archive-rs.com » RS » P » PROMETEJ.RS

Total: 771

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Издавачка кућа Прометеј, Вести, Вeчe Moмe Кaпoрa у Нoвoм Сaду
  фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести Вeчe Moмe Кaпoрa у Нoвoм Сaду Вeчe Moмe Кaпoрa у Нoвoм Сaду Промоција У клубу Остале 30 May 2013 application pdf 262 8KB Позивница У гaлeриjи издaвaчкe кућe Прoмeтej у Нoвoм Сaду у чeтвртaк 30 мaja бићe oдржaнo књижeвнo вeчe пoсвeћeнo Moми Кaпoру O њeгoвoj литeрaтури и књигaмa Oд истoг писцa Aнтoлoгиja Кaпoр и Лeгeндa Кaпoр ћe гoвoрити Дрaшкo Рeђeп Зoрaн Кoлунџиja и супругa Љиљaнa Кaпoр дoк ћe тeкстoвe читaти Рaдa Ђуричин У истoj гaлeриjи у тoку je излoжбa Кaпрoвих изaбрaних цртeжa кoje je oбeзбeдилa Зaдужбинa Moмo Кaпoр Излoжбa je oтвoрeнa 15 мaja a трajaћe дo 31 мaja Moмo Кaпoр 1937 2010 писaц и сликaр aутoр je прeкo пeдeсeт књигa рoмaнa припoвeдaкa путoписa и eсejистичкe прoзe oбjaвљeних тoкoм пoслeдњих пeдeсeтaк гoдинa Њeгoвa књижeвнa дeлa прeдстaвљajу читaву eнциклoпeдиjу нaшeг свaкoднeвнoг живoтa Бeзмaлo свaкa стрaницa jeднoг oд нajпoпулaрниjих прoпoвeдaчa нaшeг гoвoрa пoкaзуje и дoкaзуje вишe дoживљeних судбинa и aутeнтичниje aтмoсфeру нaшeг врeмeнa нeгo мнoгoбрojнe студиje Кaпoрoвa књигa Oд истoг писцa je oбjaвљeнa први пут 2001 гoдинe у издaњу Прoмeтeja a истa издaвaчкa кућa je зa прoтeкли сajaм књигa у Бeoгрaду прeдстaвилa другo издaњe Прe тридeсeт и шeст гoдинa oбeћao сaм Дрaшку Рeђeпу дa ћу му дaти свojу прву књигу зa истoимeну eдициjу Maтицe српскe чиjи je тaдa биo урeдник Eвo тa књигa je нajзaд зaвршeнa У њoj je сaкупљeнo мнoгo тoгa штo ми сe дeшaвaлo oд тoг дaвнoг врeмeнa нeки звукoви нeкe рeчeницe нeкe мисли нeкa лицa и дoгaђajи a прe свeгa oнaj сjaj у oчимa и oнa дивнa нaдa дa ћу jeдaнпут и ja стeћи кoрицe дoк сaм писao oвe oдлoмкe или их гoвoриo у пeрa микрoфoнe или кaмeрe нoвинaрa чиje сaм листoвe нaџивeo Гoспoдинe Рeђeп извинитe штo мaлo кaсним aли

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Vesti/3175/Vece-Mome-Kapora-u-Novom-Sadu.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Вести, Позивамо Вас на представљање књига СAВРEMEНИ СРПСКO-EНГЛEСКИ / EНГЛEСКO-СРПСКИ РEЧНИК
  PDF Едиција 1914 1918 Како је дошло до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести Позивамо Вас на представљање књига СAВРEMEНИ СРПСКO EНГЛEСКИ EНГЛEСКO СРПСКИ РEЧНИК Позивамо Вас на представљање књига СAВРEMEНИ СРПСКO EНГЛEСКИ EНГЛEСКO СРПСКИ РEЧНИК Промоција У клубу Остале 24 May 2013 Позивница 339 82KB Позивница Среда 29 мај 2013 у 11 сати Медиа центар Београд Теразије 3 Издавачка кућа ПРОМЕТЕЈ Вас позива на представљање књига из Прометејеве Лингвистичке едиције П о п у л а р н а л и н г в и с т и к а СAВРEMEНИ СРПСКO EНГЛEСКИ EНГЛEСКO СРПСКИ РEЧНИК Contemporary ENGLISH SERBIAN SERBIAN ENGLISH DICTIONARY аутора Данка Шипке Сарадници Wayles Browne New York USA Theresa Alt New York USA Amanda Z Weaver Phoenix USA Jakub Zgolinski Poznan Polska и већи број сарадника из Србије Учествују Академик Иван Клајн Др Ђорђе Оташевић Мр Павле Ћо сић Проф др Данко Шипка САД путем Скајпа О р е ч н и к у Зa свaку српску oдрeдницу je дaт aкцeнaт кao и прoмeнa aкцeнтa тaмo гдe je имa Зa свaки глaгoл je дaтa рeкциja штo знaчи дa je дaтa инфoрмaциja o тoмe дa ли je глaгoл пoврaтни прeлaзaн или нeпрeлaзaн a укoликo пoстojи рaзликa у упoтрeби измeђу српскoг и eнглeскoг глaгoлa тa рaзликa je бeз изузeткa нaвeдeнa Taкoђe зa свaки глaгoл je нaвeдeн њeгoв видски пaрњaк штo знaчи дa je зa свaки свршeни глaгoл дaт и њeгoв нeсвршeни oблик a нaзнaчeнo je укoликo je у питaњу двoвидски глaгoл Зa свaку eнглeску oдрeдницу je дaт изгoвoр у фoрмaту ИПA фoнeтски симбoли дaтa je рaзликa измeђу бритaнскoг и aмeричкoг изгoвoрa и изгoвoр у српским aпрoксимaтивимa српским слoвимa нaписaн изгoвoр рeчи нпр друг дрaг штo je пoсeбнo знaчajнo jeр ћe и oнaj кoрисник кojи нe знa дa читa фoнeтскe симбoлe мoћи нa oвaj нaчин дa знa кaкo дa изгoвoри рeч Свaки нaвeдeни eквивaлeнт je рaзгрaничeн дeфинициjoм нaимe укoликo нeкa рeч имa вишe знaчeњa пoрeд свaкoг знaчeњa je дaтa нaпoмeнa o упoтрeби тaкo дa нe мoжe дoћи дo двoумљeњa oкo тoгa кoja рeч дa сe упoтрeби Свaки лaжни приjaтeљ у рeчнику je oбeлeжeн a лaжни приjaтeљ je рeч кoja сaмo нaизглeд имa истo знaчeњe у другoм jeзику нпр eвeнтуaлнo и eventually нe знaчи eвeнтуaлнo мaдa су тe двe рeчи oбликoм сличнe Свугдe су дaтe устaљeнe кoмбинaциje рeчи нпр aкo je oдрeдницa привaтaн дaтe су кoмбинaциje привaтни хoтeл чaсoви и сличнo aкo je oдрeдницa прирoдaн oндa су тo прирoднe нaукe прирoднa бoгaтствa смрт итд Зa свaки прeдлoг прилoг рeчцу узвик дaт je примeр у виду цeлe рeчeницe Укључeни су и стручни пojмoви из рaзних пoљa филoзoфиje тeoлoгиje психoлoгиje прaвa eкoнoмиje физикe хeмиje биoлoгиje мeдицинe инфoрмaтикe умeтнoсти истoриje итд Taкoђe je дaтa нaзнaкa укoликo сe рaди o нeстaндaрднoj упoтрeби рeчи

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Vesti/3170/Pozivamo-Vas-na-predstavljanje-knjiga-SAVREMENI-SRPSKO-ENGLESKI---ENGLESKO-SRPSKI-RECNIK.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Вести, Стваралачко васпитање, трибина Милице Новковић
  архива Топ листа Моје новосадске и друге године Аутор Јован Дејановић Шором средом Аутор Бора Отић Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku Аутор Милунка Савић Аутор Видоје Голубовић Новица Пешић Предраг Павловић Едиција СРБИЈА 1914 1918 ДРУГО КОЛО Аутор Група аутора Пуковник Апис Аутор Милан Живановић Језички одгонетник Аутор Милорад Телебак Патријарх Павле светац којег смо познавали Аутор Рандељ Ђорђе Антологија Антић 5 издање Аутор Драшко Ређеп Србија у Првом светском рату илустрована хронологија Аутор Ђорђе Ђурић Остала издања Каталог 2014 15 Презумите Прометејeв каталог за 2014 2015 Све књиге из каталога можете купити на 10 месечних рата Преузмите каталог PDF Едиција 1914 1918 Како је дошло до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести Стваралачко васпитање трибина Милице Новковић Стваралачко васпитање трибина Милице Новковић Промоција У клубу Остале 23 May 2013 Стваралачко васпитање трибина Милице Новковић у Новом Саду 24 5 од 19 ч Српски Културни Клуб и Издавачка кућа Прометеј вас позивају на трибину СТВАРАЛАЧКО ВАСПИТАЊЕ Стваралачко васпитање полази од чињенице да је човек божанско биће које се рађа са клицама љубави радости доброте који се развијају у условима без казне и награде Стваралачко васпитање потпуно напушта традиционални односно ауторитарни систем васпитања али не прихвата ни модерно плишано васпитање које у је емоционалном смислу много агресивније од традиционалног које је напуштено због физичке присиле Кажњавање и награђивање по ауторки Породичног буквара потискују изворне заштитне емоције и стварају зло које зауставља раст клица ЉУБАВИ РАДОСТИ И ДОБРОТЕ Говори Милица Новковић ауторка Породичног буквара Место Клуб Галерија Прометеј Трг Марије Трандафил 11

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Vesti/3168/Stvaralacko-vaspitanje%2C-tribina-Milice-Novkovic.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Вести, Промоција монографије Метохија Милана Ивановића
  Аутор Драшко Ређеп Србија у Првом светском рату илустрована хронологија Аутор Ђорђе Ђурић Остала издања Каталог 2014 15 Презумите Прометејeв каталог за 2014 2015 Све књиге из каталога можете купити на 10 месечних рата Преузмите каталог PDF Едиција 1914 1918 Како је дошло до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести Промоција монографије Метохија Милана Ивановића Промоција монографије Метохија Милана Ивановића Промоција У клубу Остале 18 May 2013 Време среда 22 мај 2013 године у 13 сати Место Коларчева задужбина Студентски трг 5 Београд Позивница 640 02KB Поштовани Са задовољством Вас позивамо на промоцију књиге Метохија Милана Ивановића Ова монографија је сведочанство о јужној територији српске државе У њој је представљено 111 манастира и 526 насеља и цркава што је пропраћено са 325 илустрација Метохија обухвата период од најранијих дана ове српске области до савременог стања када су албански сепаратисти поубијали и раселили многе Србе и порушили њихове богомоље Обрађено је свако село које је пронађено у историјским изворима или га је сам аутор посетио како би чуо сведочанства мештана Тако сакупљена грађа поређана је по азбучном низу Обимност коришћене литературе говори о томе да је аутор веома савесно приступио писању ове књиге Грађа о насељима манастирима црквама и црквиштима средњовековним писарницама старим гробљима са територије Метохије сакупљена је савесно од стране почившег Милана Ивановића који је свој читав живот посветио очувању и проучавању културне баштине на овој територији прво као директор Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини а онда као секретар одбора САНУ за проучавање Косова и

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Vesti/3166/Promocija-monografije-Metohija-Milana-Ivanovica.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Вести, Промоција књиге Убице у име државе Марка Лопушине
  рату илустрована хронологија Аутор Ђорђе Ђурић Остала издања Каталог 2014 15 Презумите Прометејeв каталог за 2014 2015 Све књиге из каталога можете купити на 10 месечних рата Преузмите каталог PDF Едиција 1914 1918 Како је дошло до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести Промоција књиге Убице у име државе Марка Лопушине Промоција књиге Убице у име државе Марка Лопушине Промоција У клубу Остале 13 May 2013 Позивница 1393 61KB Позивница Уторак 14 мај у 19 сати галерија Прометеј Трг Марије Трандафил Нови Сад Поштовани Позивамо Вас на промоцију књиге Убице у име државе Марка Лопушине http lopusina com knjiga html id 62 истакнутог новинара и публицисте који се деценијама бави мрачном страном новије српске историје и тајним службама Обелодањивање чињеница о режимским убицама бивше Југославије и Србије има велики значај за јавност као и за будућност преговора за улазак Србије у Европску унију Зато Вас молимо да дођете на ову промоцију и поставите што више питања учесницима промоције како би се јавност информисала о отварању националних архива нарочито Удбе отварању досијеа тајне полиције окончавању рехабилитација и исплати одштете људима страдалим у политичким и полицијским процесима и прогонима Такође Вас молимо да потврдите свој долазак Учествују Др Срђан Цветковић историчар Института за савремену историју Марко Лопушина Зоран Колунџија Марко Лопушина поставља питања која се прећуткују а тичу се свих нас Ко су биле убице у име државе са простора бивше Југославије и данашње Србије Колико су и које људе они ликвидирали Шта у тајним досијеима Брозове и Милошевићеве политичке полиције

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Vesti/3163/Promocija-knjige-Ubice-u-ime-drzave-Marka-Lopusine.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Вести, ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ЦРТЕЖА МОМЕ КАПОРА "УСПОМЕНЕ ЈЕДНОГ ЦРТАЧА"
  December 2015 Интервју Бојан Јовановић за Политику Датум 29 September 2015 архива Топ листа Моје новосадске и друге године Аутор Јован Дејановић Шором средом Аутор Бора Отић Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku Аутор Милунка Савић Аутор Видоје Голубовић Новица Пешић Предраг Павловић Едиција СРБИЈА 1914 1918 ДРУГО КОЛО Аутор Група аутора Пуковник Апис Аутор Милан Живановић Језички одгонетник Аутор Милорад Телебак Патријарх Павле светац којег смо познавали Аутор Рандељ Ђорђе Антологија Антић 5 издање Аутор Драшко Ређеп Србија у Првом светском рату илустрована хронологија Аутор Ђорђе Ђурић Остала издања Каталог 2014 15 Презумите Прометејeв каталог за 2014 2015 Све књиге из каталога можете купити на 10 месечних рата Преузмите каталог PDF Едиција 1914 1918 Како је дошло до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ЦРТЕЖА МОМЕ КАПОРА УСПОМЕНЕ ЈЕДНОГ ЦРТАЧА ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ЦРТЕЖА МОМЕ КАПОРА УСПОМЕНЕ ЈЕДНОГ ЦРТАЧА Промоција У клубу Остале 07 May 2013 Позивница 230 61KB Позивамо Вас на ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ЦРТЕЖА МОМЕ КАПОРА УСПОМЕНЕ ЈЕДНОГ ЦРТАЧА у петак 10 маја у 19 сати галерија ПРОМЕТЕЈ Трг Марије Трандафил 11 Нови Сад Изложба коју ће отворити др Драшко Ређеп реализована је у сарадњи са Задужбином Моме Капора Ова специфична поставка представља Мому Капора као мајсторског цртача пером Радови су настали у распону од четрдесетак година у најразличитијим контекстима Осим маштовитих илустрација за многе књиге посебно место у овом опусу заузимају портрети најчешће пријатеља и уметника Душка Радовића Јована Рашковића Бранка Ћопића Љубе Поповића али и Тина Ујевића Десанке Максимовић Добродошли Редакција издавачке куће ПРОМЕТЕЈ Коментари 0

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Vesti/3160/OTVARANjE-IZLOZBE-CRTEZA-MOME-KAPORA-USPOMENE-JEDNOG-CRTACA.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Вести
  историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести Вести Промоција У клубу Остале Датум 09 Oct 2012 Категорија Вести Прометеј између два Сајма књига Издавачка кућа Прометеј ће на Београдском сајму представити своја лингвистичка и лексикографска издања која су због вредности и пријемчивости постала њен заштитни знак али и остала издања потврђеног квалитета из домена националне историје публицистике психологије и белетристике Из Погледајте даље Датум 08 Oct 2012 Категорија Вести Слика Позивамо Вас на представљање збирке поезије Траг Човека Феђе Димовића Поштовани пријатељи Позивамо Вас на представљање збирке поезије Траг Човека Феђе Димовића Промоцију ћемо одржати у Библиотеци града Београда у Римској дворани 16 октобра у подне У прилогу се налази Погледајте даље Датум 08 Oct 2012 Категорија Вести У уторак 23 октобра имаћемо посебну част да угостимо Весну Крмпотић и Милорада Телебака Поштовани читаоци Београдски сајам књига се ближи Не пропустите прилику да се сусретнете са омиљеним писцима на нашем штанду у Арени Београдског сајма хала 1 Видимо се У уторак 23 октобра имаћемо Погледајте даље Датум 28 Jun 2012 Категорија Вести Слика Сећања на академика Дејана Медаковића Драги пријатељи Епархија сремска и Издавачка кућа Прометеј позивају Вас да присуствујете програму сећања на академика Дејана Медаковића нашег великог пријатеља и аутора Програм ће се одржати 30 јуна у Сремским Погледајте даље Датум 26 Jun 2012 Категорија Вести Слика Позивамо Вас на промоцију романа Боје калеидоскопа Драги пријатељи Позивамо Вас на промоцију романа Боје калеидоскопа ауторке Андрејане Дворнић коју ћемо одржати 29 јуна у 20 сати у галерији Прометеј Молимо Вас да погледате позивницу за више информација о роману и учесницима програма Срдачно Погледајте даље Датум 14 Jun 2012 Категорија Вести Слика Позивамо Вас на промоцију романа Радомира Миљојковића Поштовани пријатељи Позивамо Вас на промоцију романа Радомира

  Original URL path: http://www.prometej.rs/izdavacka-kuca/105/Vesti.shtml/startfrom=130 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Вести, Позивамо Вас на представљање књига Мирослава Кусмука
  Датум 20 November 2015 архива Медији о књизи О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 Интервју Бојан Јовановић за Политику Датум 29 September 2015 архива Топ листа Моје новосадске и друге године Аутор Јован Дејановић Шором средом Аутор Бора Отић Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku Аутор Милунка Савић Аутор Видоје Голубовић Новица Пешић Предраг Павловић Едиција СРБИЈА 1914 1918 ДРУГО КОЛО Аутор Група аутора Пуковник Апис Аутор Милан Живановић Језички одгонетник Аутор Милорад Телебак Патријарх Павле светац којег смо познавали Аутор Рандељ Ђорђе Антологија Антић 5 издање Аутор Драшко Ређеп Србија у Првом светском рату илустрована хронологија Аутор Ђорђе Ђурић Остала издања Каталог 2014 15 Презумите Прометејeв каталог за 2014 2015 Све књиге из каталога можете купити на 10 месечних рата Преузмите каталог PDF Едиција 1914 1918 Како је дошло до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести Позивамо Вас на представљање књига Мирослава Кусмука Позивамо Вас на представљање књига Мирослава Кусмука Промоција У клубу Остале 25 April 2013 Позивница 917 6KB Позивамо Вас на представљање књига Мирослава Кусмука 26 априла у 19 сати у галерији Прометеј У прилогу се налази позивница http www miroslavkusmuk com Коментари 0 Погледајте коментаре Пошаљите коментар Arhiva Представљање књига Џелатов смешак и Крвави траг Великог рата Датум 22 Dec 2015 Промоција нове књиге Данка Шипке Датум 13 Dec 2015 Представљамо први крими роман из наше продукције Датум 11 Dec 2015

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Vesti/3159/Pozivamo-Vas-na-predstavljanje-knjiga-Miroslava-Kusmuka.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive •