archive-rs.com » RS » C » CARINA.RS

Total: 327

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tranzit
  Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina Poslovna zajednica Carinski postupci Tranzit TRANZIT Stupanjem na snagu novog Carinskog zakona postupak tranzita svrstan je u carinske postupke sa odlaganjem Postupak tranzita definisan je odredbama člana 118 127 Carinskog zakona Postupak tranzita može biti spoljni ili unutrašnji tranzit Postupak spoljnog tranzita je kretanje robe između dva mesta unutar carinskog područja Republike Srbije i to strane robe bez naplate uvoznih i drugih dažbina i primene mera trgovinske politike i domaće i strane robe kada je to neophodno radi pravilne primene odredaba koje se odnose na povraćaj odnosno otpust carinskog duga Postupak unutrašnjeg tranzita je kretanje domaće robe od jednog do drugog mesta unutar carinskog područja Republike Srbije bez promene njenog carinskog statusa pri prolazu kroz teritoriju treće države Odredbama čl 386 484 Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom propisan je tranzitni postupak a aktom Uprave carina broj 148 03 030 13 62 2 2010 od 11 02 2011 godine bliže je objašnjen sam postupak Aktom Uprave carina broj 148 03 030 13 34 12 2011 od 15 12 2011 godine izvršena je dopuna napred navedenog akta i bliže je objašnjen način provere i dokazivanje postupka završetka tranzitnog postupka Aktom Uprave carina broj 148 03 030 13 2 2012 od 11 01 2012 godine bliže je objašnjen postupak promene odredišne carinske ispostave Tranzitni postupak na carinskom području Republike Srbije može se obavljati na osnovu nacionalnog dokumenta JCI karneta TIR i ATA karneta Tranzit na osnovu karneta TIR regulisan je TIR konvencijom i Uputstvom za primenu sistema TIR Tranzit na osnovu karneta ATA regulisan je Konvencijom o privremenom uvozu i uputstvom za primenu sistema ATA Principal je dužan da položi obezbeđenje za plaćanje carinskog duga koje može biti pojedinačno za jedan carinski postupak ili generalno za više tranzitnih postupaka

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/Tranzit.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Carinsko skladištenje
  03 5 9 od 12 12 2011 godine izvršene su dopune i izmene Objašnjenja o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupka carinskog skladištenja i privremenog smeštaja robe koji možete preuzeti ovde Oslobođenje od obaveze polaganja garancije u postupku carinskog skladištenja ukoliko se nakon izvršene provere utvrdi da je poslovanje carinskog skladišta u prethodnom periodu u potpunosti bilo u skladu sa carinskim i drugim propisima možete preuzeti ovde Objašnjenja o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja Tekst objašnjenja o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja možete preuzeti ovde Odredbama člana 660 stav 2 Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom propisano je da carinska skladišta otvorena prema propisima koji danom početka primene ove uredbe prestaju da važe mogu nastaviti poslovanje kao carinska skladišta u skladu sa odredbama ove uredbe pod uslovom da držalac skladišta u roku od 3 meseca od dana početka primene ove uredbe pribavi rešenje o osnivanju i uskladi poslovanje u skladu sa odredbama ove uredbe Promet robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja Polazeći od potrebe pravilnog i jednoobraznog postupanja carinskih organa a imajući u vidu određene nedoumice koje su se pojavljivala u vezi sa prometom robe u postupku carinskog skladištenja napravljeno je objašnjenje koji možete ovde preuzeti Podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja za postupak carinskog skladištenja Uprava carina je aktom broj 148 03 030 03 5 2011 od 14 2 2011 godine dala objašnjenje o načinu i uslovima za odobravanje držanja carinskog skladišta kao i postupka carinskog skladištenja te je tačkom 15 navedenog akta propisano da se strana roba prijavljuje za postupak carinskog skladištenja podnošenjem carinske deklaracije C7 Imajući u vidu neujednačenost postupanja carinarnica prilikom sprovođenja postupka carinskog skladištenja skrećemo pažnju da prilikom podnošenja carinske isprave za postupak carinskog skladištenja odnosno ЈCI C7 nije potrebno prilagati zahtev za odobravanje postupka carinskog skladištenja Takođe skrećemo pažnju da se navedeno primenjuje i u slučajevima carinskog skladištenja robe koja je kupljena u inostranstvu radi njene prodaje u inostranstu reeksport postupak 76 Akt Uprave carina broj 148 03 030 01 84 2012 od 24 04 2012 godine Rokovi u postupku carinskog skladištenja U članu 137 stav 1 Carinskog zakona propisano je da držanje robe u postupku carinskog skladištenja nije vremenski ograničeno Međutim treba imati u vidu stav 2 navedenog člana prema kome u izuzetnim slučajevima carinski organ može odrediti rok u kome korisnik skladišta mora za robu da odredi novo carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu a koji rok će utvrđivati carinski organ u svakom konkretnom slučaju uzimajući u obzir vrstu robe i posebne uslove njenog skladištenja na primer lekovi lako kvarljiva roba prehrambeni proizvodi sa rokom upotrebe i sl Ograničenje rokova u postupku carinskog skladištenja Odredbom člana 137 stav 1 Carinskog zakona Sl glasnik RS br 18 2010 propisano je da držanje robe u postupku carinskog skladištenja nije vremenski ograničeno dok je stavom 2 istog člana zakona propisano da u izuzetnim slučajevima carinski organ može odrediti rok u kome korisnik skladišta mora za robu da odredi novo carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu U aktu Uprave carina

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/CarinskoSkladistenje.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Aktivno oplemenjivanje
  ekonomskim dejstvom Prilog 4 Obrazac za završetak aktivnog oplemenjivanja Prilog 4 a Tabelarni preglad početka i završetka postupka aktivnog oplemenjivanja Prilog 5 Zahtev za povraćaj ili otpust uvoznih dažbina u postupku aktivnog oplemenjivanja u sistemu povraćaja Način popunjavanja ЈCI za postupak aktivnog oplemenjivanja možete preuzeti ovde Dopunu objašnjenja za postupak aktivnog oplemenjivanja možete preuzeti ovde Pojašnjenje naplate kompenzatorne kamate možete preuzeti ovde Mesečno i kvartalno objedinjavanje rokova kod postupka aktivnog oplemenjivanja Aktom Uprave carina 148 03 030 01 114 2012 od 21 05 2012 godine sve carinarnice su obaveštene o načinu sprovođenja carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja Pod tačkom 2 8 Objedinjavanje rokova je navedeno da radi pojednostavljenja postupka po zahtevu nosioca odobrenja carinski organ može odrediti da se rok za završetak postupka koji počinje u toku kalendarskog meseca ili kvartala završava poslednjeg dana narednog kalendarskog meseca ili kvartala Imajući u vidu da se u konkretnom slučaju radi o novom obliku pojednostavljenja u sprovođenju postupka aktivnog oplemenjivanja primer u kom je objašnjen način sprovođenja postupka aktivnog oplemenjivanja u slučaju mesečnog i kvartalnog objedinjavanja rokova možete preuzeti ovde Akt Uprave carina 148 03 030 01 114 3 2012 od 31 05 2012 godine Popunjavanje rubrike B detalji obračuna u izvoznoj ЈCI po okončanju postupka aktivnog oplemenjivanja u kojem je učestvovalo više lica U primeni objašnjenja UC a 01 1 1 broj D 2658 1 od 10 02 2006 godine u praksi uočeni tehnički problemi kod popunjavanja Rubrike B Detalji obračuna u izvoznoj ЈCI u smislu da zbog veličine rubrike u istu ne mogu da se unesu podaci o svim učesnicima u izvoznom poslu koji su zaključili ugovor sa stranim licem o pružanju usluga radova na pokretnim dobrima stavljenim u carinski postupak aktivnog oplemenjivanja ili koji su navedeni u ugovoru koji je strano lice zaključilo sa jednim obveznikom PDV na kojeg kao primaoca

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/AktivnoOplemenjivanje.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Prerada pod carinskom kontrolom
  Prelazni režim i mere Bankarske garancije Pojednostavljene procedure Slobodne zone Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi TARIS integrisana tarifa Carinski postupci Stavljanje robe u slobodan promet Tranzit Carinsko skladištenje Aktivno oplemenjivanje Prerada pod carinskom kontrolom Privremeni uvoz Pasivno oplemenjivanje Izvoz robe Privremeni izvoz Poštanski saobraćaj Servisi Obavezujuća obaveštenja Usluge Uprave carina na portalu eUprava e Poslovanje sa Upravom carina Odnosi sa javnošću eIPR aplikacija Aplikacija za pristup NCTS u Analitika stanja bankarskih garancija Elektronsko podnošenje dokumenata Pregled trenutnog stanja garancija TIR EPD Međunarodna saradnja Članstvo u međunarodnim organizacijama Međunarodni projekti Srpska carina i evropske integracije Projekti Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina Poslovna zajednica Carinski postupci Prerada pod carinskom kontrolom PRERADA POD CARINSKOM KONTROLOM Prerada pod carinskom kontrolom predstavlja carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se uvozi strana roba prerađuje obrađuje i dorađuje i nakon toga stavlja u slobodan promet uz plaćanje carine po stopama predviđenim za dobijene proizvode Objašnjenje odobrenje način popunjavanja i specifikaciju možete preuzeti ovde Informacije Korisne informacije Konkursi Kodeks ponašanja carinskih službenika Informator o radu Uprave carina Kursna lista Dokumenti i obrasci Akcioni planovi Međunarodni sporazumi Statistika Pregled realizacije KVOTA Arhiva tenderi nabavke Tenderi i nabavke Zakoni i

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/PreradaPodCarinskomKontrolom.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Privremeni uvoz
  u Analitika stanja bankarskih garancija Elektronsko podnošenje dokumenata Pregled trenutnog stanja garancija TIR EPD Međunarodna saradnja Članstvo u međunarodnim organizacijama Međunarodni projekti Srpska carina i evropske integracije Projekti Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina Poslovna zajednica Carinski postupci Privremeni uvoz PRIVREMENI UVOZ Privremeni uvoz kao carinski dozvoljeni postupak se potpuno odvojeno reguliše od aktivnog oplemenjivanja i treba ga razlikovati tako što se radi o carinski odobrenom postupku u okviru koga se strana roba koristi u zemlji uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike spoljnotrgovinska ograničenja osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano Kao i kod ostalih posebnih postupaka privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa s tim što se privremeni uvoz može odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe Bliže objašnjenje postupka privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina možete preuzeti ovde Način popunjavanja ЈCI za postupak privremenog uvoza možete preuzeti ovde Bliže objašnjenje postupka privremenog uvoza sa potpunim osobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina možete preuzeti ovde Obrazac za privremeni uvoz izvoz robe kao prilog usmenoj deklaraciji možete preuzeti ovde Završetak PUR PIR postupka dodatne mogućnosti u popunjavanju ЈCI praćenju realizacije možete preuzeti ovde USMENO DEKLARISANJE ZA PRIVREMENI UVOZ IZVOZ AMBALAŽE Usmeno deklarisanje za privremeni uvoz izvoz ambalaže je bliže objašnjeno aktom Uprave carina broj 148 03 030 02 4 3 2011 dopunu istog akta možete preuzeti ovde Obrazac za privremeni uvoz izvoz ambalaže takođe možete preuzeti ovde NAPLATA KOMPENZATORNE KAMATE Odredbama člana 285 Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom Sl glasnik RS br 93 2011

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/PrivremeniUvoz.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Pasivno oplemenjivanje
  promet Tranzit Carinsko skladištenje Aktivno oplemenjivanje Prerada pod carinskom kontrolom Privremeni uvoz Pasivno oplemenjivanje Izvoz robe Privremeni izvoz Poštanski saobraćaj Servisi Obavezujuća obaveštenja Usluge Uprave carina na portalu eUprava e Poslovanje sa Upravom carina Odnosi sa javnošću eIPR aplikacija Aplikacija za pristup NCTS u Analitika stanja bankarskih garancija Elektronsko podnošenje dokumenata Pregled trenutnog stanja garancija TIR EPD Međunarodna saradnja Članstvo u međunarodnim organizacijama Međunarodni projekti Srpska carina i evropske integracije Projekti Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina Poslovna zajednica Carinski postupci Pasivno oplemenjivanje PASIVNO OPLEMENJIVANJE Carinski postupak pasivnog oplemenjivanja je postupak sa ekonomskim dejstvom koji omogućava privremeni izvoz domaće robe iz carinskog područja Republike Srbije u svrhu podvrgavanja procesima obrade i nakon toga ponovni uvoz u carinsko područje Republike Srbije dobijenih proizvoda nastalih u tim procesima uz potpuno ili delimično oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina Objašnjenje i način sprovođenja carinskog postupka pasivnog oplemenjivanja možete preuzeti ovde Prilog 1 Obrazac zahteva i odobrenja za carinski postupak pasivnog oplemenjivanja Prilog 2 Isprava koja se prilaže uz ЈCI kao zahtev za odobravanje carinskog postupka pasivnog oplemenjivanja Prilog 3 Obračun uvoznih dažbina Prilog 4 Obračun uvoznih dažbina kod sistema standardne zamene Informacije Korisne informacije Konkursi Kodeks ponašanja carinskih

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/PasivnoOplemenjivanje.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Izvoz robe
  unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina Poslovna zajednica Carinski postupci Izvoz robe Postupak izvoza ekspresnih pošiljki manjeg ekonomskog značaja Ovde možete naći uputstvo za Izvoz ekspresnih pošiljaka manjeg ekonomskog značaja na zahtev pravnog lica čija je delatnost ekspresni prenos i uručenje poštanskih pošiljki poštanski operater Usmeno deklarisanje izvoza robe koja se otprema u poštanskom saobraćaju U cilju ubrzanja i racionalizacije postupanja sa određenim poštanskim pošiljkama kao i smanjenja troškova poslovanja preduzetnika i privrednih društava koji izvoze robu u poštanskom saobraćaju aktom Uprave carina broj 148 03 030 04 6 7 2011 od 07 11 2011 godine objašnjen je postupak izvoza robe manjeg ekonomskog značaja koja se izvozi u poštanskom saobraćaju POSTUPAK IZVOZA Uputstvo za sprovođenje carinskog postupka izvoza robe možete preuzeti ovde Korišćenje seta obrasca ЈCI za izvoz robe Aktom Uprave carina broj 148 03 030 01 101 2012 od 14 05 2012 godine objašnjen je carinski postupak izvoza robe U praktičnoj primeni navedenog uputstva pojavili su se problemi prilikom korišćenja seta obrasca ЈCI za postupak izvoza robe S tim u vezi a u cilju pravilnog i jednoobraznog postupanja carinskog organa prilikom prijavljivanja robe za postupak izvoza podnosi se ЈCI koji u sebi ima dva dodatna lista sa brojem 3 odnosno ukupno tri primerka lista sa brojem 3 koji su namenjeni Prvi primerak lista sa brojem 3 za izvoznika Drugi primerak lista sa bojem 3 za vozara odnodno prati robu do izlaznog carinskog organa Treći primerak lista sa brojem 3 za izlazni carinski organ Prvi primerak lista sa brojem 3 ЈCI za postupak izvoza robe izvoznik će koristiti radi ostvarivanja prava kod poreskih organa odnosno na istom će izvozni otpremni carinski organ vršiti overu istupa robe po izvoznoj deklaraciji na osnovu zahteva izvoznika Akt Uprave carina broj 148 03 030 01 101 2 2012 od

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/Izvoz.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Privremeni izvoz
  carina na portalu eUprava e Poslovanje sa Upravom carina Odnosi sa javnošću eIPR aplikacija Aplikacija za pristup NCTS u Analitika stanja bankarskih garancija Elektronsko podnošenje dokumenata Pregled trenutnog stanja garancija TIR EPD Međunarodna saradnja Članstvo u međunarodnim organizacijama Međunarodni projekti Srpska carina i evropske integracije Projekti Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina Poslovna zajednica Carinski postupci Privremeni izvoz PRIVREMENI IZVOZ Kada se roba privremeno izvozi sa namerom da se ponovno uveze u nepromenjenom stanju shodno se primenjuju odredbe članova 164 172 Carinskog zakona kojima je uređen postupak privremenog uvoza Način popunjavanja ЈCI za postupak privremenog izvoza možete preuzeti ovde Prilog 1 Zahtev za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom Prilog 3 Odobrenje za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom KARNET ATA Ovim Objašnjenjem bliže se propisuje postupanje carinskih organa u sprovođenju carinskog postupka privremenog uvoza privremenog izvoza i tranzita na osnovu karneta ATA način i rokovi za razduživanje tih postupaka postupanje u slučaju nerazduživanja karneta ATA i nastanka carinskog duga i druga pitanja u vezi postupka po karnetu ATA Prilozi uz objašnjenje karneta ATA Prilog 1 Obrazac urgencije o nerazduženom karnetu ATA Prilog 2 Obrazac I Obaveštenje o nerazduženom karnetu ATA

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/PrivremeniIzvoz.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive