archive-rs.com » RS » G » GLOBOS.RS

Total: 42

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
  Кнез Михаилова 11 15 III Београд Т 381 011 2620 015 Ф 381 011 2186 209 office globos co rs Текући рачуни Војвођанска банка 355 1004262 65 Аик банка 105 515094 54 ЈУБМЕС банка 190 11350 81 Служба осигурања и ликвидација штета БЕОГРАД 011 2020 404 Служба за ликвидацију штета НОВИ САД 021 425 945 Сектор продаје осигурања НОВИ САД 021 425 945 021 425 946 Заступници Београд Француска 13

  Original URL path: http://www.globos.rs/kontakt.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Политика квалитета
  издаваоцу Контакт ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА Визија нашег друштва је да створимо лидерску позицију на тржишту обезбеђујући својим осигураницима поуздане производе и услуге који поседују додатне вредности у односу на друге Наша мисија је да својим клијентима понудимо производе и услуге осгурања обезбеђујући им нашу потпуну флексибилности у циљу задовољења њихових потреба Глобос а д о своју визију и мисију остварује сталним унапређењем система менаџмента квалитетом у складу са стандардом ISO 9001 2008 обезебеђујући на тај начин Усресређеност на осигуранике у циљу сталног повећања њиховог задовољства Континуирано унапређење и развој производа и услуга Потпуну посвећеност запосленима у циљу повећања њихове продуктивности и подршке у испољавању њихових идеја обезбеђујући на тај начин обострано задовољство Успостављање добрих пословних односа са партнерима и свим заинтересованим странама у циљу стварања додатних вредности за све учеснике у пословним односима Посвећеност највишег руководства у остварењу посебних мерљивих циљева Системски приступ у унапређењу ефективности и ефикасности свих пословних процеса Наше пословања је засновано на идеји да својим клијентима омогућимо осигурање по најповољнијим условима обезбеђујући на тај начин одржавање дугорочних односа и сарадње Наша визија која је подржана системским приступом управљања квалитетом треба да нам омогући повећање броја клијената који ће препознати наше вредности и наше напоре у остваривању лидерске

  Original URL path: http://www.globos.rs/Politikakvaliteta.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Акционарска књига
  године Информације Пословни профил Предуговорне информације Врсте осигурања Осигурање лица Осигурање имовине Осигурање пољопривреде Каско осигурање моторних возила Осигурање транспорта Пријава штете Финансијски профил Проспект Финансијски извештаји Биланс стања и успеха Годишњи извештај о пословању Извод из финансијског извештаја Мишљење ревизије и актуара Извештаји о пословању А Д О Информатор о издаваоцу Контакт Акционарска књига 580 KБ Oбичне акције 15 4 2012 год 24 KБ Приоритетне акције класа А 15

  Original URL path: http://www.globos.rs/ak.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Oсигурање од пожара и неких других опасности
  путеви авионске писте тротоари поплочана дворишта жичане мреже са стубовима у виноградима хмељским засадима плантажним воћњацима и слично спортски терени терени дечијих игралишта отворена купалишта и клизалишта новац и хартије од вредности ствари у рудницима испод земље и ствари на изложбама Осигурањем имовина је заштићена од основн их ризика и то од пожара удара грома експлозије олује града туче удара сопственог моторног возила у осигурани објекат манифестација и демонстрација и пада летелице Осигуравајуће покриће може се уговорити и за допунске ризике поплаве бујице и високе воде изливања воде из инсталација клизања слегања и одроњавања тла снежне лавине исцурења лекаже радног флуида или залихе из судова и инсталација самозапалења залиха удара непознатог моторног возила у осигурани објекат излива течног ужареног метала и лома предмета изложених у музеју или на изложби Премија се плаћа на суму осигурања која треба да је ако није у договору са Вама другачије уговорена једнака за грађевинске објекте цени изградње новог објекта истих карактеристика и на истој локацији укључујући све зависне трошкове умањеној за вредност амортизације техничке или економске за опрему фактурној цени нове опреме истих карактеристика укључујући зависне трошкове умањеној за вредност амортизације техничке или економске за залихе робе материјала и сировина набавној или тржишној цени увећаној за зависне трошкове ако је тржишна цена мања од набавне за залихе готових производа и недовршене производе цени коштања или тржишној цени ако је тржишна цена мања од цене коштања за новац драгоцености ретке и скупоцене ствари документацију и сл споразумно утврђеном износу Поред покрића на суму осигурања за допунске ризике може се изабрати годишњи лимит покрића који се исцрпљује са једном или више штета осигурање на први ризик Овим начином осигурања остварује се уштед а у премији јер сума осигурања на први ризик може бити значајно мања од укупне вредности осигуране имовине Нико не очекује да на пример

  Original URL path: http://www.globos.rs/ospozar.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Осигурање машина од лома и неких других опасности
  објекта Имовина се осигурава од свих ризика осим од експлицитно искључених појава које и нису ризици замор дотрајалост корозија и сл Закључено осигурања од свих ризика олакшава разумевање уговореног осигуравајућег покрића а решавање штета чини ефикаснијим Закључењем полисе опрема је осигурана за време нормалне експлоатације код Вас или када је дата у најам и ради у редовним експлоатационим условима демонтирања и монтирања ради поправке као и за време саме поправке

  Original URL path: http://www.globos.rs/osmasine.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
  нису више тако ретки Предмет осигурања могу бити следеће покретне ствари које су у својини осигураног лица намештај уређаји машине и апарати залихе уметничка дела књиге разне збирке и вредни предмети готов новац у разним сместиштима драгоцености менице чекови акције готов новац у банкама и новац у преносу ствари запослених код осигураника ствари других лица за које је осигураник одговоран по основу уговора и сл Ствари се могу осигурати према списку који садржи идентификационе податке или као скуп уколико постоји књигиводствена евиденција која се води у складу са законом Имовина овом полисом заштићена је од провалне крађе разбојништва одузимање употребом силе или претњом покушаја извршења вандализма у току извршења провалне крађе Средства уложена у заштиту имовине могу обезбедити попуст код закључења осигурања Новац и друге вредности осигуравају се док се налазе у Вашим просторијама али и током преноса и превоза и то од разбојништва од саобраћајне незгоде Осигуравајућа заштита се пружа од извршења или покушаја извршења ризика провалне крађе и разбојништва а у неким случајевима и обичне крађе као и од последица обести и вандализма у току извршења провалне крађе Осигурање се закључује на суму осигурања Сума осигурања је уједно и максимални износ који се може исплатити у случају остварења неког од ризика при чему она може бити процењена од стране Вас или стручног лица преузета из књиговодствене евиденције или уговорена у висини евентуалне штете сума I ризика где је то могуће Висина премије осигурања зависи од висине суме осигурања начина осигурања места и начина сме штаја осигуране ствари врсте предмета осигурања висине новчаних средстава која се осигуравају уговорених доплатака и одобрених попуста Уколико је дошло до уништења или одношења ствари на до кнађује се вредност осигуране ствари до суме осигурања а уколико је дошло до оштећења накнађују се трошкови поправке рад и материјал осигуране ствари Осим тога накнада обухвата

  Original URL path: http://www.globos.rs/osprovale.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Oсигурање објеката у изградњи и објеката у монтажи
  низа околности које утичу на квалитетно и благовремено завршавање започетог посла Осигурање објеката у изградњи пружа различите нивое заштите од многобројних ризика који извођача или подизвођача радова финансијски могу угрозити и спречити да испоштује своје уговорне обавезе Осигурање закључују инвеститор извођач или подизвођач за припадајући део радова и материјала Осигурање се закључује за конкретан пројекат или за билансне позиције текућих инвестиција из књиговодствене евиденције уговарача осигурања односно осигураника Овом врстом осигурања могу се осигурати различити грађевински објекти у изградњи опрема која је намењена за уградњу у осигурани грађевински објекат помоћни објекти који се користе за изградњу грађевинског објекта помоћне зграде складишта скеле монтажни радови и опрема за монтажу у склопу изградње Ако се посебно уговори осигуравајуће покриће се проширује и на већ постојеће објекте на којима се обављају реконструкције део објекта у изградњи тј поједине грађевинске и занатске радове помоћни грађевински материјал и алат грађевинску опрему и помоћне објекте који нису обухваћени предрачунском вредношћ у радова стационирана пловна возила и сл за време градње на води ствари радника несамоходну механизацију трошкове за прековремени рад Осигуравајуће покриће је веома широко и његов обим зависи и од одлуке уговарача осигурања У основне опасности које су покривене ови м осигурањем спадају пожар и удар грома експлозија олуја град манифестације и демонстрације пад летелице изливање воде клизање тла одроњавање слегање тла мраз кретање леда снежна лавина непредвиђене атмосферске падавине затим удар моторног возила приколице или радне машине пад осигуране ствари удар или пад неког предмета на осигурану ствар непредвиђена грађевинска незгода неспретност нехат или зла намера радника или другог лица и на крају провална и обична крађа И нвестиција осигурава се на суму осигурања која треба да је једнака предрачунској вредности пројекта Висина премије осигурања зависи од врсте објекта начина грађења и услова градње висине суме осигурања трајања градње обима покрића проширења покрића и

  Original URL path: http://www.globos.rs/osobjekti.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Осигурање стакла од лома
  извештаја Мишљење ревизије и актуара Извештаји о пословању А Д О Информатор о издаваоцу Контакт Осигурање стакла од лома Услови осигурања стакла од лома Осигурање стакла од лома омогућава надокнад у трошков а замене и репарације истих уколико се на било који начин оштете и поломе Предмет осигурања су све врсте стакла светлећи натписи и рекламе слике натписи и украси изражени на осигураним стаклима мермерне плоче и плоче од вештачког камена на столовима пултовима регалима и сл порцулански умиваоници клозетске шоље улична огледала за регулисање саобраћаја културни историјски и надгробни споменици од камена бетона и метала неонске и остале светлеће цеви са припадајућим уређајима и без њих Осигурањем стакла од лома пружа се осигуравајуће покриће од било које опасности којој је изложена осигурана ствар Осигурање се закључује на суму осигурања Сума осигурања је набавна цена стакла плоче и др односно цена израде нове слике на стаклу цена израде натписа украса и сл и уједно представља максимални износ који се може исплатити у случају остварења било ког ризика при чему она може бити исказана као пуна вредност осигуране ствари или уговорена у висини могуће штете Висина премије осигурања зависи од врсте предмета осигурања врсте дебљине и помичности стакла заштићености његове површине

  Original URL path: http://www.globos.rs/osstakla.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive •