archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Programerski alati | ITS
  i u zimskim i letnjim školama programiranja što dovoljno govori o kvalitetu stečenih znanja tokom školovanja Pogledajte ostale utiske studenata VANJA ČONIĆ DIPLOMAC PROGRAMERSKI ALATI Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta PROGRAMERSKI ALATI Status predmeta obavezni Broj ESPB 9 Cilj predmeta Cilj predmeta Programerski alati je sticanje osnovnih znanja o programskim jezicima alatima koji se koriste u procesu dizajna i programiranja softvera tehnikama odlučivanja o izboru odgovarajućeg programskog jezika i samom procesu programiranja Takođe studenti će savladati korišćenje integrisanih radnih sredina i alata koji u njima postoje sa posebnim akcentom na programski jezik C i Microsoft Visual Studio 2012 Ishod predmeta Studenti će naučiti programski jezik C i sve njegove elemente od tipova podataka i osnovne strukture programa pa do izuzetaka i obrade izuzetaka kolekcija kako standardnih tako i generičkih Rad sa ulazno izlazni tokovima kao i rad sa fajlovima i folderima Tehnike vizuelnog programiranja kroz rad u Windows Form ama Manipulacija kontrolama forme od jednostavnih kao što su Button i TextBox preko kontrola koje omogućavaju rad sa složenim strukturama podataka tipa lista pa sve do rada sa standardnim windows dijalozima Napredne kontrole Validacija korisničkog ulaza Pokretanje drugih procesa preko forme ADO NET arhitekturu Uspostavljanje konekcije sa bazom Rad u konektovanom i diskonektovanom okruženju Manipulacija sa podacima u bazi upis brisanje čitanje ažuriranje Izvršavanje SQL komandi i uskladištenih stored procedura Nakon uspešno položenog ispita studenti će biti osposobljeni da razumeju proces kreiranja programa korišćenjem različitih integrisanih radnih sredina i programerskih alata preformulišu prilagode i izmene neadekvatna softverska rešenja za samostalan rad i izradu složenih desktop aplikacija u objektno orijentisanom okruženju primenom C programskog jezika i Microsoft Visual Studio a koja podrazumeva i manipulaciju sa bazom podataka primenom SQL komandi i stored procedura Sadržaj predmeta Teorijska nastava Različite vrste programskih jezika Leksička

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programerski-alati_529 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Menadzment projekata i ljudskih resursa | ITS
  sada konačno mogu da kažem da radim ono što volim i da sam zadovoljan iako su pravi izazovi tek preda mnom Pogledajte ostale utiske studenata JOVAN JAGODIĆ DIPLOMAC MENADŽMENT PROJEKATA I LJUDSKIH RESURSA Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija STRUKOVNE OSNOVNE Naziv predmeta MENADžMENT PROJEKATA I LJUDSKIH RESURSA Status predmeta IZBORNI Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj dela predmeta Menadžment projekata je da studenti steknu i usvoje osnovna znannja iz teorije upravljanja različitim projektima iz oblasti Informacionih Tehnologija posebno imajući na umu naučno zasnovan i u praksi primenjivan koncept upravljannja projektima Cilj dela predmeta Menadžment ljudskih resursa je da studenti steknu i usvoje osnovna znanja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima u svim fazama procesa upravljanja Ishod predmeta Studenti će naučiti koji je cilj menadžmenta ljudskih resursa koje su njegove dimenzije koji se modeli koriste i koji su uticajni činioci na razvoj menadžmenta ljudskih resursa elemente procesa menadžmenta ljudskih resursa karakteristike planiranja ljudskih resursa oblike i faze zapošljavanja značaj obrazovanja i obuke zaposlenih vrste i nivoe obrazovanja i obuke oblike raskida radnog odnosa elemente ugovora o radu U delu predmeta na kojem se izučava menadžment projekata studenti će se upoznati sa fazama životnog ciklusa projekta karakteristikama koncepta upravljanja realizacijom projekta pristupima u izboru organizacione strukture u izvršenju projekta ulogom rukovodioca projekta vrstama ugovora upravljanjem rizikom u projektu praćenjem i kontrolom realizacije projekta sistemom izveštavanja u realizaciji projekta metodama i tehnikama koje se koriste u upravljanju realizacijom projekta Sadržaj predmeta Menadžment projekata 1 Pojam i vrste projekata 2 Životni ciklus projekta 3 Koncept upravljanja projektom 4 Organizaciona struktura u upravljanju projektom 5 Ljudski resursi u konceptu upravljanja projektom 6 Ugovaranje realizacije projekta 7 Upravljanje kvaliteom projekta 8 Upravljanje rizikom u projektu 9 Upravljanje komunikacijama u projektu 10 Upravljanje promenama u projektu 11 Planiranje realizacije projekta 12 Praćenje i

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Menad%C5%BEment-projekata-i-ljudskih-resursa_542 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • POSLOVNI ENGLESKI ZA IT STRUCNJAKE | ITS
  cele studije savremene i po mom mišljenju mnogo kvalitetnije u odnosu na druge fakultete u Srbiji Ja sam pre ITS a studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi Pogledajte ostale utiske studenata KRISTINA NAUMOVIĆ DIPLOMAC POSLOVNI ENGLESKI ZA IT STRUČNJAKE Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta POSLOVNI ENGLESKI ZA IT STRUČNJAKE Status predmeta obavezni Broj ESBP 5 Cilj predmeta Cilj predmeta Poslovni engleski za IT stručnjake je upoznavanje sa terminologijom vezanom za savremeno poslovanje Student se osposobljava za uspešno učestvovanje u poslovnim sastancima vođenim na engleskom jeziku Program obuhvata i pismenu poslovnu korespodenciju kao i terminologiju vezanu za informacione tehnologije što će omogućiti studentu korišćenje stručne literature na engleskom jeziku Ishod predmeta Poslovni engleski omogućava studentu usvajanje termina vezanih za poslovanje u savremenom svetu Student se osposobljava za pismenu poslovnu korespondenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika Sadržaj predmeta Teorijska nastava International English Making Contacts Making Calls Business Travel Selling Your Country E commerce Making Decisions E mail Presenting Technological World Solving Problems Messaging Negotiation The Layout of a Business

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Poslovni-engleski-za-IT-strucnjake_1063 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Principi softverskog inzenjerstva | ITS
  za razvoj karijere gde imam priliku da steknem kvalitetno radno iskustvo radeći sa timom profesionalnih i kreativnih ljudi Pogledajte ostale utiske studenata TIJANA RUSIĆ DIPLOMAC PRINCIPI SOFTVERSKOG INŽENJERSTVA Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta PRINCIPI SOFTVERSKOG INŽENJERSTVA Status predmeta obavezni Broj ESPB 7 Cilj predmeta Cilj predmeta je upoznavanje sa disciplinom softverskog inženjerstva kroz proces prikupljanja zahteva dizajna razvoja upravljanja i dokumentovanja softvera primenom tehnologija računarske nauke tehnika upravljanja projektima inženjerstva matematike dizajna i drugih disciplina Upoznavanje sa preizvodnjom softverskih rešenja visokog kvaliteta i razmotranje karakteristika koje doprinose kvalitetu Razumevanje uloge i odgovornosti naručioca korisnika i učesnika у procesu razvoja softvera Ishod predmeta Studenti će savladati tehnike koje se koriste za prikupljanje zahteva razumeće značaj faze prikupljanja zahteva naučiće Software Requirements Specification SRS Template prema IEEE standardu vrste agilnih metoda Scrum model razvoja vrste notacija i opisa softverskog dizajna izgled dijagrama entiteti veze izgled dijagrama promene stanja izgled Džeksonovog strukturnog dijagrama UML formu za modelovanje Unified Modeling Language raspon i životni vek promenljive Studenti će naučiti način ispravnog komentarisanja programa primenu promenljivih radi bolje preglednosti i čitljivosti programa pravilno imenovanje funkcije konvencije o imenovanju vezu testiranja i kvaliteta softvera inspekciju koda Black box i white box tehnike testiranja razlike između korektivnog adaptivnog i perfektivnog održavanja koja su tela ovlašćena da izdaju standarde pojam SC7 kolekcije standarda standard ISO IEC 12207 standard ISO IEC 12207 kvalitet softvera i način njegovog predstavljanja Sadržaj predmeta Teorijska nastava Proces uzimanja zahteva Izvori softverskih zahteva Tehnike prikupljanja softverskih zahteva Analiza i klasifikacija zahteva Specifikacija zahteva Merenje zahteva Metodologija razvoja softevra Modeli razvoja Agilne metode SCRUM razvoj Proces softverskog dizajna Softverska struktura i arhitektura Arhitekturalni stilovi makroarhitektura Dizajn paterni mikroarhitektura Evaluacija i analiza kvaliteta softverskog dizajna Notacija softverskog dizajna Minimiziranje kompleksnosti Predviđanje promena Standardi u konstrukciji Upravljanje

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Poslovni-engleski-za-IT-strucnjake_1357 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Napredne baze podataka 2 | ITS
  usavršavam u LINK groupu u okviru LINK Apprentice Programa gde sam se i zaposlio kao PHP programer Sada mogu da ispoljim svoju kreativnost da kreiram moderne web aplikacije i radim ono što zaista volim Pogledajte ostale utiske studenata MLADEN RAKIĆ DIPLOMAC NAPREDNE BAZE PODATAKA 2 Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta PRAKTIKUM PRIMENJENOG PROGRAMIRANJA Status predmeta obavezni Broj ESPB 5 Cilj predmeta Cilj predmeta Praktikum primenjenog programiranja je osposobljavanje studenata za samostalan rad u realnom okruženju odnosno sa konkretnim zahtevima od strane klijenta Produbljivanje znanja iz programiranja sa posebnim osvrtom na povezivanje aplikacije sa bazom podataka Savladavanje osnovnih i naprednih tehnika programiranja windows i web aplikacija Ishod predmeta Predmet Praktikum primenjenog programiranja studentu omogućava da Formuliše korisničke i programerske zahteve na osnovu zadatih zahteva od strane klijenta Predloži i projektuje kompletno softversko rešenje i dokumentaciju primenom Larmanove metode razvoja softvera Struktuira i izgradi odgovarajuću bazu podataka primenom SQL Server Management Studio na osnovu identifikovanih zahteva Manipuliše sa bazom podataka primenom SQL Structured Query Language i LINQ Language Integrated Query upitnih jezika Poveže pročita ažurira i izbriše podatke iz baze podataka primenom SQLDataSource LINQDataSource XMLDataSorce ObjectDataSource EntityDataSource alata Izgradi kompletne WFA Windows Forms Application WPF Windows Presentation Foundation i ASP NET aplikacije u MS Visual Studio razvojnom okruženju primenom NET Framework i Visual C tehnologija Implementira WPF i ASP NET aplikaciju na osnovu dobijene softverske dokumentacije Preformuliše prilagodi i izmeni neadekvatna softverska rešenja Definiše i napiše kompletno korisničko upustvo za primenu odgovarajućeg softverskog rešenja Uspešno sintetizuje stečena znanja i permanentno ih nadograđuje sa novim softverskim tehnologijama koje će se javljati u budućnosti Sadržaj predmeta Izrada softverske dokumentacije definisanje korisničkog i programerskog zahteva Prikaz odabranog rešenja specifikacija sistemskih zahteva Pisanje upustva za upotrebu aplikacije koje ilustruje sve tipične slučajeve korišćenja mogućnosti programa preduslove

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Napredne-baze-podataka_1203 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Pouzdanost informacionih sistema | ITS
  studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta POUZDANOST INFORMACIONIH SISTEMA Status predmeta obavezni Broj ESPB 6 Cilj predmeta Sticanje osnovnih znanja iz teorije pouzdanosti raspoloživosti i efektivnosti informaciono komunikacionih sistema i njihovih elemenata hardvera računara računarskih mreža softvera i čoveka Upoznavanje sa osnovnim faktorima koji utiču na pouzdanost u fazama životnog ciklusa sistema Naučiti osnovne pokazatelje pouzdanosti elemenata i sistema i njihov proračun Naučiti metode proračuna pouzdanosti sistema sa nezavisnim otkazima i upoznati se sa metodama obezbeđenja pouzdanosti u pojedinim fazama životnog ciklusa sistema kao i osnovnim pojmovima u vezi održavanja na osnovu pouzdanosti i povezanosti troškova pouzdanosti i održavanja Ishod predmeta Studenti će biti u stanju da objasne i proračunaju vreme u radu i vreme u otkazu koeficijent uticaja uslova eksploatacije srednje vreme rada do otkaza MTTF srednje vreme rada između otkaza MTBF srednje vreme opravke MTTR pokazatelje raspoloživosti sistema Studenti će naučiti razlike pouzdanosti hardvera softvera i čoveka faktore koji utiču na pouzdanost uzroke grešaka u softveru faktore od kojih zavisi broj grešaka u softveru AGREE metodu proračun pouzdanosti razliku u proračunu pouzdanosti neopravljivih i opravljivih sistema proračun pouzdanost redne paralelne i kombinovane konfiguracije elemenata proračun pouzdanost modela r od n modela u pripravnosti specifičnih konfiguracija elemenata vrste redundovanja pretpostavke računarstva otpornog na otkaze protokole visoke dostupnosti određivanje pouzdanosti na osnovu formule uslovne verovatnoće mere za povećanje pouzdanosti u fazi projektovanja proizvodnje i eksploatacije vezu pouzdanosti i cene proizvoda funkciju pogodnosti održavanja vrste ispitivanja pouzdanosti vezu pouzdanosti i kvaliteta Sadržaj predmeta Teorijska nastava Osnovni pojmovi pouzdanosti efektivnosti i raspoloživosti klasifikacija otkaza sistema i elemenata i osnovni pokazateljiefektivnosti Faktori koji utiču na pouzdanost sistema pri projektovanju proizvodnji i eksploataciji Osnovne raspodele u teoriji pouzdanosti Pokazatelji pouzdanosti opravljivih i neopravljivih elemenata i sistema Pouzdanost softvera Pouzdanost čoveka Određivanjepokazatelja pouzdanosti na osnovu podataka dobijenih praćenjem

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-INFORMACIONE-TEHNOLOGIJE_1204 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Upravljacki informacioni sistemi | ITS
  izvršnih informacionih sistema osnove ERP sistema Tokom realizacije nastave na ovom predmetu studenti će imati priliku da razmene praktična iskustva sa stručnjacima iz ComTrade a u radu na razvoju CRM sistema i da se upoznaju sa funkcionalnostima ERP rešenja kompanije Microsoft Dynamics NAV kao i sa funkcionalnostima CRM rešenja kompanije Oracle Siebel CRM Sadržaj predmeta Teorijska nastava Osnovni pojmovi Podatak informacija i znanje platforma IT Arhitektura i infrastruktura IT Infrastruktura savremenog poslovnog okruženja Pritisci koji se javljaju u poslovanju i uloga IT u podršci i rešenjima Tipovi IS klasifikacija po nivoima menadžmenta Komponente informacionih sistema Tipovi IS prema nivou podrške organizaciji Strategijski IS Porterov model sila konkurencije Strategije sticanja konkurentske prednosti Načini upravljanja informacionim resursima IS i organizacija IS funkcionalnih celina sistemi za planiranje resursa sistemi za CRM i SCM Sistemi za obradu transakcija Upravljački informacioni sistemi i podrška koju pružaju funkcionalnim celinama organizacije Sistemi za planiranje resursa preduzeća Sistemi za upravljanje odnosa sa kupcima Sistemi za upravljanje lancem snabdevanja Ekstranet i razmena standardizovanih podataka Upravljanje podacima i znanjem Životni ciklus podataka Izvori podataka načini prikupljanja podataka Pojam baze podataka Skladišta podataka i uloga u podršci odlučivanju Procedure upravljanja podacima u organizaciji Pojam znanja i vrste znanja Upravljanje znanjem E učenje i rad na daljinu telemedicina i prisustvo na daljinu Primena mreža u poslovanju Pojam veb 2 0 E učenje i učenje na daljinu Rad na daljinu iz aspekta poslodavca i zaposlenog Osnovni pojmovi e poslovanja E trgovina osobine prednosti i ograničenja Klasifikacija e poslovanja E plaćanja E novac Servisi za podršku e trgovini plaćanju i logistici Etička pitanja e poslovanja Mobilno računarstvo i m trgovina Bežični uređaji i mediji prenosa Bežične mreže prema dometu Mobilno računarstvo i mobilna trgovina Primene m trgovine Sveprisutno računarstvo i tehnologije koje su u njegovoj osnovi Pretnje bežičnim mrežama Analiza izveštaja Diskusija i ocenjivanje

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-INFORMACIONE-TEHNOLOGIJE_1205 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Sigurnost i zastita informacionih sistema | ITS
  od suvog programiranja ali najveća potvrda znanja je kada ste u mogućnosti da svakome objasnite programiranje Odmah nakon što sam diplomirala 2012 godine dobila sam ponudu da ostanem kao predavač na ITS u što sam rado prihvatila Trenutno radim kao saradnik u nastavi na više programerskih predmeta na studijskim programima Informacione tehnologije i Elektronsko poslovanje Angažaovana sam i u zimskim i letnjim školama programiranja što dovoljno govori o kvalitetu stečenih znanja tokom školovanja Pogledajte ostale utiske studenata VANJA ČONIĆ DIPLOMAC SIGURNOST I ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta SIGURNOST I ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA Status predmeta obavezni Broj ESPB 4 Cilj predmeta Cilj predmeta je priprema studenata za suočavanje sa izazvima nesigurnog okruženja u kom se projektuju informacioni sistemi i u kome takvi sistemi operišu Studenti će se upoznati sa teorijskom osnovom zaštite politikama zaštite tehnikama i metodama zaštite sistema i specifičnsotima zaštite e poslovanja Ishod predmeta Studenti će se upoznati sa pravnim i etičkim aspektima zaštite oblicima krađe identiteta načinima realizacije zaštite intelektualne svojine vrstama zloupotreba u IT biometrijskim merama zaštite perimetrijskom zaštitom zaštitom od elektromagnetskog zračenja karakteristikama zaštite korišćenjem lozinki ulogom kriptografije u procesu zaštite IS načinom korišćenja Cryptool Studenti će naučiti koje su karakeristike Software Reverse Engineering a šta su hibridni kriptosistemi koje su vrste i metode antivirusne zaštite ulogu biometrijskog čipa u identifikacionim dokumentima pretpostavke bezbednosti Android OS pretpostavke sistema za detekciju upada IDS IPS sisteme osnove digitalne forenzike metode bezbednog uklanjanja podataka digitalno mesto zločina i vezu sa fizičkim mestom zločina tehnike i alate digitalne forenzike Sadržaj predmeta Teorijska nastava Osnovni pojmovi i definicije Resurs podatak informacija Principi zaštite računarskih sistema Politike zaštite Slojevita zaštita Pretnje rizici reakcije Pripreme za havariju i posthavarijski period Princip kontinuiteta poslovanja Osnovi kriptografije Pojam šifre Klasična kriptografija metod

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-INFORMACIONE-TEHNOLOGIJE_1206 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •