08 2010 godine Novododatom tačkom 3a pomenute Odluke propisano je da radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme po osnovu uloga stranog lica u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje strano ulaganje korisnik povlastice carinskom organu podnosi 1 izvod iz registra privrednih subjekata o visini uloga stranog ulagača u kapitalu privrednog društva odnosno o promenama na kapitalu privrednog društva sa stranim ulogom po osnovu reinvestiranja dobiti kao i datumu registracije stranog ulaganja 2 izjavu o izgradnji objekta za korišćenje opreme koja je predmet povlastice odnosno izjavu o datumu otpočinjanja delatnosti u koju se vrši ulaganje ili ugovor odnosno odluku o reinvestiranju dobiti ako se ulaganje vrši po osnovu reinvestiranja dobiti Na osnovu podnetog zahteva i priloženih dokaza carinski organ donosi rešenje o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme Na navedenu opremu primenjuje se carinski nadzor u skladu sa članom 108 Carinskog zakona u roku od tri godine od dana stavljanja robe u slobodan promet Napominjemo da ukoliko se oprema oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina po osnovu uloga stranog lica otuđi da drugom na upotrebu ili koristi u druge svrhe pre isteka roka od tri godine na tu opremu se plaćaju uvozne dažbine čija visina se obračunava prema stanju robe i po propisima koji važe na dan podnošenja zahteva za obračun i plaćanje uvoznih dažbina odnosno na dan donošenja rešenja o naplati uvoznih dažbina ako nije podnet zahtev za obračun i plaćanje uvoznih dažbina Navedena oprema koja je stavljena u slobodan promet u skladu sa odredbama ove odluke ostaje pod carinskim nadzorom koji prestaje kad prestanu i uslovi zbog kojih je

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/StavljanjeUSlobodanPromet.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive