archive-rs.com » RS » D » DMI.RS

Total: 421

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Laboratory
  improvement of teaching conditions of computer science studies The donation was spent for purchasing of two notebooks and one beam projector In October 2002 the biggest and the oldest computer laboratory at the Department and the Faculty and one of the oldest at the University was named after Aleksandar Laboratory Aleksandar Sasa Popovic who spent most of its working hours there Laboratory was opened on December 30 2002 Before the

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=41 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Gallery
  Plitvice lakes we are somewhere there Miljana castle we are somewhere there In the middle to the left of D amir Kalpi is the owner of the castle Ms Lada Sabo Kajfe Plitvice lakes Anastas Boro Vangel Skopje Zoran Putnik Ivan Mirjana and ivana Restaurant near the castle Veliki Tabor Zoran Putnik Ivan Pribela Mirjana Ivanovi left side of the table Nataša Rijeka Klaus Bothe Berlin and partly Zoran Budimac right side Kumrovec Zoran Budimac and Kay Schuetzler Berlin Klanjec Josip Broz Tito and Zoran Putnik Klanjec Josip Broz Tito and Mirjana Ivanovi Celebration of the new 2004 at the Department Dragan M a šulovi Mirjana Ivanovi Miloš Radovanovi Miloš Radovanovi Mirjana Ivanovi Dragan M a šulovi Dragan M a šulovi Mirjana Ivanovi Miloš Radovanovi Workshop on software engineering in Ohrid August 2003 Nataša Ibrajter at welcome reception Workshop session we all are back there A trip to St Naum we are somewhere in the picture A trip to Struga some of us are also there Nataša Ibrajter and Luan Jubica Tirana in Struga Nataša Ibrajter Zoran Putnik and Ivan Pribela enjo y ing a beer or not in a restaurant Workshop on software engineering in Plovdiv September 2002 Between

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/index.php?view=article&catid=31%3Apeople&id=53%3Agallery&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=48 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Undergraduate
  from this chair Year Plan Subject Profesor Lectures Assistant Practice First Software practicum I Z Budimac First C1 C2 Introduction to programming M Ivanovi S Toši Wednesday 15 17h r 61 First C3 Introduction to programming M Ivanovi M Radovanovi Wednesday 17 19h r 65 Second all Object oriented programming M Ivanovi Komlenov Tueseday 18 19h A5 Second all Data Structures and algorithms II Pauni D Pešovi Tueseday 19 20h

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/index.php?view=article&catid=21%3Aundergrad&id=26%3Aundergraduate&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=39 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • BSc thesis principles
  Implementacija koja mo e biti oblika jednog poglavlja sa odgovaraju im odeljcima ili mo e biti razbijena u nekoliko poglavlja Ovde se opisuje kako je re š en problem iz prethodnog poglavlja Opisuju se najva nije strukture podataka najva niji algoritmi nad njima i sli č no Primeri upotrebe programa gde ete korisniku koji zna sta ho e da uradi Va š im proizvodom i zna za š to to ho e da uradi lepo polako i postupno objasniti kako e to da uradi Na nekoliko dobro ilustrovanih primera Rezultati i zaklju č ak u kome ete ponoviti zna č aj i prednosti onoga š to ste radili i ukratko ete ponoviti š ta ste uradili Ovde sada mo ete malo detaljnije re i š ta ste uradili nego u predgovoru jer e č italac č itati zaklju č ak po št o je ve pro č itao sve ostalo i ovde mu mo ete dati vi š e detalja Ako su Vam raspolo ivi neki egzaktni pokazatelji pobolj š anja dobijenog Va š im radom ovde ete ih prikazati I na kraju nazna č ite š ta jo š dalje mo e da se radi u ovoj oblasti Dodatak koji ne mora uvek biti pristutan ali ponekad mo e da sadr i definicione module Va š e implementacije spiskove komandi koje Va š program prepoznaje i sli č no Literatura koja nabraja literaturu koja je kori š ena u diplomskom radu Svaka literatura opisana je rednim brojem autorima naslovom knjige č lanka izdava č em godinom izdavanja i brojem strana Kratka biografija u kojoj treba da napomenete bar datum i mesto rodjenja naziv i godinu zavr š etka osnovne i srednje š kole godinu upisa i zavr š etka fakulteta kao i prosek na studijama Lepo je da pomenete i ostale proseke roditelje eventualno u č e š e na takmi č enjima eventualne osvojene nagrade i sli č no Biografija obavezno sadr i i sliku veli č ine slike iz paso š a a zavr š ava se navodjenjem grada i datuma sa leve strane te imenom prezimenom i svojeru č nim potpisom sa desne strane Bibliote č ke strane koje sadr e osnovne podatke o tekstu Va š eg rada na srpskom i engleskom jeziku ugledni primerak Bibliote č ke strane po č inju na parnoj levoj strani rada Takodje treba da prilozite disketu ili neki drugi medij sa izvornim kodom Va š eg programa izvr š nom verzijom Va š eg programa tekstom diplomskog rada prezentacijom i kratkim uputstvom kako se izvorni kod prevodi a kako se izvr š na verzija instalira i pokre e Po š to ste pro č itali ova globalna uputstva o strukturi rada razmislite o tome kako se ona mogu primeniti na Va š konkretan slu č aj te potom predlo ite mentoru mogu u strukturu Va š eg teksta Dogovorite se sa njim precizno o strukturi pre no š to po č nete da pi š ete tekst Pri pisanju teksta obratite pa nju na slede e op š te zahteve Svako poglavlje po č nite sa kratkim ekspozeom o onome š to e u tom poglavlju biti re č eno i obja š njeno Materiju unutar poglavlja lepo strukturirajte po odeljcima i pododeljcima Ispred znaka interpunkcije ne ostavlja se praznina a iza znaka interpunkcije obavezno se ostavlja praznina Ispred svake otvorene zagrade ostavlja se praznina a iza nema praznine Ispred svake zatvorene zagrade nema praznine a iza svake zatvorene zagrade ima praznina Tekst se pi š e u pasivu kad god je to mogu e Nikad se ne obra ate direktno č itaocu a o sebi i svojim akcijama govorite u mno ini Na primer pogledajmo sada slede i primer a ne pogledajte sada slede i primer Ili u ovom modulu realizovan je a ne u ovom modulu realizovao sam Pri uvodjenju stranih ili kolokvijalnih izraza budite obazrivi kolokvijalne izraze i sleng ne upotrebljavajte engleske izraze zamenite odgovaraju im srpskim ali samo ako su srpski izrazi uobičajeni i poznati inače ostavite engleski original i objasnite ga u zagradama ili u fusnoti i inače kada prvi put pominjete neki pojam koga niste prethodno formalno uveli u tekstu jer na primer za to nije bilo naročite potrebe obavezno ga objasnite u zagradama ili u fusnoti Tekst pi š ite obi č nim fontom ne uko š eno ne zama š eno Pazite na to da ne preterate sa upotrebom fontova u radu Standardna preporuka je da se ceo rad piše jednim fontom s tim da je dozvoljeno koristiti drugi najčeš e neproporcionalni font za kod source Kad opisujete strukture podataka koristite š to vi š e slika Kad opisujete algoritme koristite pseudo kod iz koga ete izostaviti sve nepotrebne i dosadne detalje a ostaviti samo najbitinje stvari Alternativa ovome je navodjenje punog izvornog koda neke procedure ali uz detaljne komentare i propratna obja š njenja Tekst rada pi š ite po poglavljima i po prvom napisanom poglavlju donesite mentoru da pogleda Tako e eventualne globalne gre š ke mo i biti otkrivene relativno rano pre no š to se naprave i u drugim poglavljima Tekst donosite od š tampan u papirnom obliku Time mentoru š tedite vreme š tampanja ili mu omogu avate da Va š tekst č ita na bilo kom mestu a ne samo pred monitorom Po š to ste i Vi i mentor zadovoljni Va š im tekstom on se daje ostalim č lanovima komisije na č itanje u dogovoru sa mentorom Ne treba se pla š iti ove aktivnosti u najve em broju slu č ajeva ostali č lanovi komisije e imati poverenje u mentorov rad i njihove primedbe na Va š rad ili tekst uglavnom ne e biti radikalne Ponovo administracija Kada su svi zadovoljni Va š im radom i tekstom š tampate zavr š nu verziju Va š eg rada potrudite se da to na kraju lepo izgleda kopirate je u pet primeraka za biblioteku Fakulteta za Vas i za svakog č lana komisije Ukori

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=158&Itemid=158 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Softverski praktikum I
  Umetanje slika i tabela Napredne mogu nosti i uslu ne rutine u obradi teksta Pojam i osnovne mogu nosti programa za obradu tabela Formule Formatiranje i izmena strukture tabele Grafikoni Internet i Internet servisi Elektronska pošta WWW C1L09 SIMBOLIČKO RAČUNANJE semestar I 1 0 6 ispit praktični Programi za simboličko računanje Računarska algebra i analiza Vrednosti izrazi funkcije i tipovi podataka Liste i algoritmi za rad sa listama Struktura izraza u prefiksnoj notaciji Definisanje sopstvenih funkcija i pravila Definisanje novih tipova podataka Redefinisanje operatora Metodi rešavanja problema i efikasnost Rekurzija i iteracija Funkcije višeg reda Rešavanje problema u prirodnim naukama pomo u programa za simboličko računanje Elementi proceduralnog programiranja Priprema nastavnog gradiva pomo u programa za simboličko računanje Obrada matematičkog teksta C2Z07 STONO IZDAVAŠTVO semestar I 1 0 6 ispit praktični Terminologija i definicije stonog izdavaštva Pojmovi pasusa reda i slova Pojmovi linije oblika teksture boje Pojam i karakteristike fonta Kreiranje jedno i više stranih dokumenata Osnovni elementi grafičkog dizajna Globalno oblikovanje knjige prospekata i plakata Oblikovanje stranica u knjizi Upotreba i prikaz različitih karakteristika tipografije Rad na tekstu i grafici Kreiranje i ure ivanje slika i njihovo komponovanje sa tekstom Rad sa bojama Tradicionalne i računarske tehnike izdavaštva Procena

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=39 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Dr. Zoran Budimac
  Science 1983 Curriculum Vitae Personal home page Details Ph D thesis was in the field of implementations of functional programming languages M S thesis was in the field of implementations of logic programming languages Currently holds the position of an Full Professor and is affiliated with the Department of Mathematics and Informatics Faculty of Science University of Novi Sad Serbia Teaches Operating systems I and Software engineering For more details

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=39 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Uvod u programiranje
  UVOD U PROGRAMIRANJE semestar I 2 2 3 ispit usmeni Prvi programski jezik Struktura i delovi programa Prosti tipovi podataka nabrojivi tip podoblasni tip Pridru ivanje izrazi Kontrolne i repetitivne naredbe Strukturni tipovi podataka nizovi slogovi skupovi Procedure funkcije globalni moduli Procedurni tip podataka Unos i ispis Uvod u algoritme Iterativni i rekurzivni postupci Sume i proizvodi Uvod u apstraktne tipove podataka Primer realizacije jednog apstraktnog tipa podataka Realizacija pomo

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=39 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Dr. Mirjana Ivanovic
  was in the field of computer science compiler construction Currently holds the position of an Full Professor and is affiliated with the Department of Mathematics and Informatics Faculty of Science University of Novi Sad Serbia Teaches Introduction to Programming Object Oriented Programming Programming languages Compiler Construction Software Project Management For more details click here Fields of Interests in Computer Science Current research interests are in software agents data mining case

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=39 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •