archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Predmeti na programu Organizacija poslovnih sistema (IT) | ITS
  analize i projektovanja specifičnih informacionih sistema koji se koriste u e poslovanju Studenti će biti osposobljeni za primenu tehnika analize organizacije zahteva e poslovanja pripremu procesa upravljanja promenama kada organizacija započinje proces uvođenja e poslovanja upravljanje procesom promena kao i za upravljanje procesom implementacije i održavanja sistema Marketing i internet marketing Cilj predmeta Marketing i internet marketing je upoznavanje sa postavkama teorije marketinga marketing menadžmentom marketinškim istraživanjima marketing miksom Marketing Informacionim Sistemom SWOT analizom zakonitostima i strategijama marketinga na Internetu Informacione i internet tehnologije Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti računarskog hardvera softvera i Interneta kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte Uvideti značaj uticaja informacionih tehnologija IT na društvo prednosti i mane Shvatiti principe mobilnih i bežičnih tehnologija čiji razvoj i primena danas preuzima vodeću ulogu u IT Organizacija poslovnih sistema Cilj nastave je da se studenti prve godine upoznaju sa osnovnim pojmovima u organizacionim naukama kao i da steknu znanja o organizaciji poslovnih sistema koja će im omogućiti da razumeju kasnije detaljno razrađene pojedinačne aspekte poslovnih sistema na predmetima koje će izučavati u narednim godinama studija Poslovne računarske aplikacije Studenti su osposobljeni za samostalnu izradu komercijalnih veb sajtova obradu slika i njihovo postavljanje na sajt kao i za upotrebu MS Office programskih alata Računarska matematika Cilj predmeta Računarska matematika je savladavanje algebre matematičke analize osnova diferencijalnog i integralnog računa i diskretnih struktura što je od fundamentalne važnosti za kompjuterske nauke Ovi sadržaji će omogućiti budućim IT stručnjacima i IT menadžerima osmišljavanje matematičkih modela u programskim projektima i primenu u informacionim tehnologijama Usko vezane za algoritme i strukture podataka diskretne strukture obuhvataju neophodnu matematičku osnovu za buduće IT stručnjake Upravljački informacioni sistemi Studenti će biti osposobljeni da svoja strukovna inženjerska znanja upotrebe u poslovnim timovima kako pri projektovanju i izradi informacionog sistema tako i pri korišćenju informacionih sistema kao projektanti ili kao neposredni izvršioci Makroekonomija Cilj izučavanja predmeta je da se studenti upoznaju sa navažnijim makroekonomskim agregatima i modelima i na njima zasnovanim ekonomskim politikama kao i metodima merenja najvažnijih makroekonomskih agregata i njihovim međusobnim odnosima u upotrebi i raspodeli društvenog proizvoda i koncepcijama privredne ravnoteže Logistika Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim determinantama logističkog menadžmenta u preduzećima odnosno sa marketing logistikom kao poslovnom i naučno metodološkom disciplinom Poslovni informacioni sistemi Cilj predmeta je sticanje znanja i veština u domenu procesa razvoja informacionih sistema Cilj je obučiti studente da modeluju korisničke zahteve analiziraju i projektuju informacioni sistem primenjujući UML koncepte Pored objektno orijentisanog koncepta uvodi se i koncept servisno orijetnisane arhitekture kao osnova za razvoj servisno orijentisanih aplikacija Fokus je na razvoju jednog integrisanog servisno orijentisanog informacionog sistema Engleski jezik I Cilj predmeta Engleski jezik 1 je upoznavanje sa gramatikom engleskog jezika i sticanjem sposobnosti učestvovanja u razmeni informacija Programom su obuhvaćena osnovna vremena koja su najčešće korišćena u engleskom jeziku kao i vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije Student uči kako da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe kao i da uspešno upotrebljava jezik u usmenoj

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-_1435 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • 198 softverskih proizvoda kompanije Microsoft
  brucoše BUDITE OBAVEŠTENI Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće ITS studentske novosti STUDENTI O ITS u Završila sam Visoku školu strukovnih studija za informacione tehnologije ITS profil za Internet programiranje Diplomirala sam u decembru 2008 godine Studijama sam izuzetno zadovoljna jer je reč o kvalitetnoj visokoškolskoj ustanovi sa stručnim nastavnim kadrom i odličnim uslovima za rad Prednost je u tome što su cele studije savremene i po mom mišljenju mnogo kvalitetnije u odnosu na druge fakultete u Srbiji Ja sam pre ITS a studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi Pogledajte ostale utiske studenata KRISTINA NAUMOVIĆ DIPLOMAC 198 SOFTVERSKIH PROIZVODA KOMPANIJE MICROSOFT ITS je potpisao ugovor sa kompanijom Microsoft i omogućio stvaranje partnerskog odnosa DreamSpark ranije poznatog kao Academic Alliance Software Center Microsoft DreamSpark je specijalni partnerski program namenjen profesorima i studentima koji im omogućava podršku tehničkom obrazovanju pružajući pristup softverima za učenje nastavne i istraživačke svrhe Zahvaljujući tome svakom studentu preko DreamSpark Web portala ITS a su na raspolaganju 198 softverskih proizvoda kompanije Microsoft među kojima i Microsoft Visual Studio 2012 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 i mnogi drugi koje možete videti u

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-158-softverskih-proizvoda-kompanije-Microsoft_1338 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Spisak predmeta na programu Organizacija poslovnih sistema | ITS
  Matematika I 8 3 1 Matematička logika 3 2 Matrice i determinante 3 3 Integralni račun 3 4 Diferencijalni račun Bira se jedan iz sledeće grupe 4 IIT Informacione i internet tehnologije I 8 4 1 Hardver i osnovne hardverske komponente računara 4 2 Sistemski i korisnički softver 4 3 Internet tehnologije i Internet servisi 4 4 Komunikacione tehnologije 4 5 Bežične i mobilne tehnologije 5 EP Elektronsko poslovanje I 8 5 1 B2B i B2C poslovanje 5 2 Modeli elektronske trgovine 5 3 Elektronsko bankarstvo 5 4 IT poslovanje i preduzetništvo ECTS I sem 30 6 M Menadžment II 7 6 1 Teorija menadžmenta 6 2 Porterov model opštih strategija 6 3 Upravljanje ljudskim potencijalima 7 MaE Makroekonomija II 8 7 1 Osnovni makroekonomski agregati 7 2 IS i LM model i Filipsova krivakao osnovni makroekonomski modeli 7 3 Uloga fiskalne politike 8 MLJR Menadžment ljudskih resursa II 7 8 1 Metodi rukovođenja 8 2 Motivaacija zaposlenih 8 3 Izgradnja informacionog sistema ljudskih resursa Bira se jedan iz sledeće grupe 9 UIS Upravljački informacioni sistemi II 8 9 1 Strategijski informacioni sistemi 9 2 Sistemi za podršku odlučivanju 10 PIS Poslovni informacioni sistemi II 8 10 1 Analiza arhitekture IS 10 2 Servisno orijentisana arhitektura 10 3 SOA dizajn paterni ECTS II sem 30 Ukupno ECTS I godina 60 DRUGA GODINA 11 E1 Engleski jezik I III 6 11 1 Osnovna vremena engleskog jezika 11 2 Vokbular svakodnevne komunikacije 11 3 Samostalna primena jezika 12 L Logistika III 8 12 1 Aktivnosti logističkog menadžmenta 12 2 Servis potrošača i predviđanje promena u okruženju 12 3 Informacione tehnologije kao podrška razvoju logističkog IS 13 UK Upravljanje kvalitetom III 8 13 1 Integralni kvalitet proizvoda 13 2 Standardizacija Bira se jedan iz sledeće grupe 14 PKP Poslovne komunikacije i pregovaranje III 8 14 1 Verbalna i neverbalna komunikacija 14 2 Pregovaranje 14 3 Poslovna korespodencija 15 UP Upravljanje projektima III 8 15 1 Izrada WBS PBS i OBS dijagrama 15 2 Planiranje realizacije projekta 15 3 Sistem izveštavanja u realizaciji projekta ECTS III sem 30 16 FM Finansijski menadžment IV 8 16 1 Poslovno poresko i finansijsko okruženje 16 2 Finansijsko planiranje 16 3 Operativni i finansijski leveridž 17 E2 Engleski jezik II IV 6 17 1 Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti 17 2 Osposobljavanje za uspešnu pisanu komunikaciju 17 3 Osposobljavanje za uspešnu govornu komunikaciju 18 G Globalizacija Međunarodno trgovinsko poslovanje IV 8 18 1 Novi svetski poredak 18 2 Međunarodno tržište Bira se jedan iz sledeće grupe 19 P Preduzetništvo IV 8 19 1 Pojam preduzetništva 19 2 Biznis plan 20 UI Upravljanje investicijama IV 8 20 1 Izrada investicionog programa 20 2 Finansiranje investicija 20 3 IPA projekti Evropske Unije ECTS IV sem 30 Ukupno ECTS II godina 60 TREĆA GODINA 21 APPS Analiza i projektovanje poslovnih sistema V 8 21 1 Vrste organizacionih struktura 21 2 Transformacija preduzeća ka e poslovanju 22 E3 Engleski jezik III poslovni za IT V 6 22 1 Poslovna korespodencija 22

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Spisak-predmeta-na-programu-Organizacija-poslovnih-sistema_1277 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Spisak predmeta na programu Racunarska multimedija
  3 Standardi i pravila crtanja 4 4 Elementi kotiranja 4 5 Tehnički crtež i tehnička dokumentacija 5 CRT Crtanje I 8 5 1 Istorija crteža 5 2 Osnove crtanja 5 3 Crtačke tehnike 5 4 Osnovni elementi crteža kompozicija linija perspektiva površina svetlost senka valera ECTS I sem 30 6 TMT Teorija novih medija II 6 6 1 Savremena teorija medija posle poststrukturalizma 6 2 Analiza tekstova teoretičara i istoričara umetnosti i medija 6 3 Teorija dizajna novih medija i video igara 7 RA Vizuelne osnove II 5 7 1 Osnove vizuelne percepcije 7 2 Principi kompozicije 8 TIS Osnove savremene umetnosti i dizajna II 6 8 1 Nastanak i razvoj umetnosti i dizajna 8 2 Savremena kretanja u umetnosti i dizajnu 9 PRSG Primene rasterske grafike u dizajnu II 6 9 1 Alati za selekciju rasterskih jedinica 9 2 Alati za transformaciju retuširanje bojenje 9 3 Primena filtera i vektorskih elemenata Bira se jedan iz sledeće grupe 10 FTG Fotografija II 7 10 1 Kamera obcura optika i hemija 10 2 Blenda i ekspozicija 10 3 Vrste sočiva 10 4 Autorova fotografija u grafici 11 PP Principi projektovanja II 7 11 1 Modelovanje i simulacije 11 2 Primena programskih alata u tehničkim proračunima 11 3 Izrada grafičke dokumentacije projekta ECTS II sem 30 Ukupno ECTS I godina 60 DRUGA GODINA 12 E1 Engleski jezik I III 6 12 1 Osnovna vremena engleskog jezika 12 2 Vokabular svakodnevne komunikacije 12 3 Samostalnaprimena jezika 13 VG Vektorska grafika III 6 13 1 Uvod u vektorsku grafiku 13 2 Kreiranje vektorskih dokumenata 13 3 Priprema vektorskih dokumenata za profesionalno štampanje 14 WD1 WEB dizajn III 6 14 1 Uvod u HTML 14 2 Postupak izrade veb sajta 14 3 Navigacija i definisanje elemenata navigacije 15 3DM 3D modelovanje i animacija III 6 15 1 Programi za modelovanje 15 2 Virtuelni prostor i poligonalno modelovanje 15 3 NURBS modelovanje Bira se jedan iz sledeće grupe 16 SPKR Socijalni i pravni kontekst IT III 6 16 1 Sociološki aspekti računarstva 16 2 Pravo u računarstvu 17 MEN Menadžment III 6 17 1 Teorija menadžmenta 17 2 Porterov model opštih strategija ECTS III sem 30 18 E2 Engleski jezik II IV 6 18 1 Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti 18 2 Osposobljavanje za uspešnu pisanu komunikaciju 18 3 Osposobljavanje za uspešnu govornu komunikaciju 19 PVG Primene vektorske grafike u dizajnu II 5 19 1 Rad sa softverom za izradu vektorskih dokumenata 19 2 Upotreba efekata na vektorskim objektima 20 PTMA Praktikum iz 3D modelovanja i animacije IV 5 20 1 UV prostor modela 20 2 Šejderi 20 3 Poligonalni tokovi 21 WD2 Napredni WEB dizajn IV 6 21 1 Lejeri i njihova upotreba 21 2 Upoznavanje sa DOM modelom Bira se jedan iz sledeće grupe 22 DOZ Dizajn i obrada zvuka IV 8 22 1 Snimanje obrada i montaža zvuka i efekata 22 2 Produkcija u programu Sony Acid Pro i postprodukcija u programu Sony Sound Forge 23 VP Video produkcija IV 8 23

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-RACUNARSKI-DIZAJN----u-najavi_1276 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Elektronska trgovina i bankarstvo - ITS - Visoka škola
  bankartvu i savladati osnove kriptografije u primenjenom poslovanju Pogledajte kompletan spisak predmeta na ovom profilu Program je koncipiran tako da pokrije sve teme bitne za oblast elektronske trgovine i bankarstva Počinje se od bazične ekonomije marketinga i menadžmenta praćenih neophodnim predmetima iz oblasti informacionih tehonologija koji pomažu da se steknu kompletna znanja za uspešnu profesionalnu karijeru nakon studija Osim ovoga izučavaju se i pouzdanost poslovnih sistema bezbednost i zaštita podataka u mrežnom okruženju računarske mreže baze podataka kao i napredna analiza podataka i njena primena u digitalnoj ekonomiji Gde ćete moći raditi Studenti koji završe studije na profilu za Elektronsku trgovinu i bankarstvo biće u prilici da biraju između velikog broja veoma atraktivnih i dinamičnih poslova u svetu digitalne ekonomije Svaka velika ili mala kompanija danas ima potrebu za stručnjacima ove vrste uključujući i veliki broj banka i državnih ustanova Pozicije kao što su specijalista za elektronsku upravu službenik u sektoru za elektronsko bankarstvo ili inženjer razvoja poslovnih sistema su samo neki od poslova na kojima budući diplomac može da radi u zavisnosti od svojih interesovanja i potreba Poslovi iz ove oblasti će u budućnosti biti još više traženi a time i bolje plaćeni jer je gotovo nemoguće zamisliti uspešno poslovanje savremenog preduzeća bez snažne primene tehnika i tehnologija elektronske trgovine i bankarstva Kako izgledaju predavanja Na Visokoj školi strukovnih studija predavanja su osmišljena tako da od početka studente uvedu u problematiku elektronske trgovine i bankarstva i njihovu uspešnu primenu uz podršku informaciono komunikacionih tehnologija Teroja zauzima značajan fond časova ali je akcenat stavljen na laboratorijske vežbe i projekte na kojima studenti uče praktičnu primenu stečenih teoretskih znanja u realnom okruženju Tokom svakog semestra predviđen je i samostalan ili timski rad studenata na pojedinim problemskim zadacima što za cilj ima stvaranje inženjera stručnjaka visoko priznatih i cenjenih u okruženju u

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Elektronska-trgovina-i-bankarstvo_1026 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Web dizajn sa internet marketingom - ITS - Visoka škola
  i sloboda vizuelnog izražavanja u digitalnom okruženju Pogledajte kompletan spisak predmeta na ovom profilu Program je sklopljen u skladu sa najnovijim trendovima i standardima u web dizajnu i internet marketingu Pored osnovnih znanja iz oblasti računarskih mreža i informaciono komunikacionih tehnologija studenti će se detaljno upoznati sa PHP JavaScript ASP NET HTML CSS i AJAX tehnologijama Savladaće teoriju i praksu vezanu za relacione baze podataka uključujući i MS SQL i MySQL baze Kroz predmete za marketing i internet marketing izučavaju se najbolje prakse i tehnologije optimizacije sajtova prema zahtevima pretraživača vođenje i kreiranje internet oglasnih kampanja vođenje korporativnog prisustva na internetu internet PR i sl Gde ćete moći raditi Studenti koji završe ove studije mogu da rade na širokom spektru poslova vezanih za izradu i održavanje web sajtova Takođe osposobiće se da kreiraju strategiju internet nastupa za firmu u kojoj rade ili budu vođe web dizajn ili web programerskog tima Naučiće kako da pravilno koncipiraju web sajt i implementiraju funkcionalnosti koje će unaprediti poslovne procese kompanije u kojoj rade Pored ovoga biće u prilici da samostalno izrađuju web sajtove i vode njegov razvoj od samog početka Zanimanja ovog tipa su veoma tražena i odlično plaćena kako u zemlji tako i u inostranstvu Kako izgledaju predavanja Na Visokoj školi strukovnih studija predavanja su osmišljena tako da od početka studente uvedu u problematiku web dizajna i internet marketinga kao i njihovu uspešnu primenu u savremenom poslovnom svetu Teorija zauzima značajan fond časova ali je akcenat stavljen na laboratorijske vežbe i projekte na kojima studenti uče praktičnu primenu stečenih teoretskih znanja u realnom okruženju Tokom svakog semestra predviđen je i samostalan ili timski rad studenata na pojedinim problemskim zadacima što za cilj ima stvaranje inženjera stručnjaka visoko priznatih i cenjenih u okruženju u kojem budu radili Pogledajte kompletan spisak predmeta na ovom profilu

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Web-dizajn-sa-internet-marketingom_1027 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Spisak predmeta na programu Racunarska multimedija
  5 1 Istorija crteža 5 2 Osnove crtanja 5 3 Crtačke tehnike 5 4 Osnovni elementi crteža kompozicija linija perspektiva površina svetlost senka valera ECTS I sem 30 6 TMT Teorija novih medija II 6 6 1 Savremena teorija medija posle poststrukturalizma 6 2 Analiza tekstova teoretičara i istoričara umetnosti i medija 6 3 Teorija dizajna novih medija i video igara 7 RA Vizuelne osnove II 5 7 1 Osnove vizuelne percepcije 7 2 Principi kompozicije 8 TIS Osnove savremene umetnosti i dizajna II 6 8 1 Nastanak i razvoj umetnosti i dizajna 8 2 Savremena kretanja u umetnosti i dizajnu 9 PRSG Primene rasterske grafike u dizajnu II 6 9 1 Alati za selekciju rasterskih jedinica 9 2 Alati za transformaciju retuširanje bojenje 9 3 Primena filtera i vektorskih elemenata Bira se jedan iz sledeće grupe 10 FTG Fotografija II 7 10 1 Kamera obcura optika i hemija 10 2 Blenda i ekspozicija 10 3 Vrste sočiva 10 4 Autorova fotografija u grafici 11 PP Principi projektovanja II 7 11 1 Modelovanje i simulacije 11 2 Primena programskih alata u tehničkim proračunima 11 3 Izrada grafičke dokumentacije projekta ECTS II sem 30 Ukupno ECTS I godina 60 DRUGA GODINA 12 E1 Engleski jezik I III 6 12 1 Osnovna vremena engleskog jezika 12 2 Vokabular svakodnevne komunikacije 12 3 Samostalnaprimena jezika 13 VG Vektorska grafika III 6 13 1 Uvod u vektorsku grafiku 13 2 Kreiranje vektorskih dokumenata 13 3 Priprema vektorskih dokumenata za profesionalno štampanje 14 WD1 WEB dizajn III 6 14 1 Uvod u HTML 14 2 Postupak izrade veb sajta 14 3 Navigacija i definisanje elemenata navigacije 15 3DM 3D modelovanje i animacija III 6 15 1 Programi za modelovanje 15 2 Virtuelni prostor i poligonalno modelovanje 15 3 NURBS modelovanje Bira se jedan iz sledeće grupe 16 SPKR Socijalni i pravni kontekst IT III 6 16 1 Sociološki aspekti računarstva 16 2 Pravo u računarstvu 17 MEN Menadžment III 6 17 1 Teorija menadžmenta 17 2 Porterov model opštih strategija ECTS III sem 30 18 E2 Engleski jezik II IV 6 18 1 Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti 18 2 Osposobljavanje za uspešnu pisanu komunikaciju 18 3 Osposobljavanje za uspešnu govornu komunikaciju 19 PVG Primene vektorske grafike u dizajnu II 5 19 1 Rad sa softverom za izradu vektorskih dokumenata 19 2 Upotreba efekata na vektorskim objektima 20 PTMA Praktikum iz 3D modelovanja i animacije IV 5 20 1 UV prostor modela 20 2 Šejderi 20 3 Poligonalni tokovi 21 WD2 Napredni WEB dizajn IV 6 21 1 Lejeri i njihova upotreba 21 2 Upoznavanje sa DOM modelom Bira se jedan iz sledeće grupe 22 DOZ Dizajn i obrada zvuka IV 8 22 1 Snimanje obrada i montaža zvuka i efekata 22 2 Produkcija u programu Sony Acid Pro i postprodukcija u programu Sony Sound Forge 23 VP Video produkcija IV 8 23 1 Upoznavanje sa različitim audio i video kodecima i formatima 23 2 Rad u programu za nelinearnu video montažu Adobe Premiere

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-RACUNARSKA-MULTIMEDIJA-_1276 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Spisak predmeta na programu Informacione tehnologije
  WEB dizajnom I 8 4 1 Kancelarijski paketi programa 4 2 Programi za obradu slike 4 3 Programi za vektorsku grafiku 4 4 Teorija web dizajna 4 5 Izrada prezentacija korišćenjem web alata 5 RS Računarski sistemi I 8 5 1 Arhitektura procesora 5 2 Arhitektura računarskog sistema 5 3 Operativni sistem Windows 5 4 Operativni sistemi Unix i Linux ECTS I sem 30 6 OP Osnovi programiranja II 9 6 1 Programerske tehnike 6 2 Struktura programa 6 3 Programski jezik C 7 KM Kvantitativne metode II 7 7 1 Numerička matematika 7 2 Kombinatorika 7 3 Verovatnoća i statistika 8 E1 Engleski jezik I Intermediate II 6 8 1 Osnovna vremena engleskog jezika 8 2 Vokabular svakodnevne komunikacije 8 3 Samostalna primena jezika Bira se jedan iz sledeće grupe 9 RM Računarske mreže II 8 9 1 Osnovi umrežavanja 9 2 Mrežna oprema 9 3 Mrežno administriranje 9 4 Klijent server arhitektura 9 5 MikroTik 10 SPKR Socijalni i pravni kontekst računarstva II 8 10 1 Informaciono društvo 10 2 Sociološki aspekti računarstva 10 3 Pravo u računarstvu ECTS II sem 30 Ukupno ECTS I godina 60 DRUGA GODINA 11 PA Programerski alati III 9 11 1 Programski jezik C 11 2 ADO NET programiranje 11 3 Windows Form Technologies 12 OOP Objektno orijentisano programiranje III 7 12 1 Objektno orjentisana analiza i dizajn 12 2 UML jezik 12 3 Java jezik 13 BP Baze podataka III 7 13 1 Model entiteti veze 13 2 Relacioni Model 13 3 Programi za rad sa bazama podataka Bira se jedan iz sledeće grupe 14 OM Osnove Menadžmenta III 7 14 1 Teorija menadžmenta 14 2 Savremeni menadžment 14 3 Profil i poslovi menadžera 15 OEFR Osnove ekonomije finansija i računovodstva III 7 15 1 Pojam predmet i razvoj ekonomije Osnovne ekonomske kategorije 15 2 Osnove računovodstva 15 3 Finansijski menadžment ECTS III sem 30 16 PIS Projektovanje informacionih sistema IV 8 16 1 Teorija informacionih sistema 16 2 Strukturna sistem analiza SSA 16 3 Management informacioni sistemi 17 NBP Napredne baze podataka IV 8 17 1 Napredne baze podataka 17 2 SQL programiranje i administracija 18 E2 Engleski jezik II UpperIntermediate IV 6 18 1 Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti 18 2 Osposobljavanje za uspešnu pisanu i govornu komunikaciju Bira se jedan iz sledeće grupe 19 MPLJR Menadžment projekata i ljudskih resursa IV 8 19 1 Menadžment projekata 19 2 Menadžment ljudskih resursa 20 PRV Programiranje u realnom vremenu IV 8 20 1 PHP programiranje 20 2 Distribuirano programiranje 20 3 PHP i MySQL ECTS IV sem 30 Ukupno ECTS II godina 60 TREĆA GODINA 21 IPA Internet programerski alati V 9 21 1 Programski jezik Java 21 2 Java Servlet 21 3 JSP i JavaBeans 21 4 Android programiranje 22 BE Poslovni engleski za IT stručnjake V 6 22 1 Poslovna korespodencija 22 2 Terminologija savremenog poslovanja 23 PSI Principi softverskog inženjerstva V 7 23 1 Prikupljanje softverskih zahteva 23 2 Softverski dizajn i implementacija rešenja 23 3

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Spisak-predmeta-na-programu-Informacione-tehnologije_573 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •