archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Poslovni informacioni sistemi | ITS
  Na ITS u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Sticanje znanja i veština u domenu procesa razvoja informacionih sistema Cilj je obučiti studente da modeluju korisničke zahteve analiziraju i projektuju informacioni sistem primenjujući UML koncepte Pored objektno orijentisanog koncepta uvodi se i koncept servisno orijetnisane arhitekture kao osnova za razvoj servisno orijentisanih aplikacija Fokus je na razvoju jednog integrisanog servisno orijentisanog informacionog sistema Ishod predmeta Studenti će naučiti šta su kontunualna računska sredstva šta su diskretna računska sredstva karakteristike data warehouse razlike između OLTP i data warehouse meta podatak arhitekturu informacionih sistema vrste poslovnih informacionih sistema osnove data mininga i faze u njegovoj realizaciji web mining kategorije web mininga karakteristike web mininga generacije programskih jezika razlike između proceduralnog i objektno orijentisanog programiranja klase informacionih sistema data mart enkapsulaciju na koji način se određuju klase u realnim sistemima osnove UML modelovanja Sadržaj predmeta Teorijska nastava Pojam ciljevi zadaci i najbolje prakse softverskog inženjeringa Softverski procesi i Rational Unified Process metodologija Koncepti i zahtevi kroz primenu Unified Modeling Language UML Analiza arhitekture IS paterni modelovanje i mehanizmi arhitekture Analiza i realizacija slučajeva korišćenja Projektovanje IS Distributivni IS Servisno orijetnisana arhitektura SOA SOA u RUP disciplinama Web servisi Model servisa Web Services Business Process Execution Language WS BPEL Servisno orijentisana integracija SOI Enterprise Service Bus ESB SOA dizajn

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1316 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Engleski jezik I | ITS
  da ću moći da uz maksimalnu ozbiljnost i pomoć starijih kolega opravdam njihovo poverenje i dobro obavljam poslove na toj poziciji a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT ENGLESKI JEZIK I Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA RAČUNARSKI DIZAJN Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta ENGLESKI JEZIK I Status predmeta obavezni Broj ESPB 6 Cilj predmeta Cilj predmeta je upoznavanje sa gramatikom engleskog jezika i sticanjem sposobnosti učestvovanja u razmeni informacija Programom su obuhvaćena osnovna vremena koja su najčešće korišćena u engleskom jeziku kao i vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije Student uči kako da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe kao i da uspešno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao maternjeg jezika Ishod predmeta Engleski jezik 1 omogućava studentu da u usmenoj i pismenoj formi primeni široki spektar gramatičkih pravila i reči Pri konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji student će moći da sastavi rečenice tako što vrši odabir adekvatnog vokabulara i gramatičkih struktura Student će biti u stanju da prepozna implicitno značenje struktura u kojima ne poznaje tačno značenje svake reči Takođe će biti sposoban da koristi stečena znanja u okviru viših nivoa engleskog jezika Slušanjem nastave na ovom predmetu studenti će ovladati sledećim gramatičkim celinama i njihovom praktičnom primenom Present Simple Tense Present Continuous Tense Simple Past Tense Past Continuous Tense Simple Future Tense Present Perfect Tense Comparison of Adjectives Prepositions Reflexive Pronouns Modal verbs Defining Relative Clauses Non defining Relative Clauses Passive Voice Reported Speech Conditional Sentences Type 1 Type 2 Type 3 Sadržaj predmeta Teorijska nastava Present Simple Tense Present Continuous Tense Present Perfect Tense Past Simple Tense Past Continuous Tense Past Perfect Tense The

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1317 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Logistika | ITS
  Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC LOGISTIKA Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta LOGISTIKA Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim determinantama logističkog menadžmenta u preduzećima odnosno sa marketing logistikom kao poslovnom i naučno metodološkom disciplinom Ishod predmeta Studenti će naučiti koje su razlike između fizičke distribucije i lanca snabdevanja koje su pretpostavke ispunjenog logističkog cilja kakav je značaj EDI i EDIFACT tehnologija u logistici zavisnost pojedinih grana privrede od troškova logistike značaj i razmere troškova logistike sa makro i mikro aspekta karakteristike tradicionalnog i integralnog pristupa upravljanja logistikom odnos logistike i organizacione strukture firme koje su konsekvence preuranjene i zakasnele nabavke karakteristike just in time principa nabavke kako se radi outsourcing logističkih aktivnosti komponente servisa potrošača u maloprodaji način na koji servis potrošača utiče na konkurentnost kompanije od kojih faktora zavisi izbor vida transporta koji su savremeni trendovi na saobraćajnom tržištu faktori od kojih zavisi cena koštanja transporta koji su sistemi pretovara kod različitih vrsta integralnog transporta vrste zaliha prema funkciji različite pristupe upravljanja zalihama koji su faktori izbora lokacije skladišta probleme u poslovanju na tržištima manje razvijenih zemalaja značaj bar code tehnologije za logistiku kako se espertski sistemi primenjuju u logistici Sadržaj predmeta Teorijska nastava Pojam logistike i osnovne aktivnosti pozicioniranje logistike u poslovnom sistemu Bazične aktivnosti logističkog menadžmenta pojam i vrste kanala distribucije Privredne grane prema logističkim trošk troškovi logistike na makro i mikro nivou Integralni pristup upravljanju logistikom Just in time princip Servis potrošača i predviđanje promena u okruženju Strategija servisa potrošača sa aspekta

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1318 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Upravljanje kvalitetom | ITS
  razvoj karijere gde imam priliku da steknem kvalitetno radno iskustvo radeći sa timom profesionalnih i kreativnih ljudi Pogledajte ostale utiske studenata TIJANA RUSIĆ DIPLOMAC UPRAVLJANJE KVALITETOM Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta UPRAVLJANJE KVALITETOM Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima koji su u vezi sa kvalitetom kao i razumevanje temeljnih principa upravljanja kvalitetom Savladavanje pristupa i načina upravljanja kvalitetom u poslovnim sistemima Posebo je značajno utvrditi ulogu i značaj kvaliteta svih činilaca koji utiču na kvalitet života i rada ljudi Treba shvatiti mesto ulogu i značaj kvaliteta kao i kvalitet proizvoda i usluga Kroz ovaj predmet treba postići svestrano teorijsko i praktično znanje za rešavanje problema integralnog upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga Ishod predmeta Studenti će naučiti i razumeti kakav je odnos kvaliteta i konkurentnosti preduzeća kakav je interes različitih zainteresovanih strana u odnosu na kvalitet koji su pokazatelji kvaliteta proizvoda značaj kontinuiranog poboljšanja kvaliteta na nivou organizacije i aktivnosti u tom procesu Studenti će se upoznati sa osnovama sistema menadžmenta kvalitetom steći će uvid u značaj kvaliteta u različitim fazama životnog ciklusa proizvoda naučiće koji su osnovni principi na kojima se bazira uvođenje ISO standrarda principe integrisanog menadžmenta kvaliteta značaj i postavke procesa reinženjeringa u funkciji unapređenja kvaliteta elemente politike kvaliteta zadatke dužnosti i nadležnosti pojedinih subjekata u organizaciji po pitanju održavanja zahtevanog nivoa kvaliteta proizvoda značaj i mehanizme kontrole kvaliteta na koji način je sistem kvaliteta uslovljen organizacionom strukturom Sadržaj predmeta Teorijska nastava Uvod osnovni pojmovi definicije kvaliteta Mesto uloga i značaj kvaliteta Kvalitet proizvoda usluge posluživanja rada i uslova rada Integralni kvalitet proizvoda Uravnoteženje kvaliteta komponenata proizvoda i utvrđivanje nivoa kvaliteta Integralni menadžment kvaliteta proizvoda Integralni menadžment kvalitetom u reprodukcionoj celini Politika kvaliteta Elementi politike kvaliteta Politika

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1319 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Poslovne komunikacije i pregovaranje | ITS
  za poslovno pregovaranje uz inoviranje njihovog znanja i praktičnog iskustva u primeni veština i sposobnosti koje doprinose razvoju dobrih odnosa sa svim ciljnim grupama javnosti u IT delatnosti po najvišim svetskim standardima Ishod predmeta Studenti će razumeti mentalne principe komunikacije kao interpersonalnog procesa sagledati i razumeti osnovne razloge zbog kojih postoji veliki broj zabluda u definisanju interpersonalne komunikacije razumeti bazične principe verbalne i neverbalne komunikacije Studenti će naučiti suštinu procesa poslovne komunikacije kroz identifikovanje učesnika sadržaja kanala i vremenske dinamike razumeće osnovne principe u izgradnji dobrog odnosa između partnera u poslovnoj komunikaciji biće u mogućnosti da razlikuju posebne vrste poslovnog komuniciranja i da prepoznaju u kojim prilikama je primereno primeniti odgovarajuću tehniku steći će veštine koje će im omogućiti da prate kružni tok poruke u poslovnom komuniciranju i da planiraju reakcije za pojedine poslovne situacije razviće veštine u istraživačkoj oblasti PR a steći će znanja u oblasti planiranja i realizacije plana PR aktivnosti vođenju PR akcija u kriznim situacijama steći će znanja i veštine u oblasti prezentacija kao vida poslovnog komuniciranja razviće veštine za izradu slajdova i opšte organizacije slika za računarsku prezentaciju na konkretnim primerima će razviti veštinu govora u javnim nastupima spoznaće značaj istraživanja u funkciji javnog nastupa savladaće najvažnije veštine u pripremi pregovaračkog procesa naučiće koja znanja i veštine treba da poseduje dobar pregovarač upoznaće se sa tipologijom pregovarača naučiće kako da verbalnim i neverbalnim porukama stvaraju preduslove ostvarenja win win strategije naučiće kako se i u kojim situacijama stvara pritisak na sagovornika saznaće koje su vrste istraživanja primerene internom PR u znaće kako deluju motivatori u poslovnom odnosu rukovodstva i zaposlenih kako i zašto se organizuju i realizuju poslovni sastanci Sadržaj predmeta Teorijska nastava Komunikologija način prenošenja poruke veština komuniciranja verbalna komunikacija odlike stila u izražavanju osnovni vidovi saopštavanja oblikovanje govornog procesa postizanje kreativnosti u govoru

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1320 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Upravljanje projektima | ITS
  ITS a studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi Pogledajte ostale utiske studenata KRISTINA NAUMOVIĆ DIPLOMAC UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA RAČUNARSKI DIZAJN Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta je da studenti strukovnih studija usvoje i upoznaju se sa teorijskim osnovama menadžmenta i teorijom upravljanja projektima projektnog menadžmenta kao specijalizovane menadžment discipline Obučavanje slušalaca sa osnovnim metodama i tehnikama koje se koriste u upravljanju projektima Ishod predmeta Studenti će naučiti koje su vrste projekata i ciljevi upravljanja projektima koje faze obuhvata životni ciklus projekta specifićnosti projekata uvođenja informacionih sistema i softverskih projekata karakteristike organizacione forme u kontekstu upravljanja projektima koje su uloge i zadaci projektnog menadžera načine na koje se formira projektni tim faktore motivacije članova projektnog tima uzroke pojave i načine rešavanja konflikata u realizaciji projekata Naučiće na koji način se realizuje komunikacija u projektima koji su uobičajeni rizici u softverskim i projektima uvođenja IS na koji način se upravlja rizicima na koji način se radi planiranje troškova na projektu kako se izrađuje plan ključnih događaja kako da koriste PERT i CPM metode za analizu vremena trajanja projekta primenu agilnih metoda i scrum metodologije razvoja softvera Sadržaj predmeta Teorijska nastava Uvod u predmet i značaj savremenih pristupa u upravljanju projektom Istorijski razvoj upravljanja projektima sa težištem na IT projekte Pojam vrste i specifičnosti investicionih biznis i društvenih projekata Savremene metodologije upravljanja projektima Projektni menadžment kao savremeni koncept upravljanja projektima Osnovne funkcije upravljanja projektima i životni ciklus projekta Organizacije za upravljanje projektima klasični i kontigencijski pristup Savremene metode i tehnike za upravljanje projektima Upravljanje ugovaranjem u projektima Upravljanje ljudskim resursima u projektima i projektni timovi Upravljanje kvalitetom rizicima komunikacijama i

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1321 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Finansijski menadzment | ITS
  i po mom mišljenju mnogo kvalitetnije u odnosu na druge fakultete u Srbiji Ja sam pre ITS a studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi Pogledajte ostale utiske studenata KRISTINA NAUMOVIĆ DIPLOMAC FINANSIJSKI MENADŽMENT Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta FINANSIJSKI MENADŽMENT Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Upoznavanje studenata sa načinima na koje savremene kompanije prikupljaju finansijska sredstva sa tehnikama za njihovo alociranje i donošenje odluka u oblasti finansija i u vezi sa tim njihovom osposobljavanju da u kasnijoj karijeri doprinose kreiranju nove vrednosti za vlasnike upoznavanje sa pristupima u donošenju odluka u finansijskim organizacijama i kompanijama i to u vezi sa investiranjem finansiranjem i upravljanjem imovinom aktivom ovladavanje znanjima metodama i tehnikama kao i specifičnim veštinama koje su u dinamičnom poslovnom ambijentu od kritičnog značaja prilikom donošenja mnogih poslovnih posebno finansijskih odluka Ishod predmeta Slušanjem nastave na ovom predmetu studenti će naučiti šta je finansijski menadžment koji su ciljevi firme osnove korporativnog upravljanja i na koji način se organizuje finansijska funkcija na nivou jedne kompanije Upoznaće se sa kategorijom poreza na dobit korporacija poreskim stopama u Srbiji pojmom poreskih razreda metodologijom obračuna poreza na dobit korporacija u sistemu poreskih razreda kategorijama finansijskih tržišta vrstama finansijskih izveštaja kompanija racio analizom pokazatelja u bilansima stanja i bilansima uspeha kompanija Naučiće tehnike kapitalnog budžetiranja metode za ocenu projekata elemente troškova kapitala način na koji se određuje stopa prosečnih troškova kapitala koji su principi vrednovanja aktive preduzeća kako se izračunava likvidaciona vrednost preduzeća odnos knjigovodstvene i tržišne vrednosti preduzeća pojam i vrste obveznica Sadržaj predmeta Teorijska nastava Uloga i ciljevi finansijskog menadžmenta Poslovno poresko i finansijsko okruženje Vremeneska dimenzija novca Analiza finansijskih izveštaja Analiza racia likvidnosti solventnosti i profitabilnosti

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1322 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Engleski jezik II | ITS
  Apprentice Programa gde sam se i zaposlio kao PHP programer Sada mogu da ispoljim svoju kreativnost da kreiram moderne web aplikacije i radim ono što zaista volim Pogledajte ostale utiske studenata MLADEN RAKIĆ DIPLOMAC ENGLESKI JEZIK II Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA RAČUNARSKI DIZAJN Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta ENGLESKI JEZIK II Status predmeta obavezni Broj ESPB 6 Cilj predmeta Cilj predmeta je savladavanje širokog spektra gramatičkih jedinica engleskog jezika Uspešno razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti Osposobljavanje za uspešnu komunikaciju kako pisanu tako i govornu sa sagovornikom kome je engleski maternji jezik Ishod predmeta Engleski jezik 2 omogućava studentu da u usmenoj i pismenoj formi primeni široki spektar gramatičkih pravila i reči Pri konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji student će moći da formuliše rečenice čija se kompleksnost karakteriše korišćenjem reči koja su deo stručne upotrebe Student će biti u stanju da prepozna implicitno značenje struktura u kojima ne poznaje tačno značenje svake reči Takođe će biti sposoban da se izražava pismeno upotrebom složenijih struktura i da stečena znanja koristi u okviru viših nivoa engleskog jezika Slušanjem nastave na ovom predmetu studenti će ovladati sledećim gramatičkim celinama i njihovom praktičnom primenom Present Perfect Tense Present Perfect Continuous Tense Simple Past Tense Past Continuous Tense Past Perfect Tense Past Perfect Continuous Tense Question Formation Question Tags Adjective Placement Adverbs Past Modal Verbs Reported Speech Statements Orders Questions Passive Infinitive Passive Gerund Passive Constructions With Say Believe Conditional Sentences Type 1 Type 2 Type 3 Expressing Wishes and Regrets Defining Relative Clauses Non defining Relative Clauses Participle ing Clauses Clauses of Purpose Sadržaj predmeta Teorijska nastava Present Simple Tense Present Continuous Tense Past Simple Tense Present Perfect Simple Tense Present Perfect Continuous Tense Past Perfect Simple Tense Past Perfect Continuous Tense Future Continuous

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1323 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •