archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Programski jezik C# - 16 - Context Menu Strip kontrola | ITS
  konkurišem Ocenili su da ću moći da uz maksimalnu ozbiljnost i pomoć starijih kolega opravdam njihovo poverenje i dobro obavljam poslove na toj poziciji a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT PROGRAMSKI JEZIK C 16 CONTEXT MENU STRIP KONTROLA Zadatak Napraviti windows aplikaciju koja će imati dva text box a i jednu ContextMenuStrip kontrolu Desnim klikom na bilo koji text box otvara se kontekstni meni sa opcijama kopiranja sadržaja iz jednog u drugi text box Slika 1 1 Slika 1 1 Izgled programa Rešenje ContextMenuStrip kontrola se dodaje na formu prevlačenjem iz toolbox a u design modu Dodavanje opcija menija se obavlja upisivanjem naziva u automatski generisan prostor koji je predviđen za to Dodavanje tastaturnih prečica vrši se pomoću podešavanja u prozoru Properties za izabranu opciju menija Slika 1 2 Slika 1 2 Izgled ContextMenuStrip kontrole u design modu Neophodno je na kraju vezati ContextMenuStrip kontrolu za oba text box a To se radi u prozoru Properties od text box a podešavanjem svojstva ContextMenuStrip Solution Explorer treba da ima sledeći izgled Slika 1 3 Slika 1 3 Solution Explorer Kod za klasu FormContextMenuStrip public

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---16---Context-Menu-Strip-kontrola_890 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C# - 17 - Klasa Process | ITS
  pa samim tim i poželela da plasiram svoje znanje dalje Programeri se inače retko odlučuju za drugačije pristupe programskim jezicima od suvog programiranja ali najveća potvrda znanja je kada ste u mogućnosti da svakome objasnite programiranje Odmah nakon što sam diplomirala 2012 godine dobila sam ponudu da ostanem kao predavač na ITS u što sam rado prihvatila Trenutno radim kao saradnik u nastavi na više programerskih predmeta na studijskim programima Informacione tehnologije i Elektronsko poslovanje Angažaovana sam i u zimskim i letnjim školama programiranja što dovoljno govori o kvalitetu stečenih znanja tokom školovanja Pogledajte ostale utiske studenata VANJA ČONIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C 17 KLASA PROCESS Zadatak Napraviti windows aplikaciju koja će imati 4 dugmeta Klikom na svako pojedinačno dugme startovaće se posebna aplikacija Slika 1 1 Slika 1 1 Izgled programa Dugme StartInfo treba da primeni klasu ProcessStartInfo i to tako sto će startovati Internet Explorer u prozoru normalne veličine i sa početnom web stranom http www its edu rs Rešenje Potrebno je na samom početku uključiti prostor imena System Diagnostics jer njemu pripada klasa Process Kod sva 4 dugmeta primenjuje se metoda Process Start Na poseban način se realizuje upotreba ProcessStartInfo klase jer ona služi za specificiranje vrednosti koje se koriste prilikom startovanja procesa Prozor Solution Explorer a treba da izgleda kao na slici Slika 1 2 Slika 1 2 Solution Explorer Kod za klasu FormProcess public FormProcess InitializeComponent private void buttonIExplorer Click object sender EventArgs e pokretanje internet explorer a Process Start IExplore exe www its edu rs private void buttonWord Click object sender EventArgs e pokretanje word a Process Start winword exe private void buttonExcel Click object sender EventArgs e pokretanje excel a Process Start excel exe private void buttonStartInfo Click object sender EventArgs e kreiranje novog objekta klase ProcessStartInfo ProcessStartInfo startInfo new ProcessStartInfo IExplore exe

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---17---Klasa-Process_891 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C# - 18 - Klasa ArrayList | ITS
  kompaniji LINK group kao koordinator Centra za razvoj karijere gde imam priliku da steknem kvalitetno radno iskustvo radeći sa timom profesionalnih i kreativnih ljudi Pogledajte ostale utiske studenata TIJANA RUSIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C 18 KLASA ARRAYLIST Zadatak Napraviti windows aplikaciju sa sledećom osnovnom formom Slika 1 1 Slika 1 1 Izgled programa Kreirati klasu Automobil koja ima atribut marka i metodu DajMarku koja vraća vrednost tog atributa Kada korisnik klikne na dugme Novi automobil textBox i dugme Unesi postaju omogućeni za korisnika Slika 1 2 Slika 1 2 Izgled programa posle klika na dugme Novi automobil Kada korisnik unese marku automobila u textBox i klikne na dugme Unesi u RichTextBox u se prikaže prvi automobil koji je unesen Nakon toga textBox i dugme Unesi ponovo postaju onemogućeni za korisnika Slika 1 3 Slika 1 3 Izgled programa posle klika na dugme Unesi Korisniku je omogućeno da dodaje nove automobile istim postupkom Slika 1 4 Slika 1 4 Izgled programa posle dodavanja nekoliko automobila u listu Obavezno je korišćenje klase Automobil za instanciranje pojedinačnih automobila Klikom na dugme Obrisi listu lista automobila se briše kao i sadržaj RichTextBox a Rešenje Za rešavanje ovog zadatka koristi se klasa ArrayList Iz tog razloga neophodno je u startu uključiti prostor imena System Collections Klasa Automobil treba da sadrži samo parametarski konstruktor kojim se dodeljuje vrednost atributu marka i metodu DajMarku koja vraća vrednost tog atributa Solution Explorer treba da ima sledeći izgled Slika 1 5 Slika 1 5 Solution Explorer Kod za klasu FormAutomobili Deklaracija i instanciranje globalne promenjive liste automobila ArrayList listaAutomobila new ArrayList Konstruktor forme public FormAutomobili InitializeComponent private void buttonNovi Click object sender EventArgs e textBoxNovi Clear textBoxNovi Enabled true buttonUnesi Enabled true private void buttonUnesi Click object sender EventArgs e Kreiranje objekta tipa automobil i dodeljivanje marke kroz parametarski

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---18---Klasa-ArrayList_892 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C# - 19 - Rad sa vise klasa | ITS
  steći svo potrebno znanje Pogledajte ostale utiske studenata MARIJA ALEKSIĆ STUDENT PROGRAMSKI JEZIK C 19 RAD SA VISE KLASA Zadatak Napraviti windows aplikaciju Kreirati klasu Student sa privatnim atributima ime prezime brojIndeksa datumRodjenja i smer Svi atributi su tipa string osim datumRodjenja koji je tipa DateTime Napraviti odgovarajuće propertije za ove atribute Override ovati metodu ToString tako da vraća podatke o studentu u obliku poželjnom za ispis na korisničkom interfejsu Napraviti formu FormStudenti koja će imati tri dugmeta i jedan listBox Slika 1 1 Slika 1 1 Izgled forme FormStudenti Napraviti formu FormUnosNovogStudenta koja će imati dva dugmeta tri textBox a comboBox i dateTimePicker kontrolu Slika 1 2 Slika 1 2 Izgled forme FormUnosNovogStudenta ComboBox treba da sadrži ponuđene smerove Menadzment i Informacione tehnologije koji se mogu dodeliti studentu Kada se na formi FormStudenti pritisne dugme Dodaj novog studenta potrebno je da se otvori forma FormUnosNovogStudenta Nakon što korisnik popuni sve podatke o studentu i pritisne dugme Snimi na FormUnosNovogStudenta ova forma se zatvara a na FormStudenti se u listBox kontroli ispisuju podaci o unesenom studentu Slike 1 3 i 1 4 Slika 1 3 Izgled popunjene forme FormUnosNovogStudenta Slika 1 4 Ispisivanje podataka u listBox forme FormStudenti Na ovaj način moguće je dodati podatke o više studenata u listBox forme FormStudenti Pritiskom na dugme Obrisi studenta brišu se podaci o selektovanom studentu Pritiskom na dugme Obrisi sve studente brišu se svi podaci iz listBox a Rešenje Potrebno je da forma FormUnosNovogStudenta ima atribut tipa Student Naravno da bi ova forma mogla da pristupi atributima klase Student treba kreirati odgovarajući property za taj njen atribut Na ovaj način obezbeđuje se kreiranje objekta klase Student svaki put kada se pokrene forma FormUnosNovogStudenta Ovaj objekat će sadržati sve podatke koje treba prikazati u listBox u forme FormStudenti Solution Explorer treba da ima

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---19---Rad-sa-vise-klasa_895 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C# - 20 - Proteklo i tekuce vreme | ITS
  napamet Sve što smo učili ja sam zaista shvatila i sposobna sam to da upotrebim Studentima je školovanje mnogo pristupačnije svi servisi studentska služba profesori su uvek tu nekako mi je sve dostupno Računarski sistemi i Osnove programiranja su mi do sada bili najbolji predmeti Jedna od prednosti je i to što sa profesorima mogu da komuniciram i putem e maila a odgovori mi stižu već u toku dana Planiram samostalno da se bavim programiranjem i sigurna sam da ću ovde steći svo potrebno znanje Pogledajte ostale utiske studenata MARIJA ALEKSIĆ STUDENT PROGRAMSKI JEZIK C 20 PROTEKLO I TEKUĆE VREME Zadatak Napisati program u jeziku C za prikaz trenutnog vremena i vremena dužine rada programa Obadva vremena se prikazuju u Status Strip kontroli Na slici ispod Slika 20 1 vidite izgled programa Vreme je potrebno da se obnavlja svaku sekundu Slika 20 1 izgled programa Svojstva komponenti svojstva koja nisu navedena u listi ispod su ostavljena kao podrazumevana svojstva koje napravi VS 2008 Status Strip Name statusStrip1 AutoSize False Items navedene u listi ispod Tip ToolStripStatusLabel Name toolStripStatusLabel1 AutoSize False Width 150 17 Tip ToolStripStatusLabel Name toolStripStatusLabel2 AutoSize False Width 150 17 Timer Name timer1 Enabled True Interval 1000 Form Name Form1 Text Proteklo i tekuce vreme AutoScaleMode Font Size 398 263 Rešenje Napraviti Windows Formu kao na slici Slika 20 1 iz postavke zadatka i koristiti komponente i svojstva navedene u listi iznad Potrebno je dodati globalnu promenljivu pocetno tipa DateTime To ćete uraditi ukoliko dopišete DateTime pocetno odmah iznad osnovnog konstruktora kojeg Vam je VS 2008 automatski dodao Pulic Form1 Kod za Form Load handler Akciju za Form Load dodajete duplim klikom na naslovnu traku forme pocetno DateTime Now Kod za timer1 kontrolu Tick event akciju za Tick event timer1 kontrole dodajete duplik klikom na kontrolu sa forme

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---20---Proteklo-i-tekuce-vreme_897 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C# - 21 - WebBrowser Mail | ITS
  izgledati kao na slici ispod Slika 21 1 izgled programa Svojstva komponenti svojstva koja nisu navedena u listi ispod su ostavljena kao podrazumevana svojstva koje napravi VS 2008 WebBrowser Name wbBrowser Anchor Top Bottom Left Right Location 0 109 MinimumSize 20 20 Size 561 354 Button Name buttonNazad Locaton 12 12 Text Nazad Size 75 23 Name buttonNapred Locaton 93 12 Text Napred Size 75 23 Name buttonStampaj Locaton 174 12 Text Stampaj Size 75 23 Name buttonNavigacija Locaton 156 68 Text Navigacija Size 93 23 Name buttonGmail Locauton 7 20 Text Gmail Size 132 23 Name buttonPgmail Locauton 7 57 Text Popuni Gmail Size 132 23 Name buttonIts Locauton 7 20 Text ITS Size 132 23 Name buttonPits Locauton 7 57 Text Popuni ITS Size 132 23 Name btnOK Location 58 51 Text OK Size 75 23 DialogResult OK TextBox Name edtNavigacija Location 12 70 Size 138 20 Name edtSifra Location 12 25 Size 172 20 Label Name lblSifra AutoSize True Location 20 9 Size 144 13 Text Unesite sifru za pristup Mailu Form Name frmGlavna AutoScaleMode Font MinimumSize 580 500 Size 580 500 StartPosition CenterScreen Text WebMail Name frmLogovanje AutoScaleMode Font MinimumSize 209 117 MaximumSize 209 117 Size 209 117 StartPosition CenterParent Text Logovanje TopMost True AcceptButton btnOK Rešenje Napraviti Windows Formu kao na slici Slika 21 1 iz postavke zadatka Nakon toga napraviti još jednu formu pod imenom frmLogovanje kao na slici Slika 21 2 Na obe forme koristiti komponente i svojstva navedene u listi iznad Slika 21 2 Izgled forme frmLogovanje Potrebno je dodati globalnu promenljivu log koja je tipa frmLogovanje To ćete uraditi ukoliko dopišete public frmLogovanje log odmah iznad osnovnog konstruktora kojeg Vam je VS 2008 automatski dodao Pulic frmGlavna te u glavni kostruktor dodati jednu liniju koda kojom ćete povezati formu frmLogovanje za promenljivu log tako da glavni konstruktor forme frmGlavna treba izgledati ovako InitializeComponent log new frmLogovanje Kod za Form Load handler Akciju za Form Load dodajete duplim klikom na naslovnu traku forme edtNavigacija Text http www its edu rs buttonNavigacija PerformClick Kod za buttonNazad dugme Click event akciju za Click event buttonNazad dugmeta dodajete duplim klikom na kontrolu sa forme wbBrowser GoBack Kod za buttonNapred dugme Click event akciju za Click event buttonNapred dugmeta dodajete duplim klikom na kontrolu sa forme wbBrowser GoForward Kod za buttonStampaj dugme Click event akciju za Click event buttonStampaj dugmeta dodajete duplim klikom na kontrolu sa forme wbBrowser Print Kod za buttonNavigacija dugme Click event akciju za Click event buttonNavigacija dugmeta dodajete duplim klikom na kontrolu sa forme wbBrowser Navigate edtNavigacija Text Kod za buttonGmail dugme Click event akciju za Click event buttonGmail dugmeta dodajete duplim klikom na kontrolu sa forme edtNavigacija Text http www gmail com buttonNavigacija PerformClick Kod za buttonIts dugme Click event akciju za Click event buttonIts dugmeta dodajete duplim klikom na kontrolu sa forme edtNavigacija Text https www google com a its edu rs buttonNavigacija PerformClick Kod za buttonPgmail dugme Click event akciju za Click event buttonPgmail dugmeta dodajete duplim klikom na

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---21---WebBrowser-Mail_903 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C# - 22 - Primena windows kontrola | ITS
  Slika 1 1 Izgled forme FormaProgram Obezbediti pokretanje programa Notepad i Paint iz comboBox a preko dugmeta Run program Obezbediti show hide opciju za groupBox Run program preko checkBox a Show program action Obezbediti brisanje sadržaja textBox ova Program name i Program description preko dugmeta Clear Ubaciti sledeći meni File Open Save Exit Edit Text Font Options View Message Help About Ubaciti YesNoCancel MessageBox sa informacionom ikonom preko menija View Message kao na slici Slika 1 2 Slika 1 2 YesNoCancel MessageBox Ubaciti novu formu FormaText sa rasporedom kontrola kao na slici Slika 1 3 i povezati je sa glavnom formom preko opcije u meniju Edit Text Slika 1 3 Izgled forme FormaText Obezbediti u glavnoj formi prikaz prenetog teksta iz forme FormaText u textBox ove na glavnoj formi Program name i Program Description Obezbediti izlazak iz aplikacije preko opcije u meniju File Exit uz potvrdu korisnika o izlasku Slika 1 4 Slika 1 4 Upotreba opcije iz menija File Exit Rešenje Dodavanje menija na formu obavlja se direktnim prevlačenjem MenuStrip kontrole iz toolBox a GroupBox Run program na startu aplikacije treba da bude nevidljiv za korisnika To se postiže podešavanjem u prozoru Properties u design modu za datu groupBox kontrolu gde se opcija Visible postavlja na False Pokretanje forme FormaText se ostvaruje preko kreiranja objekta tipa FormaText u okviru akcije definisane za klik na opciju menija Edit Text Prenos texta iz textBox ova ostvaruje se uz upotrebu property ja definisanih za textBox ove forme FormaText Prozor Solution Explorer a treba da izgleda kao na slici Slika 1 5 Slika 1 5 Solution Explorer Kod za klasu FormaProgram public FormaProgram InitializeComponent klik na opciju View Message private void messageToolStripMenuItem Click object sender EventArgs e MessageBox Show Odaberite neko dugme Obaveštenje MessageBoxButtons YesNoCancel MessageBoxIcon Information klik na opciju File Exit private

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---22---Primena-windows-kontrola_899 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C# - 23 - Rad sa kolekcijama | ITS
  RichTextBox Name richTextBox1 Form Name Form1 Text Rad sa kolekcijama collections Size 508 289 StartPosition CenterScreen Rešenje Napraviti Windows formu kao na slici iz postavke zadatka Slika 23 1 i koristiti komponente i svojstva komponenti navedene u listi iznad Potrebno je u Prostor imena dodati biblioteku za kolekcije odnosno kada odete u kod svoje forme View Code na vrhu je potrebno dodati sledeće using System Collections Nakon završetka dizajna Solution Explorer View Solution Explorer Ctrl Alt L bi trebao izgledati kao na slici ispod Slika 23 2 Slika 23 2 Izgled Solution Explorera Kod za prvo dugme ArrayList Akciju za dugme dodajete duplim klikom na dugme u Design modu ArrayList al new ArrayList instanciranje al objekta al Add 1 dodavanje stavke u listu al Add ITS al Add 2 456 al RemoveAt 0 brisanje stavke iz liste na odredjenom indeksu IEnumerator mojEnumerator al GetEnumerator daje mogucnost kretanju kroz listu while mojEnumerator MoveNext na svakom koraku idi na sledeci clan liste trenutni clan liste koji se obradjuje dodaj u richTextBox richTextBox1 AppendText mojEnumerator Current ToString n Kod za drugo dugme Queue Akciju za dugme dodajete duplim klikom na dugme u Design modu Queue mojRed new Queue instanciranje mojRed objekta kao reda queue mojRed Enqueue A dodavanje stavke u red mojRed Enqueue 1 mojRed Enqueue B mojRed Enqueue 2 mojRed Dequeue brisanje zadnje dodane stavke iz reda IEnumerator mojEnumerator mojRed GetEnumerator daje mogucnost kretanju kroz listu while mojEnumerator MoveNext na svakom koraku idi na sledeci clan reda trenutni clan reda koji se obradjuje dodaj u richTextBox richTextBox1 AppendText mojEnumerator Current ToString n Kod za treće dugme Stack Akciju za dugme dodajete duplim klikom na dugme u Design modu instanciranje mojStack objekta kao steka stack LIFO Stack mojStack new Stack mojStack Push Hello dodaj stavku u stack mojStack Push 1 mojStack Push World

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---23---Rad-sa-kolekcijama_869 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •