archive-rs.com » RS » D » DMI.RS

Total: 421

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Paper work
  se ipak radi samo o uglednim primercima Ukoliko su vam potrebni ta č ni podaci o ljudima i dogadjajima koji se nalaze u ovim dokumentima morate ih prona i na drugim zvani č nim mestima Datumi izbora u zvanje potencijalnih mentora i članova komisije Zoran Budimac redovni profesor računarske nauke i informatika 15 6 2004 Prirodno matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu Mirjana Ivanovi redovni profesor računarske nauke i informatika

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/repository/paperwork/index.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Distance learning
  What do you need to know about US distance learning education Accredited distance learning education Send mail to zjb im ns ac yu with questions or comments about this web

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/repository/research/distance/index.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Agents
  Coen Phil Cohen A C P L da Costa Padraig Cunningham Winton Davies Frank Dignum Pete Edwards Renee Elio Tim Finin Michael Fisher Mauro Gaspari Les Gasser Michael Genesereth Michael Georgeff s Publications Maria Gini David Grimshaw W van der Hoek Wiebe van der Hoek Nick Jennings Wouter Joosen Steven Ketchpel Tomoko Koda Yannis Labrou Danny B Lange Hector Levesque Victor Lesser Henry Lieberman Pattie Maes J J Ch Meyer

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/repository/research/agents/index.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Awarded students
  is teaching assistant at Department of Mathematics and Informatics Faculty of Science University of Novi Sad Faculty award Aleksandar Sasa Popovic for exceptional research work in computer science by young scientists Vladimir Kurbalija 200 3 for his work in the field of case based reasoning currently is teaching assistant at Department of Mathematics and Informatics Faculty of Science University of Novi Sad Dragoslav Pesovic 2002 for his work in the

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/popovic/award/award-list.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Press clipping
  V America is hungry for researchers Glas Univerziteta no 40 december 1998 p 56 57 in Serbian Marlowe L Grief stricken family of Serbian soldier killed by KLA want no vengeance The Irish Times June 21 1999 p 13 Fisk R The cost of war 1999 Taylor S Inat Images of Serbia Kosovo conflict Esprit de corps books ISBN 1 8958996 10 X 2000 Taylor S Inat Images of Serbia

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/popovic/press/index.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Aktivnosti (diplomski)
  i ciljnog jezika da naglasite koji bi mogli biti najve i problemi i izazovi pri tome da date formalnu definiciju i sli č no Implementacija koja mo e biti oblika jednog poglavlja sa odgovaraju im odeljcima ili mo e biti razbijena u nekoliko poglavlja Ovde se opisuje kako je re en problem iz prethodnog poglavlja Opisuju se najva nije strukture podataka najva niji algoritmi nad njima i sli č no Primeri upotrebe programa gde ete korisniku koji zna sta ho e da uradi Va im proizvodom i zna za to to ho e da uradi lepo polako i postupno objasniti kako e to da uradi Na nekoliko dobro ilustrovanih primera Rezultati i zaklju č ak u kome ete ponoviti zna č aj i prednosti onoga to ste radili i ukratko ete ponoviti ta ste uradili Ovde sada mo ete malo detaljnije re i ta ste uradili nego u predgovoru jer e č italac č itati zaklju č ak po t o je ve pro č itao sve ostalo i ovde mu mo ete dati vi e detalja Ako su Vam raspolo ivi neki egzaktni pokazatelji pobolj anja dobijenog Va im radom ovde ete ih prikazati I na kraju nazna č ite ta jo dalje mo e da se radi u ovoj oblasti Dodatak koji ne mora uvek biti pristutan ali ponekad mo e da sadr i definicione module Va e implementacije spiskove komandi koje Va program prepoznaje i sli č no Literatura koja nabraja literaturu koja je kori ena u diplomskom radu Svaka literatura opisana je rednim brojem autorima naslovom knjige č lanka izdava č em godinom izdavanja i brojem strana Kratka biografija u kojoj treba da napomenete bar datum i mesto rodjenja naziv i godinu zavr etka osnovne i srednje kole godinu upisa i zavr etka fakulteta kao i prosek na studijama Lepo je da pomenete i ostale proseke roditelje eventualno u č e e na takmi č enjima eventualne osvojene nagrade i sli č no Biografija obavezno sadr i i sliku veli č ine slike iz paso a a zavr ava se navodjenjem grada i datuma sa leve strane te imenom prezimenom i svojeru č nim potpisom sa desne strane Bibliote č ke strane koje sadr e osnovne podatke o tekstu Va eg rada na srpskom i engleskom jeziku ugledni primerak Bibliote č ke strane po č inju na parnoj levoj strani rada Takodje treba da prilozite disketu ili neki drugi medij sa izvornim kodom Va eg programa izvr nom verzijom Va eg programa tekstom diplomskog rada prezentacijom i kratkim uputstvom kako se izvorni kod prevodi a kako se izvr na verzija instalira i pokre e Po to ste pro č itali ova globalna uputstva o strukturi rada razmislite o tome kako se ona mogu primeniti na Va konkretan slu č aj te potom predlo ite mentoru mogu u strukturu Va eg teksta Dogovorite se sa njim precizno o strukturi pre no to po č nete da pi ete tekst Pri pisanju teksta obratite pa nju na slede e op te zahteve Svako poglavlje po č nite sa kratkim ekspozeom o onome to e u tom poglavlju biti re č eno i obja njeno Materiju unutar poglavlja lepo strukturirajte po odeljcima i pododeljcima Ispred znaka interpunkcije ne ostavlja se praznina a iza znaka interpunkcije obavezno se ostavlja praznina Ispred svake otvorene zagrade ostavlja se praznina a iza nema praznine Ispred svake zatvorene zagrade nema praznine a iza svake zatvorene zagrade ima praznina Tekst se pi e u pasivu kad god je to mogu e Nikad se ne obra ate direktno č itaocu a o sebi i svojim akcijama govorite u mno ini Na primer pogledajmo sada slede i primer a ne pogledajte sada slede i primer Ili u ovom modulu realizovan je a ne u ovom modulu realizovao sam Pri uvodjenju stranih ili kolokvijalnih izraza budite obazrivi kolokvijalne izraze i sleng ne upotrebljavajte engleske izraze zamenite odgovaraju im srpskim ali samo ako su srpski izrazi uobičajeni i poznati inače ostavite engleski original u znacima navoda i objasnite ga u zagradama ili u fusnoti i inače kada prvi put pominjete neki pojam koga niste prethodno formalno uveli u tekstu jer na primer za to nije bilo naročite potrebe obavezno ga objasnite u zagradama ili u fusnoti Tekst pi ite obi č nim fontom ne uko eno ne zama eno veli č ine 12 ta č aka Kad opisujete strukture podataka koristite to vi e slika Kad opisujete algoritme koristite pseudo kod iz koga ete izostaviti sve nepotrebne i dosadne detalje a ostaviti samo najbitinje stvari Alternativa ovome je navodjenje punog izvornog koda neke procedure ali uz detaljne komentare i propratna obja njenja Tekst rada pi ite po poglavljima i po prvom napisanom poglavlju donesite mentoru da pogleda Tako e eventualne globalne gre ke mo i biti otkrivene relativno rano pre no to se naprave i u drugim poglavljima Tekst donosite od tampan u papirnom obliku Time mentoru tedite vreme tampanja ili mu omogu avate da Va tekst č ita na bilo kom mestu a ne samo pred monitorom Po to ste i Vi i mentor zadovoljni Va im tekstom on se daje ostalim č lanovima komisije na č itanje u dogovoru sa mentorom Ne treba se pla iti ove aktivnosti u najve em broju slu č ajeva ostali č lanovi komisije e imati poverenje u mentorov rad i njihove primedbe na Va rad ili tekst uglavnom ne e biti radikalne Ponovo administracija Kada su svi zadovoljni Va im radom i tekstom tampate zavr nu verziju Va eg rada potrudite se da to na kraju lepo izgleda kopirate je u pet primeraka za biblioteku Fakulteta za Vas i za svakog č lana komisije Ukori č ite svih pet primeraka spiraljenje nije dozvoljeno Sve primerke overite na Studentskoj slu bi Odnesite jedan overen primerak u biblioteku i p odelite overene primerke č lanovima komisije Ukori če na verzija rada jednaka je poslednjoj verziji koju su pregledali mentor i komisija uz sve eventualne ispravke koje su Vam sugerisali mentor i komisija Nemojte

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/budimac/diploma/todo.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Mobile agents
  Aglets IBM The Home of the Mole People Mathias Bauer Send mail to zjb im ns ac yu with questions or comments about this web site Last modified December 14

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/repository/research/mobileagents/index.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Tricks, Tips & ...
  General kickme to XaliasX Private Digitalizacija video snimaka Send mail to zjb im ns ac yu with questions or comments about this web site Last modified February 09 2005 05

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/repository/trickstips.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive •