archive-rs.com » RS » M » MUZEJNT.RS

Total: 89

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Muzej nauke i tehnike Beograd - Збирка фототехнике
  T 16 113 Пројектор Pathe је репрезент аматерског филмског формата од 9 5мм уведеног од стране фирме Pate Fere Pathe Freres 1922 године као део Pathe Baby аматерског филмслог система Овај систем је омогућавао јефтину комерцијалну израду копија за кућну употрeбу иако је врло брзо почела производња јефтине камере овог произвођача Преко 300000 пројектора је произведено у наредних неколико деценија и продато широм Европе мада највећим делом у Француској и Енглеској Формат 9 5мм можда изгледа мало чудно али се из једне траке од 35мм могло добити 3 траке од 9 5мм Перфорације на тракама су накнадно додаване СЛР фотоапарат Zenit 6 Rubin Zoom КМЗ СССР Красногорск 1964 1968 T 16 105 Ово је доста редак полуаутоматски SLR фотоапарат руске производње SLR single lens reflex фотоапарат користи огледало и призму за посматрање призора фотографисања који ће у потпуности одговарати снимку Фотоапарат је произведен у серији од 8 930 комада Носи такође редак објектив Rubin 1 Фотоапарат Linhof Technika III Немачка 1955 Т 16 114 Linhof је Немачка компанија основана 1887 године у Берлину препознатљива и светски позната по производњи фотоапарата великог формата Први модел Linhof Technika је произведен 1934 године и била је прва потпуно метална преносива камера на свету Тренутно је Linhof најстарији произвођач камера након што су gandolfi и Kodak прекинули своју производњу Преносива склопива камера Немачка 1905 Т 16 115 Камера великог формата погодна за преношење јер се склапа на величину кофера Поставља се на статив и служила је вероватно за фотографисање пејсажа али и за фотографије у срединама где није било фото студија путујући фотографи Носи на предњем делу објектив Dagor немачке производње па се претпоставља да је направљена у некој столарској радионици из те земље Припада типу view camera Салон камера Gorlitz Аустрија 1918 1920 T 16 38 Студијска камера Gorlitz је врхунске професионалне израде

  Original URL path: http://www.muzejnt.rs/site/cp/istrazite_muzej/strucni_odseci/audio-vizuelne_tehnike/fototehnika (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Muzej nauke i tehnike Beograd - Збирка телевизора
  су екс пе ри мен ти с те ле граф ским пре но ше њем сли ке по че ли сре ди ном 19 ве ка тек је два де се тих го ди на 20 века оства рен за до во ља ва ју ћи си стем тон ске сли ке Те ле ви зиј ски про гра м задовољавајућег техничког квалитета настаје по сле Дру гог свет ског ра та Употреб а по лу про вод ни ка у телевизијским при јем ни ци ма током ше зде се тих го ди на про шлог ве ка омо гу ћи ла је сма њи ва ње при јем ни ка чије је даље сма њи ва ње би ло огра ни че но об ли ком ка тод не це ви Од 1979 године екрани се праве са пљо сна том катодном цеви Ови екра ни од теч них кри ста ла LCD из и ску ју ма лу сна гу и ши ро ко се ко ри сте и за ди ги тал не са то ве џеп не рачуна ре и слич не ма ле ин стру мен те У збирци су засту пљени телевизори свих

  Original URL path: http://www.muzejnt.rs/site/cp/istrazite_muzej/strucni_odseci/audio-vizuelne_tehnike/tv_i_video_aparati (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Muzej nauke i tehnike Beograd - Збирка мерних уређаја
  кустос Одсек мерења и рачунања sasa sepec muzejnt rs тел 3037 853 Фотографије експоната збирке Бродски хронометар Ulysse Nardin Швајцарска око 1950 Т 6 67 Високо прецизни сатни механизми који се користе за одржавање курса при бродској навигацији Бродски хронометри су наштеловани по Гриничком времену Разлика која се јавља између локалног и времена по Гриничу омогућава прецизно одређивање дистанце између две локације и на тај начин одређивање лонгитуде географске дужине Навијање сатног механизма је на више дана Веома је значанајна прецизност сата независно од температуре влажности и покретања мора Сат има серијски број 8779 Глобус J Felkl Чешка око 1870 Т 6 210 Глобус је поручен од стране браће Јовановић из Панчева за потребе њихове књижаре Целокупно исписивање назива је на ћириличном писму Произведен је у Прагу код једног од највећих произвођача глобуса Јана Фелкла Глобусе је израђивао у 7 величина од 6 2 до 47 5cm и исписивао на 17 језика До 1870 године израђено је преко 15000 различитих глобуса Након 1975 године фирма добија име Felkl Sohn Jan Prague Rozrok Хелиотроп Carl Bamberg Немачка око 1890 Т 6 65 Хелиотроп од грчког хелиос сунце и тропос скретање је инструмент за маркирање позиције учесника у премеравању приликом геодетских мерења коришћењем зрака сунца и огледала Примењиван је принцип триангулације одређивање положаја главних тачака помоћу троугла којем је позната једна страна и сва три угла Овај инструмент могао је да се користи само при осунчаним данима и при температурама које не доводе до атмосферских аберација Комплет инварских жица J Carpentier Француска почетак 20 века Т 6 95 Комплет инварских жица се састоји од инварске жице у кутији уређаја за штеловање кочница котурача за затезање статива за постављање жица прибора за затезање инварских жица Инварским жицама мерене су дужине основица од 3 до 6km у тригонометријској мрежи из области геодезије Основице су

  Original URL path: http://www.muzejnt.rs/site/cp/istrazite_muzej/strucni_odseci/merenje_i_racunanje_/merni_instrumenti (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Muzej nauke i tehnike Beograd - Збирка рачунања
  века Збирка рачунских машина одликује се разноврсношћу произвођача и врло добром очуваношћу оригиналног стања предмета Контакт Саша Шепец виши кустос Одсек мерења и рачунања sasa sepec muzejnt rs тел 3037 853 Фотографије експоната збирке Конусни нагибни угломер са помичним делом 20 в ек Т 3 152 Полукружни угломер градуисан обострно од 0 0 до 180 0 На угломеру се налази прецизно везани покретни део такозвана пивотирајућа рука којом се мере или маркирају углови на плану Угломер на себи има додатну скалу такозвану Вернијер скалу која нам омогућава већу прецизност приликом очитавања резултата мерења Ову скалу је измислио фанцуски математичар Пјер Верниер Pierre Vernier у 17 веку У неким језицима има назив нонијус Прецизност мерења углова на овом угломеру је 1 20 део степена Ради лакшег очитавања изнад скале се налази мала лупа која се помера заједно са пивотирајућом руком Логаритмар Faber Castel Rietz 1 87 Немачка 1952 Т 3 173 Логаритмар шибер је справа за рачунање логаритмима која може да обавља различите основне рачунске операције осим сабирања и одузимања Шибери су се правили од дрвета а касније од пластике Постоји више модела шибера према томе које рачунске опрације раде Примера ради модел шибера Darmštat користили су електроинжењери јер је поред наведених операција на основу пречника жице израчунавао одмах и површину пресека претварао киловате у коњске снаге и сл Шибери су се производили у стандардним димензијама 12 5 и 25cm дужине много ређе 50 cm Тачност тј број важећих цифара је код модела од 12 5 cm био две а код модела 25 cm три цифре Постојали су и кружни логаритмари Комплет правоугаоних размерника R Reiss Немачка прва половина 20 века Т 3 80 Комплет се састоји из два правоугаона и једног квадратног размерника помоћу којих је могло да се очитава одступање на плановима у одређеној размери На сваком појединачном комаду

  Original URL path: http://www.muzejnt.rs/site/cp/istrazite_muzej/strucni_odseci/merenje_i_racunanje_/racunanje (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Muzej nauke i tehnike Beograd -
  кустос Одсек мерења и рачунања sasa sepec muzejnt rs тел 3037 853 Збирка р ачунара и информатике Т 127 Збирку чине две целине mainframe рачунари из 60 их година превасходно домаће производње Михајло Пупин и персонални преносни рачунари из 80 их и 90 их година прошлог века Серију ЦЕР рачунара цифарских електронских рачунара развила је група инжењера у Институту Михајло Пупин током 60 их година ЦЕР 10 први рачунар из ове серије био је пети рачунар те врсте у Европи Смештен у шест металних двокрилних ормана изводио је 50 000 операција у секунди и био је коришћен за решавање комплексних математичких израчунавања и за статистичку обраду информација Први персонални рачунари доступни ширем кругу корисника појављују се 80 их са чувеним Sinclair ZX 80 У овој фази развоја рачунари су затворене архитектуре а 1984 године појавио се и први домаћи рачунар те категорије Галаксија Са појавом IBM овог PC a почиње развој рачунара које и данас користимо Контакт Саша Шепец виши кустос Одсек мерења и рачунања sasa sepec muzejnt rs тел 3037 853 Фотографије експоната збирке Централна јединица рачунара ЦЕР 10 Институт Михаило Пупин Београд 1956 60 Т 127 2 Рачунар ЦЕР 202 централна и меморијска јединица Институт Михаило Пупин Београд

  Original URL path: http://www.muzejnt.rs/site/cp/istrazite_muzej/strucni_odseci/merenje_i_racunanje_/racunari_i_informatika (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Muzej nauke i tehnike Beograd - Збирка Графичка техника
  рафичке технике Т 19 Иако је техника штампе односно отискивања текста и слике на равну површину веома стара тек Гутенберговим проналаском помичног слога почиње ера убрзаног ширења најразличитијих информација Појава модерне штампе условила је важне културне промене проширила је и олакшала доступност знању и информацијама омогућила објављивање научних достигнућа и у целини била један од кључних проналазака и мотор напретка У музејској Збирци графичке технике налазе се штампарске машине репрокамере и словоливачке машине као и више предмета из амбијента старих штампарија којима се илуструје историја штампарства у Србији Контакт Слободанка Шибалић кустос Одсек комуникација slobodanka sibalic muzejnt rs тел 3037 851 Фотографије предмета Штампарска машина Roland Немачка Т 19 42 Штампарска машина Roland је технички утемељена на епохалном изуму немачких инжењера Кенига и Бауера који је вишеструко усавршио иубрзао процес штампе Овај музејски примерак је у фунцији и на њему се може реконструисати начин традиционалне штампе принципа цилиндар о плочу Штампарска машина Societa Augusta Италија Т 19 4 Societa Augusta је штампарска машина италијанске производње која је по још непотврђеним наводима била део једне од српских штампарија које су за време Првог светског рата радиле на Крфу за потребе српске војске Штампарска ротација Vogtlandische 1915 Т 19 41 Штампарска ротација

  Original URL path: http://www.muzejnt.rs/site/cp/istrazite_muzej/strucni_odseci/komunikacije_/graficka_tehnika (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Muzej nauke i tehnike Beograd - Збирка Репродукционе технике
  епидијаскопа апарата за репродукцију на папиру фотокопир машина и апарата за умножавање гештетнера Контакт Слободанка Шибалић кустос Одсек комуникација slobodanka sibalic muzejnt rs тел 3037 851 Фотографије експоната збирке Слајд пројектор Paximat Немачка 1960 Т 17 60 Фабрика Paximat Carl Braun Camera Werk почела је да прави пројекторе са шаржером 1955 године Уместо де се у пројектор ставља један по један слајд Шаржер или пуњач је омогућавао пуњење пројектора одабраним слајсовима Увела је још неке иновације као што је даљински управљач за пуштање слајдова прво повезан каблом а затим и бежични аутофокус и почела је да користи јаче лампе уз помоћ којих је било могуће гледати слајдове и ван потпуно мрачне просторије Од 1955 произведено је око 4 милиона Paximat слајд пројектора који су продати у више од 120 земаља света Слајд пројектор KODAK CAROUSEL САД 1962 Т 17 43 Крупна иновација догодила се 1961 године када је произведен први слајд пројектор KODAK CAROUSEL Назив карусел носи од 1962 године Специфичан је по томе што је шаржер за слајдове кружног а не правоугаоног облика Тако је и добио име карусел рингишпил вртешка Ова конструкција је омогућила непрекидно пројектовање у почетку 80 а касније до 140 слајдова без потребе поновног пуњења

  Original URL path: http://www.muzejnt.rs/site/cp/istrazite_muzej/strucni_odseci/komunikacije_/reprodukciona_tehnika (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Muzej nauke i tehnike Beograd - Збирка Писаће машине
  помичног слога примени на машину која би се користила за индивидуалну употребу Прву комерцијалну писаћу машину према Шолсовом Глиденовом и Луисовом патенту Christopher Sholes Carlos Glidden и Samuel Lewis произвела је 1874 године фирма Remington из Сједињених Америчких Држава модел 1 Шолсу припада и заслуга за QWERTY распоред слова на тастатури који се и данас користи Контакт Слободанка Шибалић кустос Одсек комуникација slobodanka sibalic muzejnt rs тел 3037 851 Фотографије предмета Писаћа машина Smith Premier 1908 Т 2 10 У збирци писаћих машина Музеј науке и технике има неколико репрезентативних примерака на првом месту писаћу машину Smith Premier из 1908 године која је својевремено била веома цењена али је будући да има две тастатуре за мала и велика слова изгубила битку са моделима на којима се куцало брже Победу су однели модели писаћих машина који су имали тзв шифт бар односно могућност да се истим тастером куцају и мала и велика слова Као што знамо шифт бар постоји и на компјутерској тастатури и има исту функцију више од једног века Писаћа машина Оливер 10 САД 1910 Т 2 147 Оливер 10 је прва ефикасна писаћа машина типа такозваног видљивог отиска visible print што је била револуционарна новина Код тог типа

  Original URL path: http://www.muzejnt.rs/site/cp/istrazite_muzej/strucni_odseci/komunikacije_/pisace_masine (2016-02-10)
  Open archived version from archive •