archive-rs.com » RS » M » MIBOR.RS

Total: 133

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Smanjenje siromaštva - Jačanje kapaciteta lokalne zajednice
  mora da se postavi i koncept horizontalne saradnje različitih aktera u lokalnoj zajednici partnerski i učesnički princip isto kao i na makro nivou Taj koncept razrađen je i već se realizuje na području rešavanja problema životne sredine odnosno održivog razvoja i poznat je pod nazivom lokalni ekološki akcioni planovi odnosno lokalne agende održivog razvoja Pri tom postoji značajna međunarodna podrška realizaciji ovih programa zakonska i državna podrška u zemlji tako da lokalne zajednice ne dobijaju parcijalne zadatke za rešavanje već zahtev i podršku da izgrade i realizuju integralne programe Naprimer u opštini Bor je urađen Lokalni ekološki akcioni plan koji obuhvata i pitanja od značaja za smanjivanje siromaštva Takođe pokrenuta je inicijativa za donošenje Lokanog akcionog plana zapošljavanja koji se radi po istoj metodologiji kao i LEAP metodologija Lokalne agende 21 Urađen je i Poljoprivredni akcioni plan koji pokazuje moguće pravce razvoja dugo zapostavljene poljoprivrede Radi se i program za socijalnu politiku u saradnji sa stranim donatorom DFID Svi ovi programi više ili manje usmereni su i na smanivanje siromaštva i u sebi sadrže značajne delove moguće lokalne Strategije smanjivanja siromaštva S druge strane i SSS nije konačna strategija već je to samo deo ukupne Strategija lokalnog održivog razvoja koja u sebi sadrži međusobno povezane i ekonomske i socijalne i ekološke aspekte Još je značajnije što se ovi programi realizuju uz značajnu podršku odgovarajućih institucija jačanje svesti edukaciju i informisanje delovanje NVO i dr Naprimer za pripremu i realizaciju LEAP u Boru formiran je Forum učesnika LEAP stručni tim LEAP Kancelarija Gradska mreža ekoloških informacionih resursa biće formirani Lokalni ekološki parlamet Ekološki fond Obrazovno informativni ekološki centar i Agencija za životnu sredinu Za rad na Lokalnom akcionom planu zapošljavanja formiran je Forum učesnika Stručni tim i dr za rad na socijalnoj politici stručni tim itd Aktivirane su ekološke i humanitarne NVO lokalni mediji realizovani brojni programi obuke izdavani posebni bilteni itd Takav koncept institucionalne edukativne i medijske podrške mora se postaviti i za uspešnu realizaciju Strategije smanjenja siromaštva u lokalnim zajednicama Zato Strategija smanjivanja siromaštva mora sadržati koncept i zahtev s jedne strane za realizaciju na sličan način postavljenih lokalnih strategija SSS a s druge strane za povezivanje lokalne strategije SSS sa lokalnim ekološkim akcionim planovima lokalnim agendama 21 i drugim sličnim programima Takve lokalne strategije moraju u SSS biti podržane zahtevom za određenu zakonsku podršku podršku državnih organa stranih donatora naučno stučnih institucija i širih mreža NVO Medjutim u podtački 3 3 4 Strateški pravci ciljevi i aktivnosti Poglavlje II Tranzicioni i reformski okvir za smanjenje siromaštva u tabeli u kojoj se oni definišu nema operativnih ciljeva i aktivnosti koji sadrže ovakav koncept te se predlaže dopuna i teksta i tabele prev svega strateškog cilja Saradnja opštinskih vlasti NVO civilnog društva i građana kao i Razvoj kulture i mehanizma participacije građana Kao nove operativne ciljeve i aktivnosti ovog strateškog cilja treba dopuniti Operativni ciljevi Aktivnosti Donošenje lokalnih ekoloških akcionih planova u skladu sa Zakonom o osnovama zaštite životne sredine Formiranje institucija programi obuke i informisanje za donošenje i realizaciju

  Original URL path: http://www.mibor.rs/projekti/sss/lok_zaj.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Smanjenje siromaštva održivim korišćenjem prirodnih resursa
  Smanjenje siromaštva održivim korišćenjem prirodnih resursa Pregled aktivnosti juni 2004 Naučno stručni skup Ekološka istina posebna sekcija avgust septembar Radionice u selima septembar oktobar Seminari za obuku avgust oktobar Anketa maj oktobar Medijska kampanja Obeležavanje značajnih datuma 22 maj 26 septembar 27 septembar 4 i 16 oktobar Svetski dan biodiverziteta Svetski dan čistih planina Svetski dan ekoturizma Svetski dan staništa habitat Svetski dan hrane Oktobar Formiranje lokalnih partnerstava Decembar 2004

  Original URL path: http://www.mibor.rs/kampanje/resursi/program.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Sustainable Usage of Natural Resources
  22nd of May biodiversity day 26th of September World s day of clean mountains 27th of September World s day of tourism 16th October World s food day Media campaign for protection of the whole area as the area of preserved nature and its sustainable development Animating experts and scientific people to give their contribution to sustainable development of this area on scientific expert gatherings round table These activities will ensure organizational strength of rural communities and NGOs and higher participation of village citizens especially young people in all activities of local communities whose goal is preparation and realization of local environment action plans local initiatives for poverty reduction local employment plans and sustainable development strategy local agenda 21 Target population of the project are citizens of rural areas on the junction of tree borders Bor Majdanpek and Negotin especially young people who are still not trained for usage of natural resources of their communities around 1000 citizens Direct benefit will go to citizens of villages on the mountain of Veliki and Mali Krs Stol and Deli Jovan parts of municipalities of Bor Majdanpek and Negotin who will participate in the workshops 300 participants training 720 participants 450 unemployed in all the villages 15 experts and scientific workers who will participate at the scientific gathering Environmental truth with themes Sustainable agriculture Sustainable tourism Protection and sustainable usage of natural resource 300 members and volunteers of AYR Mountain association and other interested organization and also all the others who would follow the media campaign Results of the activities would be measured by number and quality of started initiatives and suggestion on workshops evaluation from the questionnaire including started initiatives in local environment action plans local initiatives of poverty reduction and strategies of sustainable development through realization of protection of mountain area

  Original URL path: http://www.mibor.rs/campaigns/resources/index.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Mladi istrazivaci Bora
  se Pitanja zaštite životne sredine najbolje mogu rešavati uz učešće svih građana kojih se ona tiču Države treba da olakšaju i ohrabre javnu svest i učešće omogućujući da ekološka informacija bude široko dostupna Ovaj princip detaljno je razrađen u Arhuskoj konvenciji nazad Šta je Arhuska konvencija Arhuska konvencija je popularan naziv za Konvenciju o pristupu informacijama učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u oblastima koje se odnose na životnu sredinu Usvojena je 25 juna 1998 godine na četvrtoj konferenciji Životna sredina za Evropu u danskom gradu Arhusu Stupila je na snagu 30 oktobra 2001 godine kada je isteklo 90 dana od deponovanja ratifikovanih instrumenata 16 država Arhuska konvencija je novi međunardodni u oblasti životne sredine u kojoj se prava vezana za oblast zaštite životne sredine podižu na nivo ostalih ljudskih prava Cilj ove konvencije je da se doprinese zaštiti prava svakog pojedinca sadašnjih i budućih generacija da žive u životnoj sredini adekvatnoj za njeno zdravlje i blagostanje nazad Šta sadrži Arhuska konvencija Konvencija je instrument zaštite životne sredine Konvencija sadrži pristup informacijama pravo javnosti da učestvuje u donošenju odluka o životnoj sredini pristup pravosuđu u slučaju kada su predhodna dva prava povređena nazad 1 Pristup informacijama Prema ovoj konvenciji informacija o životnoj sredini označava sve informacije date u pisanom vizuelnom zvučnom elektronskom ili bilo kom drugom materijalnom obliku o stanju elemenata životne sredine činiocima supstance energija buka radijacija aktivnostima merama i analizama ekonomske isplativosti stanju zdravlja i bezbednosti ljudi Pravo na informisanje ima javnost tj svi građani odnosno sva fizička i pravna lica i njihova udruženja organizacije i grupe Određena prava u vezi sa pravom na informisanje i učešće javnosti u donošenju odluka ima zainteresovana javnost što označava javnost koja je ugrožena ili će verovatno biti ugrožena ili ima interes u donošenju odluka koje se tiču životne sredine

  Original URL path: http://www.mibor.rs/kampanje/lep/arhus.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Mladi istrazivaci Bora
  februara 2002 godine Tim povodom Društvo mladih istraživača i Odred izviđača R J Čoče organizovali su kampanju pod nazivom Ekološka svest za novi milenijum Kampanju je materijalno pomogao OEBS Kancelarija u Jugoslaviji U okviru kampanje Direktor uprave za životnu sredinu dr Anđelka Mihajlov i Predsednik Skupštine opštine Bor Krsta S Kalčić su ispred zgrade Skupštine opštine zasadili drvo koje treba da simbolizuje uspešnost sprovođenja zakona Pored drveta je postavljena tabla crno zelene boje na kojoj piše Ekološka svest za novi milenijum Tabla predstavlja rudarsku zastavu a isto tako crna boja treba da ukaže da su rudarstvo i metalurgija bili uzrok zagađenja ovog kraja dok je zelena boja simbol očuvane prirode u okolini Bora Ona treba da podseti sve građane Bora da svojom visokom ekološkom svešću jedino mogu da promene stanje kao i brojne delegacije koje posećuju naš grad da je ovom kraju potrebna njihova pomoć u cilju razrešavanja ekoloških i egzistencijalnih problema Obrazovanje mladih i jačanje ekološke svesti budućih nosilaca aktivnosti na zaštiti životne sredine bio je jedan od osnovnih ciljeva ove kampanje Pozivu da učenici osnovnih i srednjih škola rade likovne radove na temu Ekološka razglednica Bora odazvao se veliki broj učenika Urađeno je više od 700 radova a

  Original URL path: http://www.mibor.rs/st/zakon1.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Mladi istrazivaci Bora
  i organizacije koje obavljaju delatnosti ili su im povereni poslovi odnosno ovlašćene su za poslove u oblasti zaštite životne sredine Postojeća tačka 5 postala bi zatim tačka 6 ovoga člana Obrazloženje Subjekti sistema zaštite životne sredine koji se definišu ovim članom izvode se iz ciljeva sistema zaštite životne sredine član 2 među kojima je i održivo odnosno integralno upravljanje prirodnim vrednostima i zaštitom životne sredine U članu 3 tačke 12 i 13 utvrđuje se da e integralno upravljanje ostvaruje unapređenjem obrazovanja obukom kadrova i razvijanjem svesti o značaju životne sredine i učešćem javnosti u zaštiti životne sredine U članu 6 o načelima sistema zaštite životne sredine tačkaa 14 utvrđuje se da načelo razvijanje svesti o značaju životne sredine ostvaruju naučne ustanove ustanove u oblasti obrazovanja zdravstva informisanja kulturne i druge ustanove koje u okviru svojih delatnosti podstiču usmeravaju i obezbeđuju razvijanje svesti o značaju zaštite životne sredine U članu 79 govori se o ovlašćenim organizacijama koje obavljaju monitoring prirodnih vrednosti i zaštite životne sredine a u članu 104 o sredstvima za zaštitu životne sredine da se njima sufinansiraju ovlašćene organizacije kojima se poverava vršenje stručnih poslova zatim osposovljavanje kadrova za stručne naučne i upravne organizacije iz oblasti zaštite životne sredine i dr Sve to upućuje na potrebu da se kao jedan od subjekata sitema zaštite životne sredine utvrde i napred navedene ustanove i organizacije II U nacrtu zakona definisati novi član 4a koji će glasiti Ustanove i javne službe u oblasti obrazovanja vaspitanja informisanja i kulture dužne su da u svojim programima i planovima predvide mere za sticanje znanja i izgrađivanja aktivnog odnose prema zaštiti i unapređivanju životne sredine Obrazloženje U članu 3 tačke 12 i 13 utvrđuje se da se integralno upravljanje životnom sredinom ostvaruje unapređenj0em obrazovanja obukom kadrova i azvojem svesti o značaju životne sredine Ovim predloženim članom

  Original URL path: http://www.mibor.rs/st/zakon2.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Mladi istrazivaci Bora
  Srbije a na osnovu njega sledi donošenja čitavog niza zakona i podzakonskih akata Razlog za ovakav pristup je taj što je postojeći Zakon o zaštiti životne sredine praktično samo zakon o zaštiti vazduha a ne i drugih prirodnih resursa Izveštaji pokazuju da smo 30 40 godina iza sistema upravljanja životnom sredinom u zemaljama Evropske Unije Ovaj zakon ima za cilj da tu razliku smanji na 10 godina U diskusiji na tribini učestvovali su građani Bora kao i pojedinci iz susednih opština Naglašeno je da je svaki zakon dobar ako se njegove odredbe sprovode ali je loš i najbolji zakon ako izostane njegova praktična primena Uspešna primena zakona moguća je ako se pristupi njegovom faznom sprovođenju istakao je Rade Spaskovski Te faze po njegovom mišljenju su prva prilagođavanje ekonomska stimulacija za sprovođenje i naknade države za zagađivanje druga uvođenje opštih standarda i treća potpuna implementacija zakona U cilju uspešnog uključivanja lokalnih zajednica i praktičnog sprovođenja dobijenih ovlašćenja lokalnoj samoupravi su potrebna sredstva i odgovarajuća organizacija Slobodan Badža je predložio da se naknada za korišćenje prirodnih resursa ravnopravno deli između budžeta opština i države a da u opštinama sa ugroženom životnom sredinom budu formirana odeljenja Rebuličke agencije za životnu sredinu Ciljevi novog

  Original URL path: http://www.mibor.rs/st/zakon3.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Mladi istrazivaci Bora
  o poljoprivrednom zemljištu zakon o rudarstvu o izgradnji objekata pa sve do zakona o lovu i ribolovu Ovo stoga što je nacrt Zakona u koliziji sa navedenim ili uvodi nove obaveze koje se postojećim trebaju formulisati S druge strane ostaje da važi gotovo trećina odredbi postojećeg Zakona o zaštiti životne sredine koji se ukida bez rokova za donošenje novih zakonskih propisa koje će te oblasti definisati Iz ovih razloga budući Zakon o sistemu zaštite životne sredine biće neprimenljiv u praksi 2 Zakonom se daju prevelika ovlašćenja ministarstvu i inspekcijskim organima 3 Zakon obavezuje preduzeća zagađivače da u roku od godinu dana usklade tehnologije sa obavezama iz zakona Ovaj prelazni rok je izuzetno kratak i nemoguće ga je korektno sprovesti u praksi 4 Sistem finansiranja predviđa velika izdvajanja iz privrede bez jasnih opredeljenja kako će se ta sredstva koristiti za rešavanje urgentnih ekoloških prioriteta Takođe nije predviđen sistem ekonomske stimulacije zagađivača koji smanjuju emisije otpadnih materija 5 Zakon predviđa da u slučaju promene vlasništva preduzeća pravni sledbenik zagađivača preuzima teret odgovornosti za zagađivanje životne sredine i dužan je namiriti dug za štetu učinjenu životnoj sredini Ovakva odluka iako je pravno logična u praksi je teško izvodljiva Primer za to je životna sredina Bora U ovom slučaju najveće posledice zagađenja nastale su u prvoj polovini prošlog veka kada su vlasnici rudnika bile francuske i nemačke firme kasnije se kumulativno povećavao sadržaj štetnih materija i sada je nemoguće utvrditi kada su i koje posledice nastale 6 Zakon definiše da je svako preduzeće obavezno da imenuje lice odgovorno za zaštitu životne sredine Predloženim odredbama navode se stručni poslovi koje treba da obavlja ovo lice Ono ne može biti odgovorno za sve negativne uticaje postrojenja na životnu sredinu Zakonom treba predvideti obavezu preduzeća da sačini Pravilnik kojim će predvideti prava ovlašćenja dužnosti i odgovornosti svih

  Original URL path: http://www.mibor.rs/st/zakon4.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive •