archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Spisak predmeta na programu Racunarska multimedija
  5 2 Osnove crtanja 5 3 Crtačke tehnike 5 4 Osnovni elementi crteža kompozicija linija perspektiva površina svetlost senka valera ECTS I sem 30 6 TMT Teorija novih medija II 6 6 1 Savremena teorija medija posle poststrukturalizma 6 2 Analiza tekstova teoretičara i istoričara umetnosti i medija 6 3 Teorija dizajna novih medija i video igara 7 RA Vizuelne osnove II 5 7 1 Osnove vizuelne percepcije 7 2 Principi kompozicije 8 TIS Osnove savremene umetnosti i dizajna II 6 8 1 Nastanak i razvoj umetnosti i dizajna 8 2 Savremena kretanja u umetnosti i dizajnu 9 PRSG Primene rasterske grafike u dizajnu II 6 9 1 Alati za selekciju rasterskih jedinica 9 2 Alati za transformaciju retuširanje bojenje 9 3 Primena filtera i vektorskih elemenata Bira se jedan iz sledeće grupe 10 FTG Fotografija II 7 10 1 Kamera obcura optika i hemija 10 2 Blenda i ekspozicija 10 3 Vrste sočiva 10 4 Autorova fotografija u grafici 11 PP Principi projektovanja II 7 11 1 Modelovanje i simulacije 11 2 Primena programskih alata u tehničkim proračunima 11 3 Izrada grafičke dokumentacije projekta ECTS II sem 30 Ukupno ECTS I godina 60 DRUGA GODINA 12 E1 Engleski jezik I III 6 12 1 Osnovna vremena engleskog jezika 12 2 Vokabular svakodnevne komunikacije 12 3 Samostalnaprimena jezika 13 VG Vektorska grafika III 6 13 1 Uvod u vektorsku grafiku 13 2 Kreiranje vektorskih dokumenata 13 3 Priprema vektorskih dokumenata za profesionalno štampanje 14 WD1 WEB dizajn III 6 14 1 Uvod u HTML 14 2 Postupak izrade veb sajta 14 3 Navigacija i definisanje elemenata navigacije 15 3DM 3D modelovanje i animacija III 6 15 1 Programi za modelovanje 15 2 Virtuelni prostor i poligonalno modelovanje 15 3 NURBS modelovanje Bira se jedan iz sledeće grupe 16 SPKR Socijalni i pravni kontekst IT III 6 16 1 Sociološki aspekti računarstva 16 2 Pravo u računarstvu 17 MEN Menadžment III 6 17 1 Teorija menadžmenta 17 2 Porterov model opštih strategija ECTS III sem 30 18 E2 Engleski jezik II IV 6 18 1 Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti 18 2 Osposobljavanje za uspešnu pisanu komunikaciju 18 3 Osposobljavanje za uspešnu govornu komunikaciju 19 PVG Primene vektorske grafike u dizajnu II 5 19 1 Rad sa softverom za izradu vektorskih dokumenata 19 2 Upotreba efekata na vektorskim objektima 20 PTMA Praktikum iz 3D modelovanja i animacije IV 5 20 1 UV prostor modela 20 2 Šejderi 20 3 Poligonalni tokovi 21 WD2 Napredni WEB dizajn IV 6 21 1 Lejeri i njihova upotreba 21 2 Upoznavanje sa DOM modelom Bira se jedan iz sledeće grupe 22 DOZ Dizajn i obrada zvuka IV 8 22 1 Snimanje obrada i montaža zvuka i efekata 22 2 Produkcija u programu Sony Acid Pro i postprodukcija u programu Sony Sound Forge 23 VP Video produkcija IV 8 23 1 Upoznavanje sa različitim audio i video kodecima i formatima 23 2 Rad u programu za nelinearnu video montažu Adobe Premiere Pro 23 3 Specijalni

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-Studijski-program-RACUNARSKA-MULTIMEDIJA_8_150_1276 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Zavrsni radovi nasih diplomaca | ITS
  Parse Framework koji omogućava uspostavljanje konekcije između aplikacije uređaja i Parse ovog Cloud servisa Platforma za testove znanja nepravilnih glagola iz engleskog jezika Marko Resnik Predstavljeni sistem služi kao platforma za učenje i testiranje znanja nepravilnih glagola iz engleskog jezika Korisnici koji nisu registrovani u sistemu imaju mogućnost da pregledaju i uče nepravilne glagole dok registrovani korisnici mogu i da polažu testove na jeziku koji izaberu i sa brojem glagola koji takođe izaberu Minimalan broj glagola za test iznosi petnaest Registrovani korisnici takođe mogu da pregledaju svoju statistiku polaganih testova u vidu odnosa položenih i nepoloženih testova kao i prosečne ocene svih položenih testova U sistemu je predviđen i administrator koji obavlja unošenje novih potrebnih glagola izmenu pogrešno unetih ili glagola izmenjenih u međuvremenu u samoj gramatici engleskog jezika kao i brisanje prevaziđenih glagola Od softverskih alata za izradu platforme su korišćeni XAMPP grupa softvera koja uključuje Apache web server MySQL sa alatom PhpMyAdmin za rad sa bazama podataka i PHP programski jezik u jednom paketu Interaktivni izlog Vanja Mikulec Aplikacija Interaktivni izlog je namenjena firmi koja se bavi prodajom računarske opreme i pružanjem usluga servisiranja iste Firma želi da svoj asortiman proizvoda usluga predstavi potencijalnim kupcima korisnicima na jednostavan i atraktivan način koji će privući kupce korisnike a sa druge strane preduzeću obezbediti uvid u njihova interesovanja Alati korišćeni za implementaciju sistema su Visual Studio ReSharper i MSBuild Pored NET biblioteka korišćene su i third party biblioteke kao što su CSLA NET framework Component based Scalable Logical Architecture Microsoft Enterprise Library Bxf framework DevExpress kontrole Kinect for Windows SDK i Kinect Toolkit U izlogu prodavnice nalazi se instaliran monitor i senzor pokreta koji potencijalni kupci koriste da bi mogli pregledati grupe i podgrupe proizvoda usluga kao i same proizvode usluge Kretanje kroz grupe podgrupe i pregled detalja u vezi sa proizvodima uslugama potencijalni kupci ostvaruju pokretima kojima se simulira pritisak na dugme i prevlačenje Kreiranje izveštaja primenom SQL Server Reporting Services i Windows Azure tehnologije Luka Perišić iTesso Enterprise Lodging System je SilverLight aplikacija za upravljanje hotelskim poslovanjem koja je u potpunosti bazirana na Cloud tehnologiji Razvijena je od strane jedne holandske firme koja ima ogranak i u Srbiji a u okviru koje radi i autor rada Izveštaji se generišu primenom SQL Server Reporting Services i Windows Azure tehnologije U radu je detaljno prikazan način generisanja izveštaja primenom pomenutih tehnologija Prikazani su realni izveštaji iz prakse na kojima je bio angažovan autor rada Razvoj i implementacija Peer To Peer aplikacije za LAN razmenu poruka Darko Marušić Aplikacija za LAN razmenu poruka tzv četovanje između umreženih računara omogućava slanje poruka svim korisnicima na mreži ili samo odabranom korisniku Takođe omogućava memorisanje svih poslatih poruka koje se naknadno mogu pregledati Aplikacija je implementirana primenom savremenih tehnologija kao što su Peer to peer P2P računarska mreža P2P Windows Communication Foundation WCF i Windows Presentation Foundation WPF tehnologije Razvoj Android aplikacije za praćenje udaljenih uređaja Srđan Janeković Android aplikacija za praćenje udaljenih uređaja prikazuje korisniku lokacije za svaki lokator pojedinačno sa datumom i

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-Zavrsni-radovi-diplomaca_8_172_1734 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • ECTS krediti - moderan sistem obrazovanja
  izmedju ostalog i Bolonjskom konferencijom Osnovina novina u reformi visokog školstva u Srbiji je i primena ECTS s odnosno Evropskog sistema prenosa bodova Primena ovog sistema omogućava transparentnost u odnosu na druge obrazovne sisteme tržište rada omogućava efikasniju pokretljivost studenata u okvirima Evrope Priznavanje diploma i studiranja je preduslov za stvaranje savremenog i otvorenog evropskog obrazovnog procesa i iz ovih razlog razvio se i ECTS Uvođenje ECTS sistema podstiče svaku visokoškolsku instituciju na reformu svojih obrazovnih programa i na taj način veću fleksibilnost u obrazovnoj sferi pretpostavku većeg broja izlaznih profila i promene u samoj organizaciji nastave u cilju povećanja efikasnosti studija ECTS predstavlja univerzalno prihvaćen sistem za komunikaciju izmedju visokoškolskih ustanova i institucija u evropskom obrazovnom prostoru ECTS se zasniva na tri osnovna elementa na verodostojnim informacijama o instituciji visokog obrazovanja koje daju pristup i pregled nastavnih programa i drugih opštih uslova studiranja potencijalnim partnerskim institucijama i studentima na podacima o studijskom programu koji je student pohađao i postignutom uspehu u savladavanju programa na medjusobnom ugovoru izmedju partnerske institucije i studenta čime se priznaju studije koje je student pohađao ili okončao u odredjenoj visokoškolskoj instituciji ECTS bodovi su brojčana vrednost koja se dodeljuje predmetima da bi se na taj način izrazio stepen opterećenja studenta prilikom izučavanja odredjenog dela programa studija Oni daju veličinu koja prikazuje količinu rada koju student treba da uloži da bi savladao celu godinu studija 1 60 bodova tj predavanja vežbe praktičan rad konsultacije seminari samostalno učenje i ispite ITS predviđa svojim nastavnim planom i programom primenu ECTS standarda u merenju učinaka studenata tokom studija U tom smislu korišćeni su svi elementi napred navedenog sistema ocenjivanja prema ECTS standardima Prilikom izračunavanja broja bodova po ECTS standardima ITS je uzeo u obzir dva polazišta i standarde koji su propisani procedurama dodeljivanja ECTS bodova jedna akademska godina nosi

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-ECTS-krediti_8_83_469 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Međunarodni standardi za obrazovanje - Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije
  U navedenom kontekstu sigurno je da edukacija postaje strateški važna delatnost uzrokujući pritisak studenata na fakultete omasovljenje obrazovanja i promene u odnosu na pitanje ko uči Sve više ljudi uključuje se u sistem visokog obrazovanja Tu tendenciju karakteriše i kategorija netradicionalnih studenata odnosno zaposlenih ljudi koji su napustili ideju jednog radnog mesta za celi život i koji se radi prekvalifikacije i obnavljanja znanja uključuju se u obrazovni proces To dovodi do pojave i omasovljenja kategorije učenja na daljinu koje osigurava veću dostupnost i raspoloživost obrazovanja fleksibilnost individualizirano i aktivno učenje a što vodi ka našem prvom zapažanju omogućavanje velikom broju ljudi da dostignu nivo informatičke pismenosti 21 veka U UNESCO voj studiji iz 1994 godine tvrdi se da digitalni rascep ili jaz koji zbog brzog napredovanja novih tehnologija stvara opasnost od podela i nejednakosti nije jaz izmedju razvijenih i nerazvijenih Najveći jaz pojavljuje se unutar društava izmedju onih koji znaju koristiti nove tehnologije i onih koji ne poseduju potrebne veštine i znanja Ovde moramo pomenuti i globalizaciju kao proces od izuzetne važnosti za dešavanja u svetu Kao proces međuzavisnosti zemalja na skoro svim poljima doprinela je konkurenciji misli ideja znanja i izvršila veliki uticaj na razvoj informatičkog društva današnjeg sveta Na globalnom tržištu radne snage značajna je potražnja za vrhunskim stručnjacim iz IT oblasti koji će doprineti razvoju društva u celini Tendencije promena u visokoškolskom obrazovanju i pokušaju njegove harmonizacije su takođe rezultat tehnološkog razvoja i napretka Savremena dostignuća današnjice postignuta su uz zajedničku saradnju različitih društvenih segmenata uz učešće moćnih kompanija i visoke primene znanja i novih tehnologija Modernu nauku karakterišu zajednički projekti više različitih univerziteta koji su realizovani sredstvima transnacionalnih kompanija a primenjuju se u svim razvijenim privredama Učesnici u takvim projektima na globalnom nivou postaju lideri u okviru oblasti kojom se bave doprinoseći razvoju pre svega svojih nacionalnih ekonomija podižući konkurentnost svojih obrazovnih institucija i kadrova ali i doprinoseći razvoju čovečanstva u opštem smislu Svetska deklaracija o visokom obrazovanju ističe odlučujuću ulogu visokog obrazovanja u izgradnji društva utemeljenog na načelima demokratije i jednakosti Budućnost svakog mladog stručnjaka bazira se na znanju i obrazovanju kao jednistvenoj kategoriji koja predstavlja premisu za uspeh svakog društva U kreiranju nastavnog plana i program ITS a prihvaćeni su svetski standardi obrazovanja iz oblasti računarskih nauka kao i sopstvena iskustava iz višegodišnjeg rada na polju IT obrazovanja Od svetski prihvaćenih standarda iz oblasti obrazovanja računarskih nauka ugradjenih u nastavni plan i program ITS a posebno se izdvaja Computing Curricula standard razvijen u Sjedinjenim Američkim Državama od strane najpoznatijih svetskih IT udruženja kao što su IEEE CS Institute for Electrical and Electronic Engineers Computer Society i ACM Association for Computing Machinery Na izradi ovog dokumenta koji sadrži više od 200 strana rađeno je duže od deset godina Ovaj standard uzima u obzir dinamičan i stalan trend razvoja i promena u oblasti IT stalne nove zahteve tržišta i potrebe društva sa aspekta planiranog ekonomskog razvoja Osnovni cilj izrade ovog dokumenta bio je usklađivanje tradicionalnog univerzitetskog obrazovnog sistema sa sve dinamičnijim razvojem IT tehnologija i sve

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-Medjunarodni-standardi_8_81_466 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Preporuke za odabiranje izbornih predmeta u zavisnosti od profila | ITS
  sam da upišem ITS Specifično za školovanje na ITS u je to što sam nakon programerskih znanja stekla i veštine prezentovanja pa samim tim i poželela da plasiram svoje znanje dalje Programeri se inače retko odlučuju za drugačije pristupe programskim jezicima od suvog programiranja ali najveća potvrda znanja je kada ste u mogućnosti da svakome objasnite programiranje Odmah nakon što sam diplomirala 2012 godine dobila sam ponudu da ostanem kao predavač na ITS u što sam rado prihvatila Trenutno radim kao saradnik u nastavi na više programerskih predmeta na studijskim programima Informacione tehnologije i Elektronsko poslovanje Angažaovana sam i u zimskim i letnjim školama programiranja što dovoljno govori o kvalitetu stečenih znanja tokom školovanja Pogledajte ostale utiske studenata VANJA ČONIĆ DIPLOMAC PREPORUKE ZA ODABIRANJE IZBORNIH PREDMETA U ZAVISNOSTI OD PROFILA Studijski program se sastoji od obaveznih i izbornih predmeta Obavezne predmete student mora da upiše U opredeljivanju za izborne predmete ponuđene u svakom semestru student ima potpunu slobodu U sledećim tabelama data je raspodela izbornih predmeta po profilima na različitim studijskim programima Studijski program Informacione tehnologije IZBORNI PREDMET PROFIL Aplikativno Programiranje Internet Programiranje Informacioni Sistemi IT Menadžment PGMA RS RM SPKR OM OEFR MPLJR PRV EP MIM Pogledajte kompletan spisak obaveznih i izbornih predmeta na studijskom programu Informacione tehnologije Studijski program Elektronsko poslovanje IZBORNI PREDMET PROFIL Elektronska trgovina i bankarstvo Internet marketing sa Web dizajnom OEFR AP SPKR RM APS PIS BEP NWD EB PIP Pogledajte kompletan spisak obaveznih i izbornih predmeta na studijskom programu Elektronsko poslovanje Student bira one izborne predmete a samim tim i profil koji najviše odgovara njegovim željama i potrebama zanimanja kojim želi da se bavi a to znači da može da odabere i one predmete koji u tabeli nisu preporučeni Jedino ograničenje je da student u svakoj studijskoj godini treba da bude ostvari najmanje 60

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-Izborni-predmeti_8_136_748 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Savremeni programi za obrazovanje
  na osnovu privrednih iskustava i zahteva privrednih subjekata svakih deset godina objavljuju nove standarde i nastavne planove i programe koji se preporučuju edukativnim ustanovama na korišćenje Prilikom izrade nastavnog plana i programa ITS a vodilo se računa da se trenutno važeći standardi alati i koncepti primene u potpunosti To se najbolje može videti iz sinopsisa predmeta ITS a S obzirom na permanentne dinamične promene u oblasti Informacionih tehnologija izuzetna je važnost osavremenjivanja datih nastavnih planova i programa koji će u svom izvodjenju pratiti sva kretanja savremenog razvoja računarskih nauka Budućim studentima obezbedjena je i programska kompatibilnost sa najboljim svetskim fakultetima i univerzitetima kao i mobilnost budućih studenata da kroz primenu ECTS sistema vrše nesmetan prelaz sa ustanove na ustanovu i nastave svoje školovanje tamo gde žele Svaki predmet u okviru nastavnog plana i programa podrazumeva određeno opterećenje za studenta koje se meri i izraženo je ECTS bodovima bodovi odredjuju meru opterećenja studenata u savladjivanju programa studija Ukupan predvidjeni broj bodova za osnovne studije je minimalno 180 a najviše 240 bodova Bolonjska deklaracija procenjuje opterećenje i aktivnost studenta na nivou radne nedelje od 40 sati Nastavni planovi i programi sa nedeljnim fondom časova u proseku od 18 do 20 sati 24 do 28 školskih časova omogućavaju studentu dovoljno raspoloživog vremena u toku trajanja semestra da se samoorganizuje i bavi izradom predviđenih projekata radova i odgovori svim vannastavnim obavezama koje je predmet odnosno predmetni nastavnik postavio pred njega i na taj način ga savlada u toku semestra Stoga je u okviru nastavnog plana predviđeno više predmeta u čijim će se okvirima raditi najvećim delom na realizaciji praktičnih projekata Razlog leži u činjenici da su često tehnička opremljenost i nedovoljan broj realnih projekata kao rezultat nesaradnje sa privredom osnovni razlozi za nemogućnost studenata da se oprobaju u svakodnevnim poslovnim aktivnostima Osim toga na

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-Savremenost-programa_8_82_491 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prostor i opremljenost ITS-a
  oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije Toshiba Računarska laboratorija HP Lokacija Comtrade Technology Centre Novi Beograd Broj računara 26 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije HP Računarska laboratorija Acer Lokacija Comtrade Technology Centre Novi Beograd Broj računara 26 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije Acer Računarska laboratorija A11 Steve Jobs Lokacija Cara Dušana 34 Zemun Broj računara 26 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da 2 kom Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije Steve Jobs Računarska laboratorija A21 Pablo Picasso Lokacija Cara Dušana 34 Zemun Broj računara 38 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije A21 Računarska laboratorija A22 Mihajlo Pupin Lokacija Cara Dušana 34 Zemun Broj računara 33 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Računarska laboratorija A23 Linus Torvalds Lokacija Cara Dušana 34 Zemun Broj računara 33 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije A23 Amfiteatar B11 Warren Buffet Lokacija Cara Dušana 34 Zemun Broj mesta 100 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Računarska laboratorija B12 Bill Gates Lokacija Cara Dušana 34 Zemun Broj računara 28 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Računarska laboratorija B13 Leonardo da Vinci Lokacija Cara Dušana 34 Zemun Broj računara 36 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija računarske laboratorije B13 Leonardo da Vinci Računarska laboratorija B14 Lokacija Cara Dušana 34 Zemun Broj mesta 36 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija Računarska laboratorija B15 Lokacija Cara Dušana 34 Zemun Broj mesta 36 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija Sala za predavanja D13 Lokacija Comtrade Technology Centre Novi Beograd Broj mesta 25 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija Računarska laboratorija D14 Lokacija Comtrade Technology Centre Novi Beograd Broj mesta 30 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija Računarska laboratorija D15 Lokacija Comtrade Technology Centre Novi Beograd Broj mesta 15 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija Računarska laboratorija E17 Lokacija Comtrade Technology Centre Novi Beograd Broj mesta 30 Predavački računar Da Mrežna oprema Da Klima uređaj Da Video projektor Da Pogledajte na našoj Facebook stranici još fotografija Sala za predavanja Lokacija Comtrade Technology Centre Novi

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-Prostor-i-opremljenost_11_91_1339 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • 17 tacaka: razlozi da izaberete ITS | ITS
  obezbedili smo odlične prostorne i tehničke uslove Prostor objedinjuje više laboratorijskih sala opremljenih računarima i drugom opremom kabinete za teorijsku nastavu i prateće sadržaje Za vannastavne aktivnosti tu su i sportski tereni bazen restoran i IT klub Posebno izdvajamo salu sa 36 novih Apple računara najnovije generacije Pogledajte detaljnije kako je opremljen ITS 8 Po čemu se još razlikujemo od drugih škola Čitav proces učenja na ITS u zasnovan je na korišćenju najsavremenije računarske i komunikacione tehnologije Tabla i kreda ne postoje na ITS u Ne postoje ni razna obaveštenja okačena po zidovima škole niti redovi u studentskoj službi Maksimalna ušteda vremena za studente U nastavi na ITS u se koriste interaktivne table Nastavni materijali su posle svakog časa dostupni na studentskom portalu Materijalima za učenje možete pristupiti i putem Android aplikacije Prijava ispita vrši se online preko Studentskog portala Studenti automatski dobijaju na mejl podsetnik o početku prijava prijavljenim ispitima Rezultate ispita takođe možete pogledati od kuće Sve navedeno ostvaraje se korišćenjem autentičnih softverskih rešanja informacionog sistema škole Studentskog portala Platforme za podršku učenju kao i Android aplikacije ITS 9 LINK Leaders Park i LINK Cafe za užitak u učenju ITS neprestano ulaže u razvoj prostora za edukaciju kako bi stvorio okruženje koje će studentima pružiti maksimalnu slobodu u učenju dozvoliti spontanu razmenu ideja i pomoći u ostvarenju uspeha Zato smo za studente napravili LINK Leaders Park i u okviru njega LINKcafé kao mesta na kojima će i van učionice biti u društvu najboljih okruženi pozitivnim ambicioznim i uspešnim ljudima prošlosti i sadašnjosti Jer upravo tu je njihovo mesto među najuspešnijima 10 Zvanična obuka za Google sertifikate Na ITS u možete potpuno besplatno da se pripremite za polaganje Google sertifikacionih ispita i da postanete stručnjak za online oglašavanje i digitalni marketing Zahvaljujući saradnji sa kompanijom Google ITS ima ekskluzivno pravo da organizuje Google Academy obuku za sticanje zvaničnih Google AdWords i Google Analytics sertifikata Google Academy treninzi održavaju se u prostorijama ITS a zatvoreni su za javnost i vode ih sertifikovani Google treneri U toku školovanja dobijate besplatan pristup ovim obukama na kojima ćete steći znanja o osnovama i naprednim aspektima korišćenja Google alata za oglašavanje i analitiku i imati jedinstvenu mogućnost da sertifikujete stečeno znanje 11 Mentorship Support Program LINK Mentorship Support Program namenjen je studentima ITS a koji planiraju da unaprede svoj položaj kako na tržištu i sebi obezbede superioran položaj Osmišljen da im pomogne da dođu do posla koji žele unapređenja i veće zarade nadasve zadovoljstva sobom program predstavlja pravi način da dopune znanja i usavrše veštine koje su stekli tokom školovanja Ovaj program omogućava sticanje transverzalnih veština ključnih za uspešno obavljanje posla ali i za sticanje konkurentskih prednosti atraktivnih za buduće poslodavace ili poslovne partnere Praktične radionice vode mentori programa visokocenjeni stručnjaci u oblastima svojih ekspertiza A one su preduzetništvo liderstvo razvoj ličnih veština planiranje karijere i slične poslovne vrline Treninge vode i najuspešniji ljudi iz privrede isključivo oni koji su postigli velike lične uspehe i ostvarili značajan profit 12 Apprentice Program Pokrenuli smo LINK

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-17-razloga-da-upisete-ITS_11_116_1074 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •