archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Socijalni i pravni kontekst racunarstva | ITS
  objašnjenja na praktičnim primerima i realnim životnim situacijama ITS je učinio moje studiranje zanimljivim motivisao me je da napredujem postignem izvanredne rezultate i ostvarim svoje ciljeve Sada sam zaposlena u kompaniji LINK group kao koordinator Centra za razvoj karijere gde imam priliku da steknem kvalitetno radno iskustvo radeći sa timom profesionalnih i kreativnih ljudi Pogledajte ostale utiske studenata TIJANA RUSIĆ DIPLOMAC SOCIJALNI I PRAVNI KONTEKST RAČUNARSTVA Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ELEKTRONSKO POSLOVANJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta SOCIJALNI I PRAVNI KONTEKST RAČUNARSTVA Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Socijalni i pravni kontekst računarstva je sagledavanje uticaja socijalnih i pravnih aspekata na Informacione i komunikacione tehnologije kao i uticaja same IT tehnologije na oblikovanje društvenih odnosa i na pojavu novih oblika kriminalne aktivnosti koja se dovodi u vezu sa primenom iste Ishod predmeta Studenti će steći znanja iz oblasti uticaja informacionih tehnologija na pojedinca i društvo elemenata koji čine informaciono društvo pretpostavki za razvoj informacionog društva u Srbiji socioloških aspekata informacione tehnologije socijalna izolacija digitalne podele socijalni kapital Studenti će se upoznati sa najnovijim statističkim pokazateljima u pogledu broja korisnika Interneta u svetu potencijalom virtuelnih zajednica specifičnostima virtuelnih zajednica upravljanjem Internetom pojavnim oblicima sajber kriminala phishing email bombing spoofing card skimming vrstama malicioznih softvera DOS i DDOS napadima softverskom piraterijom i njenim razmerama u savremenim uslovima tehnikama zaštite u bankarskim poslovima oblicima hardverske zaštite doongle token pojmom i namenom kriptografije vrstama intelektualne svojine autorskim pravima zaštitom autorskih prava na Internetu značajem e reciklaže u savremenim uslovima Sadržaj predmeta Teorijska nastava Informacija i njen značaj u savremenim uslovima Koncept informacionog društva Razvoj informacionog društva u Srbiji Socijalne implikacije Interneta E Reciklaža Virtuelne zajednice Upravljanje Internetom Sajber kriminal Mere za borbu protiv sajber kriminala Pravo i zakonska regulativa u računarstvu Odgovornost Intelaktualne svojina

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Socijalni-i-pravni-kontekst-racunarstva_533 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Baze podataka | ITS
  šeme relacione baze podataka Savladavanje tehnika za projektovanje šeme baze podataka putem ER modela i prevođenje takve šeme u relacioni model Upoznavanje sa osnovama SQL upitnog jezika Ishod predmeta Studenti će biti osposobljeni da rade u konkretnom SUBP i primenjuju prednosti SUBP nad klasičnom obradom podataka pomoću sistema datoteka U procesu razvoja informacionog sistema studenti će biti osposobljeni za adekvatnu primenu semantičkih modela podataka tj u stanju da kreiraju konceptualni model za različite poslovne domene Posebno će biti osposobljeni za kreiranje dijagrama PMOV i da stiču veštine modeliranja podataka polazeći od verbalnog opisa sistema Izučavanjem relacionog modela podataka studenti će naučiti teorijske osnove za definiciju strukture relacionog modela kako se pomoću relacione algebre i računa definiše semantika operacija relacionog modela semantički domen ograničenja relacionog modela prevođenje PMOV u relacioni model Izučavanjem standarnog jezika za relacione baze podtataka SQL a studenti će naučiti da koriste naredbe za definisanje podataka naredbe za manipulisanje tj rukovanje podacima naredbe za kontrolne tj upravljačke funkcije u SUBP Zahvaljujući pomenutim znanjima studenti će biti osposobljeni da u sledećoj fazi razvoja informacionog sistema kreiraju optimizovani implementacioni model u željenom relacionom SUBP Pri ovome posebno će biti osposobljeni za kreiranje skripta DDL naredbi za formiranje šeme baze podataka u SQL Server u pri čemu će biti implementirana strukturna i određena vrednosna ograničenja sa nivoa PMOV Izučavanjem postupka normalizacije relacija studenti će biti osposobljeni da u praksi primene postupak normalizacije relacija i sintetizuju relacioni konceptualni model Nad isprojektovanom relacionom bazom podataka studenti će znati da koriste jezik relacionih baza podataka SQL kako za postavljanje ad hok upita tako i u postupku razvoja aplikacija u razvojnim okruženjima četvrte generacije i u objektno orijentisanim programskim jezicima Sadržaj predmeta Teorijska nastava Razlika podaci i informacija Upravljanje podacima Koncept Baza Podataka Šema i Instanca Logička i fizička nezavisnost podataka Modeli Podataka Jezici za

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Baze-podataka_532 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Objektno orijentisano programiranje | ITS
  ITS i počeo da se usavršavam Na ITS u sam se opredelio za smer Elektronsko poslovanje koji kombinuje web dizajn sa internet marketingom Upravo tada sam i definitivno odlučio da je elektronsko poslovanje nešto čime želim da se bavim Iz školovanja na ITS u imam samo pozitivna iskustva Naročito mi se dopalo to što je program savremen i što prati promene i trendove u oblasti IT ja a fokus je na praktičnom radu i stvarima koje su odmah primenjive u praksi Pred kraj školovanja aplicirao sam za poziciju SEO PPC praktikanta u okviru LINK Apprentice Programa Nakon toga sam dobio i posao u LINK groupu gde nastavljam svoje konstantno usavršavanje i sticanje novih znanja Pogledajte ostale utiske studenata BORIS PAVLIĆ STUDENT OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE Status predmeta obavezni Broj ESPB 7 Cilj predmeta Cilj predmeta Objektno orjentisano programiranje je shvatanje i razumevanje objektno orijentisanih principa koji su neophodan preduslov za uspešno objektno orijentisano programiranje Savladavanje osnovnih pojmova iz objektno orijentisanog načina proizvodnje softvera i objektno orijentisanog projektovanja Ishod predmeta Studenti će naučiti da koriste funkcije za rešavanje problema da kreiraju globalne funkcije koje rade sa strukturama upoznaće se sa tipovima podataka u C enkapsulacijom polimorfizmom svojstvima automatski definisanim svojstva korišćenjem klasa u programskom jeziku C podrazumevanim i parametarizovanim konstruktorom načinom implementacije static svojstva nasleđivanjem i njegovom primenom interfejsima objektno orijentisanim projektovanjem apstraktnim klasama metodama i svojstvima UML dijagramima i notacijama dijagramom slučajeva korišćenja use case i dijagramom klasa dijagramom sekvenci dijagramom saradnje i dijagramom aktivnosti Sadržaj predmeta Teorijska nastava Objektno orjentisana analiza i dizajn Enkapsulacija i skrivanje informacija Klase i podklase Instance i objekti Atributi i ponašanje klase Hijerarhija klasa Paketi klasa Nasleđivanje i overriding Polimorfizam Praktična nastava Vežbe Drugi oblici nastave Studijski

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Objektno-orijentisano-programiranje_531 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programerski alati | ITS
  ĐAKOVIĆ DIPLOMAC PROGRAMERSKI ALATI Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta PROGRAMERSKI ALATI Status predmeta obavezni Broj ESPB 9 Cilj predmeta Cilj predmeta Programerski alati je sticanje osnovnih znanja o programskim jezicima alatima koji se koriste u procesu dizajna i programiranja softvera tehnikama odlučivanja o izboru odgovarajućeg programskog jezika i samom procesu programiranja Takođe studenti će savladati korišćenje integrisanih radnih sredina i alata koji u njima postoje sa posebnim akcentom na programski jezik C i Microsoft Visual Studio 2012 Ishod predmeta Studenti će naučiti programski jezik C i sve njegove elemente od tipova podataka i osnovne strukture programa pa do izuzetaka i obrade izuzetaka kolekcija kako standardnih tako i generičkih Rad sa ulazno izlazni tokovima kao i rad sa fajlovima i folderima Tehnike vizuelnog programiranja kroz rad u Windows Form ama Manipulacija kontrolama forme od jednostavnih kao što su Button i TextBox preko kontrola koje omogućavaju rad sa složenim strukturama podataka tipa lista pa sve do rada sa standardnim windows dijalozima Napredne kontrole Validacija korisničkog ulaza Pokretanje drugih procesa preko forme ADO NET arhitekturu Uspostavljanje konekcije sa bazom Rad u konektovanom i diskonektovanom okruženju Manipulacija sa podacima u bazi upis brisanje čitanje ažuriranje Izvršavanje SQL komandi i uskladištenih stored procedura Nakon uspešno položenog ispita studenti će biti osposobljeni da razumeju proces kreiranja programa korišćenjem različitih integrisanih radnih sredina i programerskih alata preformulišu prilagode i izmene neadekvatna softverska rešenja za samostalan rad i izradu složenih desktop aplikacija u objektno orijentisanom okruženju primenom C programskog jezika i Microsoft Visual Studio a koja podrazumeva i manipulaciju sa bazom podataka primenom SQL komandi i stored procedura Sadržaj predmeta Teorijska nastava Različite vrste programskih jezika Leksička i sintaksna specifikacija i analiza jezika Asembleri kompajleri i interpreteri Integrisane radne sredine MS Visual Studio Principi razvoja programa Otkrivanje grešaka

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programerski-alati-_529 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Engleski jezik I | ITS
  pa ono postoji preko zadataka ili u TLS ITS bih preporučio svima koji žele da upotpune svoje znanje i da ono što nauče danas mogu sutra praktično da iskoriste To znam po sebi Pogledajte ostale utiske studenata PETAR GNJIDIĆ DIPLOMAC ENGLESKI JEZIK I Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta ENGLESKI JEZIK 1 Status predmeta obavezni Broj ESPB 5 Cilj predmeta Cilj predmeta Engleski jezik 1 je upoznavanje sa gramatikom engleskog jezika i sticanjem sposobnosti učestvovanja u razmeni informacija Programom su obuhvaćena osnovna vremena koja su najčešće korišćena u engleskom jeziku kao i vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije Student uči kako da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe kao i da uspešno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao maternjeg jezika Ishod predmeta Engleski jezik 1 omogućava studentu da u usmenoj i pismenoj formi primeni široki spektar gramatičkih pravila i reči Pri konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji student će moći da sastavi rečenice tako što vrši odabir adekvatnog vokabulara i gramatičkih struktura Student će biti u stanju da prepozna implicitno značenje struktura u kojima ne poznaje tačno značenje svake reči Takođe će biti sposoban da koristi stečena znanja u okviru viših nivoa engleskog jezika Slušanjem nastave na ovom predmetu studenti će ovladati sledećim gramatičkim celinama i njihovom praktičnom primenom Present Simple Tense Present Continuous Tense Simple Past Tense Past Continuous Tense Simple Future Tense Present Perfect Tense Comparison of Adjectives Prepositions Reflexive Pronouns Modal verbs Defining Relative Clauses Non defining Relative Clauses Passive Voice Reported Speech Conditional Sentences Type 1 Type 2 Type 3 Sadržaj predmeta Teorijska nastava Present Simple Tense Present Continuous Tense Present Perfect Tense Past Simple Tense Past Continuous Tense Past Perfect Tense The Future Verb Patterns Plurals

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Engleski-jezik-I_528 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Racunarske mreze | ITS
  strukovne studije Naziv predmeta RAČUNARSKE MREŽE Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Računarske mreže je sticanje znanja neophodnih za administriranje minimum mreže peer ova podešavanje TCP IP parametara šerovanje mapiranje rad sa osnovnom mrežnom opremom u okruženjuma Windows i Linux Na ovom predmetu studenti se upoznaju sa razlozima umrežavanja tipovima i topologijom mreža i osnovnim medijumima za realizaciju mreže Detaljno izučavanje OSI modela i njegova primena na Windows i Linux okruženje Osnovi mrežne administracije kod vodećih operativnih sistema današnjice Windows i Linux Ishod predmeta Studenti će se upoznati sa klijent server i peer to peer umrežavanjem faktorima koje treba razmotriti pri izboru pristupa umrežavanju vrstama i topologijom računarskih mreža uticajem topologija računarske mreže hardverom koji se koristi za povezivanje mreže tehnikama prenosa signala Studenti će naučiti šta je TP i koaksijalni kabl koje su metode pristupa podacima šta čini Ethernet arhitektura Upoznaće se sa Token Ringom hijerarhijskom organizacijom protokola strukturom IP adrese određivanjem broja bitova IP adrese koji se odnosi na adresu mreže na osnovu maske podmreže određivanjem broadcast adresa besklasnim adresiranjem CIDR podmrežavanjem i superumrežavanjem kapsuliranjem i dekapsuliranjem strukturom UDP i TCP segmenta strukturom paketa strukturom Ethernet okvira DNS om namenom i sintaksom mrežnih komandi ping tracert pathping netstat ipconfig razlikom između haba skretnice i usmerivača virtuelnim lokalnim mrežama vrstama bežičnih mreža zaštitom bežične mreže vrstama mrežnih barijera praćenjem mrežnih performansi pronalaženjem i otklanjanjem kvarova u mreži Tokom realizacije nastave studenti će biti u prilici da nauče da koriste najnoviju verziju Windows mrežnog operativnog sistema Sadržaj predmeta Teorijska nastava Osnovi umrežavanja Tipovi računarskih mreža Topologija računarskih mreža Elementi mreža Kabliranje računarskih mreža OSI model OSI model na primeru operativnih sistema Windows i Linux Protokoli IP adresiranje Koncept maske podmreže Mrežna oprema Mrežno administriranje Web serveri Klijent server arhitektura u mrežnom okruženju Primer realizacije mreže Bežične

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Racunarske-mreze_527 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Kvantitativne metode | ITS
  mogao da pronađem pravi poziv za sebe sve dok nisam počeo da se interesujem za programiranje i web dizajn Ubrzo sam uvideo da je školovanje na ITS u upravo ono što mi nedostaje da bih se u potpunosti usavršio i radio posao koji volim To je bio delić slagalice koji mi je sve vreme nedostajao Ovde sam postigao veoma dobre rezultate zahvaljujući kojima sam dobio posao u SoftLinku kao PHP programer I sada konačno mogu da kažem da radim ono što volim i da sam zadovoljan iako su pravi izazovi tek preda mnom Pogledajte ostale utiske studenata JOVAN JAGODIĆ DIPLOMAC KVANTITATIVNE METODE Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta KVANTITATIVNE METODE Status predmeta obavezni Broj ESPB 7 Cilj predmeta Cilj predmeta je da studenti uspešno ovladaju elementima kombinatorike verovatnoće statistike i finansijske matematike koji se često sreću u modelovanju i softverskom rešavanju problema i kao takvi su potrebni budućim IT menadžerima i programerima Ishod predmeta Studenti će naučiti osnove kombinatorike razlike između kombinacija i varijacija polje i prostor slučajnih događaja razlike između zavisnih i nezavisnih događaja primenu Bajesove formule diskretne i kontinualne promenjive funkciju gustine slučajnih promenjivih Poasonov zakon raspodele hipergeometrijski zakon raspodele Gausov zakon raspodele statističko snimanje i prikupljanje podataka statističke serije statističke tabele površinski dijagrami izračunavanje aritmetičke geometrijske i harmonijske sredine izračunavanje modusa kod intervalnih serija razmak varijacije varijansa i standardna varijacija izračunavanje srednje devijacije koeficijent spljoštenosti kamatni račun procentni račun Sadržaj predmeta Teorijska nastava Kombinatorika Teorija verovatnoće Slučajni događaji Uslovna verovatnoća Slučajne promenljive i vektori Raspodele slučajnih promenljivih Matematička statistika Finansijska matematika procentni račun kamatni račun Praktična nastava Vežbe Drugi oblici nastave Studijski istraživački rad Na vežbama se rešavaju zadaci koji ilustruju primenu tema navedenih u teori jskoj nastavi Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet Predupisni rok je

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Kvantitativne-metode-_525 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Racunarski sistemi | ITS
  studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta RAČUNARSKI SISTEMI Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Računarski sistemi je razumevanje arhitekture računarskih sistema kao preduslova za programiranje na hardverskom nivou programiranja uopšte kao i za poslove administracije i servisiranja računara i razumevanja rada operativnih sistema Savladavanje fundamentalnih elemenata operativnih sistema i upoznavanje sa najpoznatijim savremenim operativnim sistemima na teorijskom i korisničkom nivou objašnjenje pojma operativni sistemi i sa aspekta projektanta programera i korisnika Shvatanje kako se operativni sistem naslanja na hardver i kako koristi arhitekturu računarskog sistema Objašnjenja i prikaz karakteristika i funkcija na primerima najzastupljenijih operativnih sistema MSWindows Linux i Unix Ishod predmeta Predmet Računarski sistemi omogućava studentima da se upoznaju sa vrstama magistrala karakteristikama magistrala unutrašnjom i spoljašnjom memorijom računara procesom proizvodnje desktop računara u okviru kompanije ComTrade studenti će raditi na sastavljanju desktop računara i instalaciji Windows operativnog sistema na njima karakteristikama i načinom funkcionisanja U I kanala i specijalnim interfejsom FireWire i InfiniBand om strukturom procesora elementima koji se nalaze u procesoru i njihovim međusobnim funkcionisanjem mikrooperacijama procesora i paralelnim izvršavanjem instrukcija radom upravljačke jedinice i RISC i CISC arhitekture procesora superscalarnim i superprotočnim obradama instrukcija kao i sa punjenjem prevođenjem i izvršavanjem programa u računarskim sistemima algoritmima raspoređivanja procesora procesima načinom upravljanja memorijom u fazi izvršenja procesa kroz kontinualnu i diskontinualnu alokaciju načinom upravljanja UI uređajima s obzirom na njihovu klasifikaciju sistemom FAT i NTFS kod operativnog sistema Windows Sadržaj predmeta Teorijska nastava Pojam arhitekture računarskog sistema Blok šema računarskog sistema Blok šema procesora Faze izvršavanja instrukcije Registri Tipovi podataka Format instrukcija Načini adresiranja Skup instrukcija Stek Prekidi Ulaz izlaz Signal takta Stepen integracije Mosfet Performansa računarskog sistema Segmentiranje i straničenje Protočna obrada pipeline Ulazno izlazni adresni prostor Keš memorija Preklapanje pristupa memoriji DMA kontroler RISC i CISC arhitektura procesora Predviđanje grananja Paralelno

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Racunarski-sistemi_522 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •