archive-rs.com » RS » S » SAVETNIK.RS

Total: 292

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 413-00-409/2012-04 od 19.7.2012. god - Poreski Savetnik
  akcizama koji se koriste za transportne svrhe za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju za poljoprivredne svrhe za grejanje i u industrijske svrhe Obrazac REF 1 Obrazac REF 1a Obrazac REF 1b Obrazac REF BP Obrazac REF G Obrazac REF PG Obrazac REF T Pravilnik o bližim uslovima načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9 stav 1 tačka 3 Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe Obrazac REF 1 Prilog REF 1a Prilog REF 1b Pravilnik o listi aditiva odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva Pravilnik o sadržini vrsti podataka i načinu vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila Pravilnik o sadržini vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo načinu i postupku ostvarivanja refakcije uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva normativima potrebnih količina za pogon traktora Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića Obrazac PU Obrazac SZ Obrazac ZAM Obrazac ZAM 1 Uredba o količini rashoda kalo rastur kvar i lom na koji se ne plaća akciza Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl 12 12a i 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012 godini Zakon o budžetskom sistemu Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom Obrazac INSZ I Obrazac ONSZ I Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45 odnosno 50 godina Obrazac INSZ Obrazac ONSZ Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina Obrazac INSZ M Obrazac INSZ P Obrazac ONSZ M Obrazac ONSZ P Pravilnik o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike Obrazac PPD SU Pravilnik o uslovima postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini Obrazac 1 Obrazac 2 Obrazac 3 Obrazac 4 Obrazac 5 Pravilnik o utvrđivanju osnovice na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike Zakon o finansiranju lokalne samouprave Zakon o fiskalnim kasama Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica kupca dobara odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama Zakon o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti Pravilnik o sadržini poreske prijave za utvrđivanje jednokratnog poreza na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti Zakon o opštem upravnom postupku Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Pravilnik o bližoj sadržini načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre JRPPS Akcionarsko drustvo JRPPS Društvo sa ograničenom odgovornošću JRPPS Javno preduzeće JRPPS Komanditno društvo JRPPS Ogranak stranog privrednog društva JRPPS Ortačko društvo JRPPS Predstavništvo stranog privrednog društva JRPPS Preduzetnik JRPPS Stečajna masa JRPPS Udruženja društvo i savez u oblasti sporta JRPPS Zadruga JRPPS Zadružni savez Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi Informativna poreska prijava Obrazac IPP Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan centar za velike poreske obveznike Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika pravnih lica Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku Obrazac OS Obrazac OS 1 Obrazac PP OD Obrazac PP OD 1 Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica Obrazac PDPO Pravilnik o poreskom identifikacionom broju Obrazac OPR 1 Obrazac OPR 2 Obrazac OPR 3 Obrazac PO Obrazac PPR 1 Obrazac PPR 2 Obrazac PPR 3 Obrazac PR 1 Obrazac PR 2 Obrazac PR 3 Obrazac REG Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti Obrazac POR 1 prethodna godina srpski engleski jezik Obrazac POR 1 prethodna godina srpski francuski jezik Obrazac POR 1 tekuća godina srpski engleski jezik Obrazac POR 1 tekuća godina srpski francuski jezik Obrazac POR 2 prethodna godina srpski engleski jezik Obrazac POR 2 prethodna godina srpski francuski jezik Obrazac POR 2 tekuća godina srpski engleski jezik Obrazac POR 2 tekuća godina srpski francuski jezik Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza Zakon o porezima na imovinu Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu Obrazac PPI 1 Obrazac PPI 2 Obrazac PPI 3 Obrazac PPI 4 Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva Obrazac IKPS PPAP Zakon o porezima na upotrebu držanje i nošenje dobara Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara Zakon o porezu na

  Original URL path: http://poreski.savetnik.rs/zakon-o-porezu-na-dodatu-vrednost/cl-23/misljenje-ministarstva-finansija-br-413-00-409-2012-04-od-19-7-2012-god (2013-05-09)
  Open archived version from archive

 • Zakon o porezu na dohodak građana - Poreski Savetnik
  koja su po zakonu ili po drugom osnovu dužna da ih izdržavaju 10 zemljišta koje obveznik bez naknade ustupi na korišćenje licu prognanom posle 1 avgusta 1995 godine pod uslovom da prognano lice ne ostvaruje prihode po drugom osnovu Oslobođenja iz stava 1 tač 1 do 5 ovog člana prestaju u slučaju promene namene tog zemljišta Prestanak razloga za oslobođenje obveznik je dužan da prijavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana nastanka promene Pravo na oslobođenje iz stava 1 tač 6 7 9 i 10 ovog člana obveznik ostvaruje zahtevom koji podnosi nadležnom poreskom organu najkasnije do 31 decembra godine u kojoj su nastali uslovi za oslobođenje Ako zahtev iz stava 4 ovog člana nije podnet blagovremeno oslobođenje iz stava 1 tač 6 7 9 i 10 ovog člana priznaje se od 1 januara naredne godine s tim što se trajanje oslobođenja iz tač 6 i 7 skraćuje za godine koje su protekle Rešenje o oslobođenju iz stava 1 tač 6 i 7 ovog člana poreski organ donosi po prethodno pribavljenom mišljenju organa uprave nadležnog za poljoprivredu Član 30 Za zemljište na kome je usled elementarnih nepogoda biljnih bolesti i štetočina ili usled drugih vanrednih događaja koje obveznik nije mogao da spreči prinos smanjen za više od 25 od prosečnog prinosa za poslednje tri godine u opštini umanjiće se katastarski prihod srazmerno smanjenju prinosa Olakšicu iz stava 1 ovog člana obveznik može ostvariti podnošenjem zahteva nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana nastanka štete O zahtevu odlučuje poreski organ na osnovu procenjene štete Ako je šteta pričinjena na teritoriji više katastarskih opština olakšica iz stava 1 ovog člana se može utvrditi na osnovu globalne procene štete ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva i bez podnošenja pojedinačnog zahteva Glava treća POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI Predmet oporezivanja Član 31 Prihodom od samostalne delatnosti smatra se prihod ostvaren od privrednih delatnosti pružanjem profesionalnih i drugih intelektualnih usluga kao i prihod od drugih delatnosti ukoliko se na taj prihod po ovom zakonu porez ne plaća po drugom osnovu Prihodom od samostalne delatnosti smatra se i prihod ostvaren trajnim ili sezonskim iskorišćavanjem zemljišta u nepoljoprivredne svrhe vađenje peska šljunka i kamenja proizvodnja kreča cigle crepa ćumura i sl inkubatorskom proizvodnjom živine i drugim sličnim delatnostima nezavisno od toga da li su kao samostalne delatnosti registrovane kod nadležnog organa Poreski obveznik Član 32 Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti je fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31 ovog zakona uključujući i fizičko lice koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i šumarstva i svako drugo fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost u daljem tekstu preduzetnik Poreska osnovica Član 33 Oporezivi prihod od samostalne delatnosti je oporeziva dobit ako ovim zakonom nije drukčije određeno Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha sačinjenom u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija ako preduzetnik vodi dvojno knjigovodstvo odnosno u skladu sa propisom iz člana 49 ovog zakona ako preduzetnik vodi prosto knjigovodstvo na način utvrđen ovim zakonom Preduzetniku osnivaču ortačke radnje oporeziva dobit se utvrđuje u srazmeri sa njegovim učešćem u dobiti prema aktu o osnivanju ortačke radnje Usklađivanje prihoda i rashoda Član 34 Brisan Član 35 Usklađivanje prihoda i rashoda utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka poreski tretman gubitaka iz ranijih godina i transferne cene iskazuju se u poreskom bilansu preduzetnika u skladu sa odgovarajućim odredbama zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica ako ovim zakonom nije drukčije određeno Član 35a Amortizacija stalnih sredstava priznaje se preduzetnicima kao rashod u iznosu i na način utvrđen za pravna lica zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i podzakonskim aktom donetim na osnovu tog zakona Član 36 Licima povezanim sa preduzetnikom pored fizičkih i pravnih lica koja imaju to svojstvo prema odgovarajućim odredbama zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica smatraju se i 1 članovi porodice obveznika 2 braća i sestre obveznika 3 roditelji bračnog druga i pastorci Član 37 Kod duga prema poveriocu sa statusom povezanog lica ili kredita koji obveznik uzima od poverioca sa statusom povezanog lica kamata koja se priznaje u rashode u poreskom bilansu ne može biti veća od one koja bi nastala da je na tržištu bilo moguće zadužiti se odnosno uzeti kredit u obračunskom periodu Kod potraživanja od dužnika sa statusom povezanog lica ili kredita koji obveznik daje dužniku sa statusom povezanog lica kamata koja ulazi u prihode u poreskom bilansu ne može biti manja od one koja bi se ostvarila da je na tržištu bilo moguće ugovoriti ta potraživanja odnosno odobriti kredit u obračunskom periodu Razlika između tržišne kamate i obračunate kamate po kreditu između povezanih lica iz st 1 i 2 ovog člana ulazi u oporezivu dobit Član 37a Preduzetnicima se u rashode u poreskom bilansu priznaju 1 obračunati i plaćeni doprinosi za lično obavezno socijalno osiguranje po osnovu samostalne delatnosti 2 troškovi službenog putovanja do visine iznosa iz člana 18 stav 1 tač 2 do 4 ovog zakona Član 37b Uzimanje koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine za privatne potrebe ima tretman poslovnog prihoda Ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu osim ulaganja u stalnu imovinu ima tretman poslovnog rashoda preduzetnika Uzimanje odnosno ulaganje imovine iz st 1 i 2 ovog člana koje nije u novčanom obliku procenjuje se prema uporedivoj tržišnoj vrednosti u skladu sa načelom stalnosti Poreska stopa Član 38 Stopa poreza na prihode od samostalne delatnosti iznosi 10 Poreski podsticaji Član 39 Poreski podsticaji po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenu registrovanu delatnost i po osnovu ulaganja u skladu sa propisima kojima se uređuje podsticanje ulaganja u privredu Republike priznaju se preduzetnicima pod uslovima i na način kako se priznaju pravnim licima po zakonu kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica Paušalno oporezivanje Član 40 Preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige osim poslovne knjige o ostvarenom prometu ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod u daljem tekstu paušalno oporezivanje Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku 1 osnivaču ortačke radnje 2 koji obavlja delatnost iz oblasti trgovine na veliko i trgovine na malo osim održavanja i opravke motornih vozila hotela i restorana finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama 3 u čiju delatnost ulažu i druga lica 4 čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti veći od 3 000 000 dinara 5 koji je obveznik poreza na dodatu vrednost odnosno koji se opredeli za plaćanje poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost Izuzetno od odredbe stava 2 tačka 2 ovog člana preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se na njegov zahtev odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod Član 41 Ako su ispunjeni uslovi iz člana 40 ovog zakona paušalni prihod se utvrđuje u skladu sa sledećim kriterijumima i elementima 1 visina prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici opštini gradu i okrugu ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod 2 mesto na kome se radnja nalazi 3 opremljenost radnje 4 broj zaposlenih radnika i angažovanih članova porodice 5 tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja 6 površina lokala 7 starost obveznika i njegova radna sposobnost 8 visina prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost 9 ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti Kod utvrđivanja paušalnog prihoda nadležni poreski organ uzima u obzir i sve dokaze činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi način Vlada Republike Srbije uređuje bliže uslove kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje Član 42 Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom poreskom organu do 30 novembra tekuće godine za narednu godinu odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost Nadležni poreski organ dužan je da po zahtevu preduzetnika donese rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva Ako nadležni poreski organ ne reši po zahtevu u roku iz stava 2 ovog člana smatra se da je zahtev za paušalno oporezivanje prihvaćen Preduzetnik kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje odnosno da izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje U slučaju iz stava 4 ovog člana nadležni poreski organ će rešenjem naložiti preduzetniku vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka naredne godine Preduzetnik kome prestaje pravo na paušalno oporezivanje po osnovu iz člana 40 stav 2 tačka 5 ovog zakona dužan je da vodi poslovne knjige najkasnije od dana kada postane obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost bez utvrđivanja obaveze vođenja poslovnih knjiga rešenjem nadležnog poreskog organa Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Član 43 Preduzetnici su dužni da vode poslovne knjige i da u njima iskazuju poslovne promene na način određen ovim zakonom Preduzetnici vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa ovim zakonom ili po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija Preduzetnici osnivači ortačke radnje dužni su da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva Preduzetnici koji porez plaćaju na paušalno utvrđen prihod dužni su da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu Član 43a Poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva preduzetnici vode u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija Član 44 U poslovnim knjigama po sistemu prostog knjigovodstva obezbeđuju se podaci o prihodima rashodima osnovnim sredstvima alatu i inventaru sa kalkulativnim otpisom kao i drugi podaci u skladu sa ovim zakonom i propisom iz člana 49 ovog zakona Član 45 Preduzetnik je dužan da poslovne knjige iz člana 44 ovog zakona vodi ažurno i uredno tako da one obezbeđuju kontrolu ispravnosti knjiženja čuvanja i korišćenja podataka kao i uvid u hronologiju poslovnih promena Knjiženje prihoda vrši se najkasnije narednog dana od dana kada je prihod ostvaren knjiženje troškova u roku od sedam dana od dana njihovog nastanka a ostala knjiženja u rokovima i na način određen ovim zakonom i propisima koji su doneti na osnovu njega odnosno u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo i reviziju Član 46 Knjiženje svake poslovne promene na sredstvima prihodima i troškovima poslovanja vrši se na osnovu verodostojnih knjigovodstvenih isprava koje moraju biti takve da pokazuju nastalu poslovnu promenu i sadrže odgovarajuće podatke za knjiženje Član 47 Preduzetnik je dužan da poslovne knjige i druge knjigovodstvene isprave drži u poslovnoj prostoriji Kad je vođenje knjigovodstva povereno profesionalnoj računovodstvenoj firmi knjige i druge isprave o finansijskom poslovanju mogu se čuvati u prostorijama te firme Član 48 Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave čuvaju se najmanje pet godina od poslednjeg dana poslovne godine na koju se odnose ako zakonom nije drukčije određeno Član 49 Ministar finansija bliže propisuje vrste i sadržinu poslovnih knjiga i drugih evidencija koje se vode po sistemu prostog knjigovodstva način njihovog vođenja i iskazivanja finansijskog rezultata Poreski bilans Član 50 Preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva sastavljaju godišnji poreski bilans Bliže propise o sadržini poreskog bilansa i načinu njegovog sastavljanja donosi ministar finansija Evidentiranje prihoda i rashoda kod banke Član 51 Preduzetnik je dužan nezavisno od načina na koji se oporezuje da sva plaćanja vrši preko tekućeg računa kod banke i da vodi sredstva na tom računu uključujući i uplatu primljenog gotovog novca u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet Glava četvrta POREZ NA PRIHODE OD AUTORSKIH PRAVA PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE Predmet oporezivanja Član 52 Prihodom od autorskih prava smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu 1 pisanih dela književna naučna stručna publicistička i druga dela studije recenzije i slično 2 govornih dela 3 dramskih i dramsko muzičkih dela 4 pantomimskih i koreografskih dela čije je predstavljanje utvrđeno pismeno ili na neki drugi način 5 muzičkih dela sa rečima ili bez njih 6 kinematografskih dela i dela stvorenih na način sličan kinematografiji 7 dela likovne umetnosti 8 kartografskih dela 9 idejnih projekata skica crteža i plastičnih dela koja se odnose na arhitekturu geografiju topografiju ili koju drugu oblast nauke ili umetnosti 10 stripova ukrštenica i slično 11 redakcijskih dela koja s obzirom na izbor i raspored građe predstavljaju samostalnu duhovnu tvorevinu 12 prevoda lekture aranžmana muzičke obrade i druge prerade autorskih dela 13 nagrada na konkursima za izradu umetničkih naučnih stručnih i ostalih autorskih dela nagrada na konkursima za izradu idejnih projekata kao i nagrada za postignuti uspeh u nauci i umetnosti ako ovim zakonom nije drukčije određeno 14 izvođenja muzičkih književnih i drugih dela 15 korišćenja izvedenih muzičkih materijala 16 izrada prototipa umetničkih predmeta koji se ustupaju preduzećima kao modeli za umnožavanje proizvodnju takvih predmeta 17 likovnih dela iz oblasti primenjenih umetnosti 18 ostalih autorskih dela Likovnim delom iz oblasti primenjenih umetnosti iz stava 1 tačka 17 ovog člana smatraju se unikati koje je autor sam izradio po sopstvenoj zamisli u nacrtu ili u materijalu u granama primenjenih umetnosti kao što su 1 plastična dela od raznih materijala kamen drago kamenje drvo metal plemeniti metali staklo plastika i drugo 2 umetnička keramika 3 radovi iz oblasti unutrašnje arhitekture fasadne arhitekture oblikovanja prostora kao i obavljanje nadzora nad izvođenjem tih radova 4 umetnička rešenja iz oblasti hortikulture 5 zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama freska grafika mozaik intarzija vitraž emajl i sl kao i intarzirani predmeti i predmeti od emajla 6 umetnička grafička rešenja plakati prigodna grafika serigrafija oprema knjiga časopisa i listova ambalaža godišnjaci katalozi prospekti almanasi i sl 7 umetnička fotografija i dela proizvedena postupkom sličnim fotografiji 8 umetnička obrada tekstila tapiserija tkani tekstil i sl 9 umetnička rešenja za scenografiju i kostimografiju 10 modno kreatorstvo 11 rešenja za industrijsko oblikovanje 12 restauratorska i konzervatorska dela iz oblasti kulture i umetnosti 13 idejne skice i crteži u primenjenoj umetnosti kao i prodati prototipovi primenjene umetnosti ako su po postojećim običajima zadržali karakter originala Član 52a Prihodom od prava srodnih autorskom pravu u daljem tekstu srodna prava smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu 1 prava interpretatora 2 prava proizvođača fonograma 3 prava proizvođača videograma 4 prava proizvođača emisije 5 prava proizvođača baze podataka Član 53 Prihodom od prava industrijske svojine smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu 1 patenata 2 malih patenata 3 žigova 4 modela i uzoraka 5 tehničkih unapređenja Poreski obveznik Član 54 Obveznik poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine je fizičko lice koje kao autor nosilac srodnih prava odnosno vlasnik prava industrijske svojine ostvaruje naknadu po osnovu autorskog i srodnog prava odnosno prava industrijske svojine Obveznik poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine je i naslednik imovinskog autorskog i srodnog prava i prava industrijske svojine i svako drugo fizičko lice koje ostvaruje naknadu po tim osnovama Poreska osnovica Član 55 Oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine čini razlika između bruto prihoda i troškova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano Normirani troškovi Član 56 Obvezniku autoru odnosno nosiocu srodnog prava priznaju se sledeći normirani troškovi 1 za vajarska dela tapiserije umetničku keramiku keramoplastiku mozaik i vitraž za umetničku fotografiju zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama freska grafika intarzija emajl intarzirane i emajlirane predmete kostimografiju modno kreatorstvo i umetničku obradu tekstila tkani tekstil štampani tekstil i sl 50 od bruto prihoda 2 za slikarska dela grafička dela industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa sitnu plastiku radove vizuelnih komunikacija radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada oblikovanje prostora radove na području hortikulture vršenje umetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa umetnička rešenja za scenografiju naučna stručna književna i publicistička dela prevođenje odnosno prevodi muzička i kinematografska dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti za izvođenje umetničkih dela sviranje i pevanje pozorišna i filmska gluma recitovanje snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu 43 od bruto prihoda 3 za interpretaciju odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike proizvodnju fonograma proizvodnju videograma proizvodnju emisije proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u tač 1 i 2 ovog člana 34 od bruto prihoda Član 56a Obvezniku autoru odnosno nosiocu srodnog prava pored normiranih troškova iz člana 56 ovog zakona priznaju se i stvarni troškovi iz člana 57 stav 1 ovog zakona Stvarni troškovi Član 57 Obveznicima iz člana 54 ovog zakona priznaje se kao trošak u punom iznosu naknada koju plaćaju za usluge odgovarajućoj autorskoj agenciji organizaciji za zaštitu muzičkog autorskog prava i preduzećima i drugim pravnim licima ovlašćenim za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela Obvezniku autoru i nosiocu srodnih prava na njegov zahtev umesto normiranih priznaće se stvarni troškovi koje je imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda ako za to podnese dokaze Obvezniku vlasniku prava industrijske svojine priznaju se kao trošak kod utvrđivanja oporezivog prihoda sledeći stvarni troškovi 1 takse i troškovi koji se plaćaju za zaštitu patenata malih patenata žigova modela uzoraka i tehničkih unapređenja prema potvrdi nadležnog organa za njihovu zaštitu 2 troškovi izrade nacrta i tehničkog opisa patenata malih patenata žigova modela uzoraka i tehničkih unapređenja koji su bili sastavni deo prijave kojom se od nadležnog organa traži njihova zaštita prema potvrdi stručnog lica koje je izradilo te nacrte i tehničke opise i uz mišljenje o realnosti ovih troškova koje izdaje odgovarajuća strukovna organizacija pronalazača 3 troškovi za izradu prototipa potrebnog da bi se patent mali patent žig model uzorak ili tehničko unapređenje proverili pod uslovom da su prijavljeni odnosno zaštićeni Ako je prototip izrađen u preduzeću odnosno ustanovi potvrdu o troškovima izrade izdaje izrađivač Ako je prototip izradio pronalazač u sopstvenoj režiji priznaju se stvarni troškovi koje je imao a mišljenje o realnosti troškova izdaje odgovarajuća strukovna organizacija pronalazača Poreska stopa Član 58 Stopa poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iznosi 20 Vremensko razgraničenje prihoda Član 59 Prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine koje je obveznik autor nosilac srodnih prava ili vlasnik prava industrijske svojine ostvario za delo koje je stvarao duže od jedne godine prilikom utvrđivanja prihoda dele se na zahtev obveznika na onoliko jednakih delova koliko je godina delo stvarano a ne duže od pet U slučaju iz stava 1 ovog člana u svakoj godini oporezuje se srazmerni deo prihoda Procena poreske osnovice Član 60 Ako Poreska uprava utvrdi da je interpretator menadžer ili drugo angažovano lice po osnovu estradnog programa zabavne i narodne muzike ili drugog zabavnog programa ostvarilo prihod a nije zaključilo ugovor sa organizatorom takvog programa ili oceni da je ostvareni prihod veći od ugovorenog prihoda bruto prihod se utvrđuje procenom u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju a oporezuje bez priznavanja normiranih odnosno stvarnih troškova Glava peta POREZ NA PRIHODE OD KAPITALA Predmet oporezivanja Član 61 Prihodom od kapitala smatraju se 1 kamata po osnovu zajma štednih i drugih depozita oročenih ili po viđenju i po osnovu dužničkih i sličnih hartija od vrednosti 2 dividende i udeli u dobiti 3 brisana 4 uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika privrednog društva za njihove privatne potrebe izvršene u skladu sa zakonom u daljem tekstu uzimanje iz imovine privrednog društva 5 primanje člana otvorenog investicionog fonda po osnovu prava na srazmerni deo prihoda od investicione jedinice tog fonda Kamatom u smislu stava 1 tačka 1 ovog člana smatra se i deo prihoda ostvaren kod otuđenja ili otkupa diskontne dužničke hartije od vrednosti koji predstavlja razliku između nabavne i prodajne cene odnosno između nabavne i otkupne cene diskontne dužničke hartije od vrednosti Za diskontnu dužničku hartiju od vrednosti iz stava 2 ovog člana smatra se i bezkuponska dužnička hartija od vrednosti Kamatom po kuponskoj dužničkoj hartiji od vrednosti ne smatra se onaj deo razlike u ceni koji predstavlja kapitalni dobitak Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja kamate i kapitalnog dobitka iz stava 4 ovog člana Član 61a Prihod od dividende umanjuje se pre utvrđivanja poreske osnovice za iznos godišnje rate prodajne cene po osnovu kupovine društvenog i državnog kapitala odnosno imovine javnom aukcijom u smislu propisa kojima se uređuju uslovi i postupak promene vlasništva društvenog odnosno državnog kapitala uplaćene pre isplate dividende a najviše do iznosa isplaćene dividende Poreski obveznik Član 62 Obveznik poreza na prihode od kapitala je fizičko lice koje ostvaruje te prihode Poreska osnovica Član 63 Oporezivi prihod od kapitala čini ostvarena kamata iz člana 61 stav 1 tačka 1 ovog zakona kao i pozitivna razlika ostvarena otuđenjem ili otkupom diskontne dužničke hartije od vrednosti iz člana 61 st 2 i 3 ovog zakona za period od dana sticanja do dana otuđenja ili otkupa te hartije Oporezivi prihod od kapitala iz člana 61 stav 1 tač 2 do 5 ovog zakona čini prihod isplaćen raspodeljen obvezniku odnosno ostvaren uzimanjem iz imovine privrednog društva kao i primanje po osnovu prava člana otvorenog investicionog fonda na srazmerni deo prihoda od investicione jedinice Ako je primanje ostvareno u nenovčanom obliku vrednost tog primanja se procenjuje prema uporedivoj tržišnoj vrednosti Poreska stopa Član 64 Stopa poreza na prihode od kapitala iznosi 15 Poreska oslobođenja Član 65 Ne plaća se porez na prihode od kapitala na kamatu 1 na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita oročenih ili po viđenju 2 po osnovu dužničkih hartija od vrednosti u smislu propisa kojima je uređeno tržište hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata čiji je izdavalac Republika autonomna pokrajina jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije 3 brisana Glava šesta POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI Predmet oporezivanja Član 66 Prihodima od nepokretnosti smatraju se prihodi koje obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti a naročito zemljišta stambenih i poslovnih zgrada delova tih zgrada stanova delova stanova poslovnih prostorija i garaža Prihode od nepokretnosti iz stava 1 ovog člana čine ostvarena zakupnina i vrednost svih realizovanih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac odnosno podzakupac Poreski obveznik Član 67 Obveznik poreza na prihode od nepokretnosti je fizičko lice koje izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti ostvari prihode po tom osnovu Obveznikom u smislu stava 1 ovog člana ne smatra se preduzetnik koji nepokretnosti izdaje u zakup ili podzakup u okviru obavljanja registrovane samostalne delatnosti Poreska osnovica Član 68 Oporezivi prihod od nepokretnosti čini bruto prihod iz člana 66 stav 2 ovog zakona umanjen za normirane troškove u visini od 20 Izuzetno od stava 1 ovog člana kod utvrđivanja oporezivog prihoda od nepokretnosti ostvarenog po osnovu iznajmljivanja stanova soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa normirani troškovi se priznaju u visini od 50 od bruto prihoda Obvezniku poreza na prihode od nepokretnosti na njegov zahtev umesto normiranih troškova priznaće se stvarni troškovi koje je imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda ako za to podnese dokaze Stvarnim troškovima smatra se i iznos jednogodišnje amortizacije obračunate primenom proporcionalne metode po stopi iz nomenklature sredstava za amortizaciju Ako je obveznik zakupac koji nepokretnost izdaje u podzakup od zakupnine koju ostvaruje odbija se zakupnina koju plaća zakupodavcu Poreska stopa Član 69 Stopa poreza na prihode od nepokretnosti iznosi 20 Paušalno oporezivanje Član 70 Ako je prijavljeni prihod od nepokretnosti manji od onog koji bi se mogao postići na tržištu nadležni poreski organ će prihod od nepokretnosti utvrditi u visini prihoda koji se mogu postići na tržištu Kao prihod iz stava 1 ovog člana uzima se zakupnina koja se može postići prema mesnim prilikama upoređivanjem sa zakupninom za slične objekte koji se izdaju u zakup pod približno sličnim uslovima Vremensko razgraničenje prihoda Član 71 Prihodi od nepokretnosti u vidu zakupnine koja je primljena za više godina odjednom prilikom utvrđivanja prihoda dele se na zahtev obveznika na onoliko jednakih delova koliki je broj godina za koju je zakupnina plaćena a ne duže od pet U slučaju iz stava 1 ovog člana u svakoj godini oporezuje se srazmerni deo prihoda Glava sedma POREZ NA KAPITALNE DOBITKE Pojam kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka Član 72 Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom odnosno drugim prenosom uz naknadu u daljem tekstu prodaja 1 stvarnih prava na nepokretnostima 2 trajnog prava korišćenja i prava gradnje na gradskom građevinskom zemljištu 3 autorskih prava prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine 4 udela u imovini pravnih lica akcija i ostalih hartija od vrednosti osim dužničkih hartija od vrednosti 5 investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove 6 investicione jedinice dobrovoljnog penzijskog fonda 7 akumuliranih sredstava po osnovu programirane isplate sa računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda Izuzetno od stava 1 tačka 4 ovog člana kapitalnim dobitkom po osnovu kuponske dužničke hartije od vrednosti smatra se onaj deo razlike u ceni koji je utvrđen na način propisan aktom iz člana 61 stav 5 ovog zakona Kapitalnim dobitkom smatra se onaj prihod koji obveznik kao član otvorenog zatvorenog odnosno privatnog investicionog fonda ostvari kao razliku između kupovne i otkupne cene investicione jedinice akcija odnosno udela saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove Kapitalnim dobitkom smatra se onaj deo razlike između akumuliranih sredstava povučenih jednokratnom isplatom programiranom isplatom ili kupovinom anuiteta iz dobrovoljnog penzijskog fonda i visine uplaćenog penzijskog doprinosa Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene prava udela odnosno hartija od vrednosti i njihove nabavne cene usklađene prema odredbama ovog zakona Kad je razlika iz stava 2 ovog člana negativna u pitanju je kapitalni gubitak Obveznik koji je pravo udeo ili hartiju od vrednosti pre prodaje držao u svom portfelju neprekidno najmanje deset godina ne ostvaruje kapitalni dobitak njihovom prodajom Član 72a Kapitalni dobitak se ne utvrđuje i ne oporezuje kod prenosa prava udela ili hartija od vrednosti u sledećim slučajevima 1 brisana 2 ako se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji 3 ako se prenos vrši između razvedenih bračnih drugova a u neposrednoj je vezi sa razvodom braka Kapitalni dobitak se ne utvrđuje i ne oporezuje na prihod ostvaren po osnovu prenosa dužničkih hartija od vrednosti u smislu propisa kojima je uređeno tržište hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata čiji je izdavalac Republika autonomna pokrajina jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije Član 72b Prenos računa iz postojećeg u drugi dobrovoljni penzijski fond koji izvrši fond po nalogu i za račun člana dobrovoljnog penzijskog fonda u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove ne smatra se kapitalnim dobitkom Određivanje kapitalnog dobitka Član 73 Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka u smislu ovog zakona prodajnom cenom se smatra ugovorena cena odnosno tržišna cena koju utvrđuje nadležni poreski organ ako oceni da je ugovorena cena niža od tržišne Kao ugovorena odnosno tržišna cena iz stava 1 ovog člana uzima se cena bez poreza na prenos apsolutnih prava Kod prenosa prava putem razmene za drugo pravo prodajnom cenom se smatra tržišna cena prava koje se daje u razmenu Prodajnom cenom investicione jedinice smatra se otkupna cena investicione jedinice koja se sastoji od neto vrednosti imovine otvorenog društva po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva člana fonda za otkup investicionih jedinica uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove Kod povlačenja akumuliranih sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda prodajnom cenom se smatra iznos isplaćenih akumuliranih sredstava članu penzijskog fonda na ime njegovog udela u neto imovini penzijskog fonda saglasno zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove Član 74 Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka u smislu ovog zakona nabavnom cenom se smatra cena po kojoj je obveznik stekao pravo udeo ili hartiju od vrednosti odnosno cena koju je utvrdio poreski organ u skladu sa ovim zakonom Nabavna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan uplate uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove Kod povlačenja akumuliranih sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda nabavnom cenom se smatra iznos novčanih sredstava po osnovu penzijskih doprinosa uplaćenih u dobrovoljni penzijski fond odnosno iznos novčanih sredstava uplaćenih u dobrovoljni penzijski fond koji odgovara procentu sredstava povučenih programiranom isplatom Kod prodaje nepokretnosti koju je obveznik sam izgradio nabavnu cenu iz stava 1 ovog člana čini iznos troškova izgradnje a ako obveznik ne dokaže iznos troškova izgradnje tržišna cena nepokretnosti koja je uzeta ili mogla biti uzeta kao osnovica poreza na imovinu u godini nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu Kod prodaje nepokretnosti u izgradnji nabavnu cenu iz stava 1 ovog člana čini iznos troškova izgradnje koje je obveznik imao do dana prodaje Kod hartija od vrednosti koje su kotirane na berzi nabavnom cenom iz stava 1 ovog člana smatra se cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu odnosno ako to ne učini najniža zabeležena cena po kojoj se trgovalo u periodu od godinu dana koji prethodi prodaji hartije od vrednosti Kod hartija od vrednosti koje se ne kotiraju na berzi nabavnom cenom iz stava 1 ovog člana smatra se cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu odnosno ako to ne učini njena nominalna vrednost Nabavna cena iz stava 1 ovog člana uvećava se godišnjim indeksom potrošačkih cena od dana sticanja do dana prodaje prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike a u slučaju nepokretnosti i umanjuje po osnovu amortizacije obračunate primenom proporcionalne metode po stopi iz nomenklature sredstava za amortizaciju Izuzetno od stava 8 ovog člana kod prodaje nepokretnosti koju je obveznik sam izgradio i kod prodaje investicione jedinice odnosno programirane isplate iz člana 72 stav 1 tač 5 6 i 7 ovog zakona revalorizacija nabavne cene vrši se za ulaganje odnosno izvršeno plaćanje za svaku godinu prema priloženoj dokumentaciji počevši od 1 januara naredne godine za izvršena ulaganja odnosno plaćanja u prethodnoj godini do dana prodaje Za hartije od vrednosti koje su kotirane na berzi čija je nabavna cena utvrđena kao najniža zabeležena cena iz stava 6 ovog člana revalorizacija nabavne cene vrši se od narednog dana od dana kad je zabeležena najniža cena po kojoj se trgovalo do dana prodaje Član 75 Ako je pravo udeo ili hartiju od vrednosti obveznik stekao poklonom ili nasleđem nabavnom cenom iz člana 74 stav 1 ovog zakona smatra se cena po kojoj je poklonodavac odnosno ostavilac stekao to pravo udeo ili hartiju od vrednosti a ako ne može da se utvrdi ta cena onda njihova tržišna vrednost u momentu sticanja tog prava udela ili hartije od vrednosti od strane poklonodavca odnosno ostavioca utvrđena od strane nadležnog poreskog organa Izuzetno od stava 1 ovog člana ako je obveznik pravo udeo ili hartiju od vrednosti stekao od poklonodavca odnosno ostavioca koji je to pravo udeo ili hartiju od vrednosti stekao pre 24 januara 1994 godine nabavnu cenu utvrdiće nadležni poreski organ prema tržišnoj vrednosti tog prava udela ili hartije od vrednosti na dan 24 januara 1994 godine Ako je pravo udeo ili hartiju od vrednosti obveznik stekao ugovorom o doživotnom izdržavanju nabavnom cenom iz člana 74 stav 1 ovog zakona smatra se tržišna cena prava udela ili hartije od vrednosti koja je uzeta ili mogla biti uzeta kao osnovica poreza na prenos apsolutnih prava u momentu njihovog sticanja od strane obveznika Poreska osnovica Član 76 Oporezivi prihod na koji se plaća porez na kapitalni dobitak čini kapitalni dobitak utvrđen na način iz čl 72 do 75 ovog zakona Poreska stopa Član 77 Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 15 Prebijanje kapitalnih dobitaka i kapitalnih gubitaka Član 78 Kapitalni gubitak ostvaren prodajom jednog prava udela ili hartije od vrednosti može se prebiti sa kapitalnim dobitkom ostvarenim prodajom drugog prava udela ili hartije od vrednosti Prebijanje kapitalnog gubitka sa kapitalnim dobitkom iz stava 1 ovog člana može se izvršiti u slučaju kada obveznik prvo ostvari kapitalni gubitak a kasnije ostvari kapitalni dobitak Ako se i posle prebijanja iz stava 1 ovog člana iskaže kapitalni gubitak dopušteno je njegovo prebijanje u narednih pet godina počev od godine u kojoj je ostvaren prvobitni kapitalni gubitak u vezi sa kojim se vrši prebijanje sa kapitalnim dobitkom na račun budućih kapitalnih dobitaka Poresko oslobođenje Član 79 Obveznik koji sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice odnosno domaćinstva oslobađa se poreza na ostvareni kapitalni dobitak Obvezniku koji u roku od 12 meseci od dana prodaje nepokretnosti sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uloži za namene iz stava 1 ovog člana izvršiće se povraćaj plaćenog poreza na kapitalni dobitak Ministar finansija bliže uređuje kriterijume za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz stava 1 ovog člana Član 79a Povlačenje akumuliranih sredstava po osnovu udela člana u neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda koja se po nalogu i za račun člana fonda ulaže u kupovinu anuiteta u društvu za osiguranje saglasno zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove oslobađa se poreza na kapitalni dobitak Poreski kredit Član 80 Ako obveznik u rešavanje stambenog pitanja u smislu člana 79 ovog zakona uloži samo deo sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti poreska obaveza mu se srazmerno umanjuje Glava osma POREZ NA OSTALE PRIHODE Predmet oporezivanja Član 81 Ostalim prihodima smatraju se prihodi koje obveznik ostvari davanjem u zakup opreme transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari dobici od igara na sreću prihodi od osiguranja lica prihodi sportista i sportskih stručnjaka i drugi prihodi osim onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari Član 82 Obveznik poreza na prihode od davanja u zakup opreme transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari je fizičko lice koje te stvari daje u zakup Bruto prihodi od davanja u zakup opreme transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari obuhvataju ostvarenu zakupninu i vrednost svih realizovanih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac Oporezivi prihod od izdavanja u zakup pokretnih stvari utvrđuje se odbijanjem normiranih troškova od bruto prihoda u visini od 20 Obvezniku koji to zahteva i dokumentuje poreski organ će umesto normiranih troškova priznati troškove amortizacije finansiranja investicionog i tekućeg održavanja imovine i druge stvarne troškove koje je imao u vezi sa stvarima koje je dao u zakup Ako je prijavljeni prihod od davanja u zakup pokretnih stvari manji od onog koji bi uobičajeno mogao da se postigne na tržištu nadležni poreski organ će ovaj prihod utvrditi u visini prihoda koji bi se mogao postići na tržištu u skladu sa članom 70 ovog zakona Dobici od igara na sreću Član 83 Obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak od igara koje se smatraju igrama na sreću u smislu zakona koji uređuje igre na sreću Oporezivi prihod za dobitke od igara na sreću predstavlja svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću osim onih koji su oslobođeni ovim zakonom Pojedinačnim dobitkom u smislu stava 2 ovog člana smatra se ukupan dobitak po svim kombinacijama u igrama na sreću sa više kombinacija Ako se dobitak sastoji od stvari i prava oporezivi prihod iz stava 2 ovog člana predstavlja tržišna vrednost stvari ili prava u momentu kada je dobitak ostvaren Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na 1 pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću do iznosa od 26 066 dinara 2 lutrijske zgoditke po javnim zajmovima 3 ostvaren dobitak od igara koje se priređuju u igračnicama kazinima i na automatima Prihodi od osiguranja lica Član 84 Obveznik poreza na prihode od osiguranja lica je fizičko lice koje ostvari naknadu iz osiguranja lica Oporezivi prihod od osiguranja lica predstavlja vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica umanjenu za iznos novčanih sredstava uplaćenih po osnovu premija osiguranja ako nije izuzeta od oporezivanja u skladu sa članom 9 stav 1 tačka 7 ovog zakona Izuzetno

  Original URL path: http://poreski.savetnik.rs/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana (2013-05-09)
  Open archived version from archive

 • Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak - Poreski Savetnik
  postupku ostvarivanja refakcije uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva normativima potrebnih količina za pogon traktora Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića Obrazac PU Obrazac SZ Obrazac ZAM Obrazac ZAM 1 Uredba o količini rashoda kalo rastur kvar i lom na koji se ne plaća akciza Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl 12 12a i 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012 godini Zakon o budžetskom sistemu Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom Obrazac INSZ I Obrazac ONSZ I Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45 odnosno 50 godina Obrazac INSZ Obrazac ONSZ Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina Obrazac INSZ M Obrazac INSZ P Obrazac ONSZ M Obrazac ONSZ P Pravilnik o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike Obrazac PPD SU Pravilnik o uslovima postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini Obrazac 1 Obrazac 2 Obrazac 3 Obrazac 4 Obrazac 5 Pravilnik o utvrđivanju osnovice na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike Zakon o finansiranju lokalne samouprave Zakon o fiskalnim kasama Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica kupca dobara odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama Zakon o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti Pravilnik o sadržini poreske prijave za utvrđivanje jednokratnog poreza na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti Zakon o opštem upravnom postupku Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Pravilnik o bližoj sadržini načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre JRPPS Akcionarsko drustvo JRPPS Društvo sa ograničenom odgovornošću JRPPS Javno preduzeće JRPPS Komanditno društvo JRPPS Ogranak stranog privrednog društva JRPPS Ortačko društvo JRPPS Predstavništvo stranog privrednog društva JRPPS Preduzetnik JRPPS Stečajna masa JRPPS Udruženja društvo i savez u oblasti sporta JRPPS Zadruga JRPPS Zadružni savez Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi Informativna poreska prijava Obrazac IPP Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan centar za velike poreske obveznike Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika pravnih lica Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku Obrazac OS Obrazac OS 1 Obrazac PP OD Obrazac PP OD 1 Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica Obrazac PDPO Pravilnik o poreskom identifikacionom broju Obrazac OPR 1 Obrazac OPR 2 Obrazac OPR 3 Obrazac PO Obrazac PPR 1 Obrazac PPR 2 Obrazac PPR 3 Obrazac PR 1 Obrazac PR 2 Obrazac PR 3 Obrazac REG Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti Obrazac POR 1 prethodna godina srpski engleski jezik Obrazac POR 1 prethodna godina srpski francuski jezik Obrazac POR 1 tekuća godina srpski engleski jezik Obrazac POR 1 tekuća godina srpski francuski jezik Obrazac POR 2 prethodna godina srpski engleski jezik Obrazac POR 2 prethodna godina srpski francuski jezik Obrazac POR 2 tekuća godina srpski engleski jezik Obrazac POR 2 tekuća godina srpski francuski jezik Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza Zakon o porezima na imovinu Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu Obrazac PPI 1 Obrazac PPI 2 Obrazac PPI 3 Obrazac PPI 4 Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva Obrazac IKPS PPAP Zakon o porezima na upotrebu držanje i nošenje dobara Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara Zakon o porezu na dobit pravnih lica Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji Obrazac DPDL Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentna pravna lica Obrazac PPKD Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica Obrazac PDN Obrazac PDO Obrazac PDP Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica Aneks 1 Obrasca PB 1 Aneks Obrasca PB 1 Obrazac DK Obrazac IPD Obrazac IPD 1 Obrazac KPB Obrazac OK Obrazac PB 1 Obrazac PK Obrazac PK 1 Obrazac SI Obrazac SU Obrazac SU 2 Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije obveznike poreza na dobit pravnih lica Obrazac PBN Obrazac PBN 1 Zakon o porezu na dodatu vrednost Objašnjenje o primeni člana 10 stav 2 tačka 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o

  Original URL path: http://poreski.savetnik.rs/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana/pravilnik-o-kriterijumima-za-ostvarivanje-prava-na-oslobodenje-od-placanja-poreza-na-kapitalni-dobitak (2013-05-09)
  Open archived version from archive

 • Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice - Poreski Savetnik
  2013 najniža mesečna osnovica doprinosa 21 216 Odloženo podnošenje obrazaca OS i OS 1 za 6 meseci Postavljen nov poreski zakon Zakon o finansiranju lokalne samouprave Postavljen poreski zakon Zakon o budžetskom sistemu Postavljen Zakon o republičkim administrativnim taksama sa tarifama Postavljeni novi korisni podaci Postavljeni novi korisni podaci na sajtu Postavljeni novi obrasci PDP PDO i PDN Podsetnik Rok za predaju PDP obrasca je ponedeljak 11 03 2013 godine Postavljeni novi obrasci Obrazac PBN i Obrazac PBN 1 Postavljeni novi propisi o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi izmene objavljene u Sl glasniku RS 16 2013 Pravilnik o listi aditiva odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci Predlozi izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Prosečne zarade i lančani indeksi u januaru i februaru 2013 godine U Sl glasniku 14 2013 objavljen Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge Ukinuta je obaveza upotrebe pečata u PDV prijavama Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl 12 12a i 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012 godini Usklađeni iznosi poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara od 01 01 2013 godine Vlada donela odluku o minimalnoj zaradi za mart decembar 2013 Za tri meseca produžen rok za podnošenje Informativne poreske prijave do 30 juna 2013 Zakon o akcizama Pravilnik o bližim uslovima načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama kao i na derivate nafte koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora Obrazac LNA Obrazac SNA Pravilnik o bližim uslovima načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9 stav 1 tač 1 i 2 Zakona o akcizama koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija Pravilnik o bližim uslovima načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9 stav 1 tač 3 5 i 6 Zakona o akcizama koji se koriste za transportne svrhe za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju za poljoprivredne svrhe za grejanje i u industrijske svrhe Obrazac REF 1 Obrazac REF 1a Obrazac REF 1b Obrazac REF BP Obrazac REF G Obrazac REF PG Obrazac REF T Pravilnik o bližim uslovima načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9 stav 1 tačka 3 Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe Obrazac REF 1 Prilog REF 1a Prilog REF 1b Pravilnik o listi aditiva odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva Pravilnik o sadržini vrsti podataka i načinu vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila Pravilnik o sadržini vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo načinu i postupku ostvarivanja refakcije uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva normativima potrebnih količina za pogon traktora Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića Obrazac PU Obrazac SZ Obrazac ZAM Obrazac ZAM 1 Uredba o količini rashoda kalo rastur kvar i lom na koji se ne plaća akciza Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl 12 12a i 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012 godini Zakon o budžetskom sistemu Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom Obrazac INSZ I Obrazac ONSZ I Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45 odnosno 50 godina Obrazac INSZ Obrazac ONSZ Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina Obrazac INSZ M Obrazac INSZ P Obrazac ONSZ M Obrazac ONSZ P Pravilnik o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike Obrazac PPD SU Pravilnik o uslovima postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini Obrazac 1 Obrazac 2 Obrazac 3 Obrazac 4 Obrazac 5 Pravilnik o utvrđivanju osnovice na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike Zakon o finansiranju lokalne samouprave Zakon o fiskalnim kasama Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica kupca dobara odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama Zakon o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti Pravilnik o sadržini poreske prijave za utvrđivanje jednokratnog poreza na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti Zakon o opštem upravnom postupku Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Pravilnik o bližoj sadržini načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre JRPPS Akcionarsko drustvo JRPPS Društvo sa ograničenom odgovornošću JRPPS Javno preduzeće JRPPS Komanditno društvo JRPPS Ogranak stranog privrednog društva JRPPS Ortačko društvo JRPPS Predstavništvo stranog privrednog društva JRPPS Preduzetnik JRPPS Stečajna masa JRPPS Udruženja društvo i savez u oblasti sporta JRPPS Zadruga JRPPS Zadružni savez Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi Informativna poreska prijava Obrazac IPP Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan centar za velike poreske obveznike Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika pravnih lica Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku Obrazac OS Obrazac OS 1 Obrazac PP OD Obrazac PP OD 1 Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica Obrazac PDPO Pravilnik o poreskom identifikacionom broju Obrazac OPR 1 Obrazac OPR 2 Obrazac OPR 3 Obrazac PO Obrazac PPR 1 Obrazac PPR 2 Obrazac PPR 3 Obrazac PR 1 Obrazac PR 2 Obrazac PR 3 Obrazac REG Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti Obrazac POR 1 prethodna godina srpski engleski jezik Obrazac POR 1 prethodna godina srpski francuski jezik Obrazac POR 1 tekuća godina srpski engleski jezik Obrazac POR 1 tekuća godina srpski francuski jezik Obrazac POR 2 prethodna godina srpski engleski jezik Obrazac POR 2 prethodna godina srpski francuski jezik Obrazac POR 2 tekuća godina srpski engleski jezik Obrazac POR 2 tekuća godina srpski francuski jezik Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza Zakon o porezima na imovinu Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu Obrazac PPI 1 Obrazac PPI 2 Obrazac PPI 3 Obrazac PPI 4 Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva Obrazac IKPS PPAP Zakon o porezima na upotrebu držanje i nošenje dobara Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara Zakon o porezu na dobit pravnih lica Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji Obrazac DPDL Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentna pravna lica Obrazac PPKD Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica Obrazac PDN Obrazac PDO Obrazac PDP Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica Aneks 1 Obrasca PB 1 Aneks Obrasca PB 1 Obrazac DK Obrazac IPD Obrazac IPD 1 Obrazac KPB Obrazac OK Obrazac PB 1 Obrazac PK Obrazac PK 1 Obrazac SI Obrazac SU Obrazac SU 2 Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije obveznike poreza na dobit pravnih lica Obrazac PBN Obrazac PBN 1 Zakon o porezu na dodatu vrednost Objašnjenje o primeni člana 10 stav 2 tačka 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o izgledu sadržini i načinu popunjavanja obračunskog lista za PDV i evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu odnosno zakupu smatra prometom dobara Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza Obrazac LNPDV Obrazac PII Obrazac SNPDV Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV Obrazac EPPDV Obrazac PBPDV Obrazac PEPDV Obrazac PPPDV Obrazac ZBPDV Pravilnik o obliku sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV Obrazac RFNB Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na refundaciju PDV plaćenog od 1 januara do 26 jula 2005 godine Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen Pravilnik o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza Pravilnik o sadržini vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju umetničkim delima kolekcionarskim dobrima i antikvitetima Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25 Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine sa ili bez naknade ili kao ulog kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara drugim prometom dobara i pružanjem usluga bez naknade o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti Uredba o izvršavanju zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta Bezbednosti OUN Obrazac KMPDV Uredba o količini rashoda kalo rastur kvar i lom na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo Čl 12 413 00 529 2012 04 od 17 7 2012 god Čl 17 413 00 409 2012 04 od 19 7 2012 god 413 00 528 2012 04 od 20 7 2012 god Čl 23 413 00 409 2012 04 od 19 7 2012 god Zakon o porezu na dohodak građana Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina Pravilnik o načinu utvrđivanja plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine organizovane socijalne i humanitarne pomoći stipendija i kredita učenika i studenata hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Obrazac PB 2 Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar poslodavaca Uredba o bližim uslovima kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja Obrazac MOPPNO Zakon o republičkim administrativnim taksama Tarifa republičkih administrativnih taksi ODELJAK A Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji Tarifa republičkih administrativnih taksi ODELJAK B Konzularne takse Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga Sitemap Zakon o porezu na dohodak građana Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice Na osnovu člana 101a stav 6 Zakona o porezu na dohodak građana Službeni glasnik RS br 24 01 80 02 80 02 dr zakon 135 04 62 06 i 65 06 ispravka Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom koji je na osnovu Odluke predsednika Vlade broj 02 01 00001 2006 01 od 14 novembra 2006 godine objavljene u Službenom glasniku RS broj 102 06 preuzeo ovlašćenja ministra finansija donosi PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA POREZA NA ZARADE U SLUČAJU UMANJENJA PORESKE OSNOVICE Sl glasnik RS br 116 2006 i 37 2007 1 Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak obračunavanja poreza na zarade saglasno članu 101a Zakona o porezu na dohodak građana Službeni glasnik RS br 24 01 80 02 80 02 135 04 62 06 i 65 06 u daljem tekstu Zakon i dostavljanje podataka Poreskoj upravi o obračunatom porezu 2 Način i postupak Član 2 Poreska osnovica iz člana 15a stav 2 Zakona utvrđuje se na način i po postupku propisanim ovim pravilnikom za utvrđivanje poreske osnovice kod isplate zarade naknade zarade i drugih primanja zaposlenog na teret sredstava poslodavca koja se u smislu Zakona smatraju zaradom u daljem tekstu zarada kod poslodavca Na način iz stava 1 ovog člana utvrđuje se i poreska osnovica za obračun poreza na zarade kod isplate naknade zarade zaposlenom koja se vrši na teret sredstava drugog isplatioca u daljem tekstu naknada zarade kod drugog isplatioca Poreska osnovica iz st 1 i 2 ovog člana utvrđuje se tako što se iznos zarade kod poslodavca odnosno naknade zarade kod drugog isplatioca umanjuje za neoporezivi iznos koji važi u momentu isplate zarade odnosno naknade zarade u daljem tekstu neoporezivi iznos Član 3 Neoporezivi iznos odnosno srazmeran deo neoporezivog iznosa ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom u daljem tekstu pripadajući srazmerni iznos obračunava se u punom odnosno pripadajućem srazmernom iznosu prilikom isplate prvog dela zarade kod poslodavca odnosno prilikom isplate naknade zarade za odgovarajući mesec U slučaju kad je iznos prvog dela zarade iz stava 1 ovog člana manji od neoporezivog iznosa odnosno pripadajućeg srazmernog iznosa kod isplate narednog dela odnosno narednih delova zarade kod poslodavca za taj mesec izvršiće se umanjenje zarade za iznos razlike između punog neoporezivog iznosa odnosno pripadajućeg srazmernog iznosa i iznosa umanjenja zarade iskorišćenog kod isplate prvog dela odnosno ukupnog umanjenja iskorišćenog kod isplata prethodnih delova zarade Odredba stava 2 ovog člana shodno se primenjuje i kod isplate naknade zarade kod drugog isplatioca ukoliko se ta naknada isplaćuje u delovima Član 3a Izuzetno od člana 3 stav 1 ovog pravilnika visina neoporezivog iznosa utvrđuje se i obračunava prilikom konačne isplate zarade kod poslodavca za odgovarajući mesec u slučaju kad poslodavac isplatu zarade odnosno dela zarade za taj mesec vrši u tom mesecu Član 4 Za zaposlenog koji radi sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca osnovica poreza na zaradu utvrđuje se tako što se zarada umanjuje za neoporezivi iznos u celosti Za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog ili više poslodavaca i ukupno ne ostvaruje puno radno vreme umanjenje zarade za pripadajući srazmerni iznos vrši se srazmerno

  Original URL path: http://poreski.savetnik.rs/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana/pravilnik-o-nacinu-i-postupku-obracunavanja-poreza-na-zarade-u-slucaju-umanjenja-poreske-osnovice (2013-05-09)
  Open archived version from archive

 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom - Poreski Savetnik
  postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina Obrazac INSZ M Obrazac INSZ P Obrazac ONSZ M Obrazac ONSZ P Pravilnik o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike Obrazac PPD SU Pravilnik o uslovima postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini Obrazac 1 Obrazac 2 Obrazac 3 Obrazac 4 Obrazac 5 Pravilnik o utvrđivanju osnovice na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike Zakon o finansiranju lokalne samouprave Zakon o fiskalnim kasama Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica kupca dobara odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama Zakon o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti Pravilnik o sadržini poreske prijave za utvrđivanje jednokratnog poreza na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti Zakon o opštem upravnom postupku Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Pravilnik o bližoj sadržini načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre JRPPS Akcionarsko drustvo JRPPS Društvo sa ograničenom odgovornošću JRPPS Javno preduzeće JRPPS Komanditno društvo JRPPS Ogranak stranog privrednog društva JRPPS Ortačko društvo JRPPS Predstavništvo stranog privrednog društva JRPPS Preduzetnik JRPPS Stečajna masa JRPPS Udruženja društvo i savez u oblasti sporta JRPPS Zadruga JRPPS Zadružni savez Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi Informativna poreska prijava Obrazac IPP Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan centar za velike poreske obveznike Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika pravnih lica Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku Obrazac OS Obrazac OS 1 Obrazac PP OD Obrazac PP OD 1 Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica Obrazac PDPO Pravilnik o poreskom identifikacionom broju Obrazac OPR 1 Obrazac OPR 2 Obrazac OPR 3 Obrazac PO Obrazac PPR 1 Obrazac PPR 2 Obrazac PPR 3 Obrazac PR 1 Obrazac PR 2 Obrazac PR 3 Obrazac REG Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti Obrazac POR 1 prethodna godina srpski engleski jezik Obrazac POR 1 prethodna godina srpski francuski jezik Obrazac POR 1 tekuća godina srpski engleski jezik Obrazac POR 1 tekuća godina srpski francuski jezik Obrazac POR 2 prethodna godina srpski engleski jezik Obrazac POR 2 prethodna godina srpski francuski jezik Obrazac POR 2 tekuća godina srpski engleski jezik Obrazac POR 2 tekuća godina srpski francuski jezik Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza Zakon o porezima na imovinu Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu Obrazac PPI 1 Obrazac PPI 2 Obrazac PPI 3 Obrazac PPI 4 Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva Obrazac IKPS PPAP Zakon o porezima na upotrebu držanje i nošenje dobara Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara Zakon o porezu na dobit pravnih lica Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji Obrazac DPDL Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentna pravna lica Obrazac PPKD Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica Obrazac PDN Obrazac PDO Obrazac PDP Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica Aneks 1 Obrasca PB 1 Aneks Obrasca PB 1 Obrazac DK Obrazac IPD Obrazac IPD 1 Obrazac KPB Obrazac OK Obrazac PB 1 Obrazac PK Obrazac PK 1 Obrazac SI Obrazac SU Obrazac SU 2 Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije obveznike poreza na dobit pravnih lica Obrazac PBN Obrazac PBN 1 Zakon o porezu na dodatu vrednost Objašnjenje o primeni člana 10 stav 2 tačka 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o izgledu sadržini i načinu popunjavanja obračunskog lista za PDV i evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu odnosno zakupu smatra prometom dobara Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza Obrazac LNPDV Obrazac PII Obrazac SNPDV Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV Obrazac EPPDV Obrazac PBPDV Obrazac PEPDV Obrazac PPPDV Obrazac ZBPDV Pravilnik o obliku sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o

  Original URL path: http://poreski.savetnik.rs/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana/pravilnik-o-nacinu-i-postupku-ostvarivanja-poreske-olaksice-za-zaposljavanje-lica-sa-invaliditetom (2013-05-09)
  Open archived version from archive

 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina - Poreski Savetnik
  obrasci PDP PDO i PDN Podsetnik Rok za predaju PDP obrasca je ponedeljak 11 03 2013 godine Postavljeni novi obrasci Obrazac PBN i Obrazac PBN 1 Postavljeni novi propisi o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi izmene objavljene u Sl glasniku RS 16 2013 Pravilnik o listi aditiva odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci Predlozi izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Prosečne zarade i lančani indeksi u januaru i februaru 2013 godine U Sl glasniku 14 2013 objavljen Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge Ukinuta je obaveza upotrebe pečata u PDV prijavama Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl 12 12a i 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012 godini Usklađeni iznosi poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara od 01 01 2013 godine Vlada donela odluku o minimalnoj zaradi za mart decembar 2013 Za tri meseca produžen rok za podnošenje Informativne poreske prijave do 30 juna 2013 Zakon o akcizama Pravilnik o bližim uslovima načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama kao i na derivate nafte koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora Obrazac LNA Obrazac SNA Pravilnik o bližim uslovima načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9 stav 1 tač 1 i 2 Zakona o akcizama koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija Pravilnik o bližim uslovima načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9 stav 1 tač 3 5 i 6 Zakona o akcizama koji se koriste za transportne svrhe za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju za poljoprivredne svrhe za grejanje i u industrijske svrhe Obrazac REF 1 Obrazac REF 1a Obrazac REF 1b Obrazac REF BP Obrazac REF G Obrazac REF PG Obrazac REF T Pravilnik o bližim uslovima načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9 stav 1 tačka 3 Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe Obrazac REF 1 Prilog REF 1a Prilog REF 1b Pravilnik o listi aditiva odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva Pravilnik o sadržini vrsti podataka i načinu vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila Pravilnik o sadržini vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo načinu i postupku ostvarivanja refakcije uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva normativima potrebnih količina za pogon traktora Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića Obrazac PU Obrazac SZ Obrazac ZAM Obrazac ZAM 1 Uredba o količini rashoda kalo rastur kvar i lom na koji se ne plaća akciza Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl 12 12a i 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012 godini Zakon o budžetskom sistemu Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom Obrazac INSZ I Obrazac ONSZ I Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45 odnosno 50 godina Obrazac INSZ Obrazac ONSZ Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina Obrazac INSZ M Obrazac INSZ P Obrazac ONSZ M Obrazac ONSZ P Pravilnik o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike Obrazac PPD SU Pravilnik o uslovima postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini Obrazac 1 Obrazac 2 Obrazac 3 Obrazac 4 Obrazac 5 Pravilnik o utvrđivanju osnovice na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike Zakon o finansiranju lokalne samouprave Zakon o fiskalnim kasama Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica kupca dobara odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama Zakon o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti Pravilnik o sadržini poreske prijave za utvrđivanje jednokratnog poreza na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti Zakon o opštem upravnom postupku Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Pravilnik o bližoj sadržini načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre JRPPS Akcionarsko drustvo JRPPS Društvo sa ograničenom odgovornošću JRPPS Javno preduzeće JRPPS Komanditno društvo JRPPS Ogranak stranog privrednog društva JRPPS Ortačko društvo JRPPS Predstavništvo stranog privrednog društva JRPPS Preduzetnik JRPPS Stečajna masa JRPPS Udruženja društvo i savez u oblasti sporta JRPPS Zadruga JRPPS Zadružni savez Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi Informativna poreska prijava Obrazac IPP Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan centar za velike poreske obveznike Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika pravnih lica Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku Obrazac OS Obrazac OS 1 Obrazac PP OD Obrazac PP OD 1 Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica Obrazac PDPO Pravilnik o poreskom identifikacionom broju Obrazac OPR 1 Obrazac OPR 2 Obrazac OPR 3 Obrazac PO Obrazac PPR 1 Obrazac PPR 2 Obrazac PPR 3 Obrazac PR 1 Obrazac PR 2 Obrazac PR 3 Obrazac REG Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti Obrazac POR 1 prethodna godina srpski engleski jezik Obrazac POR 1 prethodna godina srpski francuski jezik Obrazac POR 1 tekuća godina srpski engleski jezik Obrazac POR 1 tekuća godina srpski francuski jezik Obrazac POR 2 prethodna godina srpski engleski jezik Obrazac POR 2 prethodna godina srpski francuski jezik Obrazac POR 2 tekuća godina srpski engleski jezik Obrazac POR 2 tekuća godina srpski francuski jezik Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza Zakon o porezima na imovinu Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu Obrazac PPI 1 Obrazac PPI 2 Obrazac PPI 3 Obrazac PPI 4 Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva Obrazac IKPS PPAP Zakon o porezima na upotrebu držanje i nošenje dobara Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara Zakon o porezu na dobit pravnih lica Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji Obrazac DPDL Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentna pravna lica Obrazac PPKD Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica Obrazac PDN Obrazac PDO Obrazac PDP Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica Aneks 1 Obrasca PB 1 Aneks Obrasca PB 1 Obrazac DK Obrazac IPD Obrazac IPD 1 Obrazac KPB Obrazac OK Obrazac PB 1 Obrazac PK Obrazac PK 1 Obrazac SI Obrazac SU Obrazac SU 2 Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije obveznike poreza na dobit pravnih lica Obrazac PBN Obrazac PBN 1 Zakon o porezu na dodatu vrednost Objašnjenje o primeni člana 10 stav 2 tačka 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o izgledu sadržini i načinu popunjavanja obračunskog lista za PDV i evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu odnosno zakupu smatra prometom dobara Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza Obrazac LNPDV Obrazac PII Obrazac SNPDV Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV Obrazac EPPDV Obrazac PBPDV Obrazac PEPDV Obrazac PPPDV Obrazac ZBPDV Pravilnik o obliku sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV Obrazac RFNB Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na refundaciju PDV plaćenog od 1 januara do 26 jula 2005 godine Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen Pravilnik o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza Pravilnik o sadržini vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju umetničkim delima kolekcionarskim dobrima i antikvitetima Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25 Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine sa ili bez naknade ili kao ulog kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara drugim prometom dobara i pružanjem usluga bez naknade o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti Uredba o izvršavanju zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta Bezbednosti OUN Obrazac KMPDV Uredba o količini rashoda kalo rastur kvar i lom na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo Čl 12 413 00 529 2012 04 od 17 7 2012 god Čl 17 413 00 409 2012 04 od 19 7 2012 god 413 00 528 2012 04 od 20 7 2012 god Čl 23 413 00 409 2012 04 od 19 7 2012 god Zakon o porezu na dohodak građana Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina Pravilnik o načinu utvrđivanja plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine organizovane socijalne i humanitarne pomoći stipendija i kredita učenika i studenata hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Obrazac PB 2 Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar poslodavaca Uredba o bližim uslovima kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja Obrazac MOPPNO Zakon o republičkim administrativnim taksama Tarifa republičkih administrativnih taksi ODELJAK A Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji Tarifa republičkih administrativnih taksi ODELJAK B Konzularne takse Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga Sitemap Zakon o porezu na dohodak građana Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina Na osnovu člana 21d stav 7 Zakona o porezu na dohodak građana Službeni glasnik RS br 24 01 80 02 135 04 62 06 i 65 06 Ministar finansija donosi PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE LICA STARIJIH OD 45 GODINA Sl glasnik RS br 72 2006 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina saglasno članu 21d Zakona o porezu na dohodak građana Službeni glasnik RS br 24 01 80 02 135 04 62 06 i 65 06 u daljem tekstu Zakon Član 2 Poslodavac koji zaposli lice koje je na dan zaključenja ugovora o radu starije od 45 godina i ispunjava uslove propisane članom 21d stav 1 Zakona za sticanje prava na poresku olakšicu oslobođenje od obaveze uplate obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica u daljem tekstu poslodavac dostavlja propisane podatke Poreskoj upravi organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog sedišta u daljem tekstu Poreska uprava u skladu sa ovim pravilnikom Član 3 Poslodavac Poreskoj upravi dostavlja podatke o novozaposlenim licima starijim od 45 godina iz člana 21d stav 1 Zakona u daljem tekstu lice starije od 45 godina na Obrascu OPNR S Obaveštenje o ostvarivanju gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica starijih od 45 godina Obrazac iz stava 1 ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo Član 4 Obrazac OPNR S podnosi se pri zasnivanju radnog odnosa sa licem starijim od 45 godina kao i pri prestanku radnog odnosa tog lica U slučaju kad nastanu propisani razlozi za gubitak poreske olakšice po osnovu zaposlenja lica starijih od 45 godina uz obavezu plaćanja dugovanog poreza u skladu sa članom 21d stav 3 Zakona poslodavac je dužan da Poreskoj upravi dostavi podatke na Obrascu OPNR S Član 5 Podatke na Obrascu OPNR S poslodavac dostavlja pojedinačno za svako lice iz člana 4 ovog pravilnika Član 6 Obrazac OPNR S poslodavac dostavlja Poreskoj upravi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa licem starijim od 45 godina odnosno od dana prestanka radnog odnosa tog lica Izuzetno od stava 1 ovog člana u slučaju prestanka radnog odnosa lica starijeg od 45 godina otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog za tog zaposlenog Obrazac OPNR S podnosi se u roku od 15 dana od dana prestanka radnog odnosa Ako u roku iz stava 2 ovog člana poslodavac u smislu člana 21d stav 5 Zakona zaposli drugo lice starije od 45 godina u daljem tekstu drugo lice podnose se istovremeno dva obrasca OPNR S za zaposlenog kome je prestao radni odnos i za to drugo lice u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa drugim licem Prilikom zasnivanja radnog odnosa sa licem iz st 1 i 3 ovog člana uz Obrazac OPNR S poslodavac dostavlja Poreskoj upravi kopije ugovora o radu zaključenog sa tim licem i prijave na obavezno socijalno osiguranje podnete nadležnoj organizacionoj jedinici organizacije za obavezno socijalno osiguranje za to lice II NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA Član 7 U Obrazac OPNR S poslodavac unosi podatke na sledeći način 1 u naslovu Obrasca precrtava se suvišna reč ostvarivanju ili gubitku 2 u delu I Podaci o poslodavcu unosi se pod red br 1 poreski identifikacioni broj PIB pod red br 2 pun naziv i oznaka firme pod red br 3 sedište i adresa pod red br 4

  Original URL path: http://poreski.savetnik.rs/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana/pravilnik-o-nacinu-i-postupku-ostvarivanja-poreske-olaksice-za-zaposljavanje-lica-starijih-od-45-godina (2013-05-09)
  Open archived version from archive

 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana - Poreski Savetnik
  osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini Obrazac 1 Obrazac 2 Obrazac 3 Obrazac 4 Obrazac 5 Pravilnik o utvrđivanju osnovice na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike Zakon o finansiranju lokalne samouprave Zakon o fiskalnim kasama Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica kupca dobara odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama Zakon o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti Pravilnik o sadržini poreske prijave za utvrđivanje jednokratnog poreza na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti Zakon o opštem upravnom postupku Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Pravilnik o bližoj sadržini načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre JRPPS Akcionarsko drustvo JRPPS Društvo sa ograničenom odgovornošću JRPPS Javno preduzeće JRPPS Komanditno društvo JRPPS Ogranak stranog privrednog društva JRPPS Ortačko društvo JRPPS Predstavništvo stranog privrednog društva JRPPS Preduzetnik JRPPS Stečajna masa JRPPS Udruženja društvo i savez u oblasti sporta JRPPS Zadruga JRPPS Zadružni savez Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi Informativna poreska prijava Obrazac IPP Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan centar za velike poreske obveznike Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika pravnih lica Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku Obrazac OS Obrazac OS 1 Obrazac PP OD Obrazac PP OD 1 Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica Obrazac PDPO Pravilnik o poreskom identifikacionom broju Obrazac OPR 1 Obrazac OPR 2 Obrazac OPR 3 Obrazac PO Obrazac PPR 1 Obrazac PPR 2 Obrazac PPR 3 Obrazac PR 1 Obrazac PR 2 Obrazac PR 3 Obrazac REG Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti Obrazac POR 1 prethodna godina srpski engleski jezik Obrazac POR 1 prethodna godina srpski francuski jezik Obrazac POR 1 tekuća godina srpski engleski jezik Obrazac POR 1 tekuća godina srpski francuski jezik Obrazac POR 2 prethodna godina srpski engleski jezik Obrazac POR 2 prethodna godina srpski francuski jezik Obrazac POR 2 tekuća godina srpski engleski jezik Obrazac POR 2 tekuća godina srpski francuski jezik Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza Zakon o porezima na imovinu Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu Obrazac PPI 1 Obrazac PPI 2 Obrazac PPI 3 Obrazac PPI 4 Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva Obrazac IKPS PPAP Zakon o porezima na upotrebu držanje i nošenje dobara Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara Zakon o porezu na dobit pravnih lica Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji Obrazac DPDL Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentna pravna lica Obrazac PPKD Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica Obrazac PDN Obrazac PDO Obrazac PDP Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica Aneks 1 Obrasca PB 1 Aneks Obrasca PB 1 Obrazac DK Obrazac IPD Obrazac IPD 1 Obrazac KPB Obrazac OK Obrazac PB 1 Obrazac PK Obrazac PK 1 Obrazac SI Obrazac SU Obrazac SU 2 Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije obveznike poreza na dobit pravnih lica Obrazac PBN Obrazac PBN 1 Zakon o porezu na dodatu vrednost Objašnjenje o primeni člana 10 stav 2 tačka 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o izgledu sadržini i načinu popunjavanja obračunskog lista za PDV i evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu odnosno zakupu smatra prometom dobara Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza Obrazac LNPDV Obrazac PII Obrazac SNPDV Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV Obrazac EPPDV Obrazac PBPDV Obrazac PEPDV Obrazac PPPDV Obrazac ZBPDV Pravilnik o obliku sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV Obrazac RFNB Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na refundaciju PDV plaćenog od 1 januara do 26 jula 2005 godine Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen Pravilnik o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza Pravilnik o sadržini vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača dobara na

  Original URL path: http://poreski.savetnik.rs/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana/pravilnik-o-nacinu-i-postupku-ostvarivanja-poreske-olaksice-za-zaposljavanje-novih-radnika-iz-clana-21b-zakona-o-porezu-na-dohodak-gradana (2013-05-09)
  Open archived version from archive

 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina - Poreski Savetnik
  aditiva odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci Predlozi izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Prosečne zarade i lančani indeksi u januaru i februaru 2013 godine U Sl glasniku 14 2013 objavljen Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge Ukinuta je obaveza upotrebe pečata u PDV prijavama Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl 12 12a i 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012 godini Usklađeni iznosi poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara od 01 01 2013 godine Vlada donela odluku o minimalnoj zaradi za mart decembar 2013 Za tri meseca produžen rok za podnošenje Informativne poreske prijave do 30 juna 2013 Zakon o akcizama Pravilnik o bližim uslovima načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama kao i na derivate nafte koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora Obrazac LNA Obrazac SNA Pravilnik o bližim uslovima načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9 stav 1 tač 1 i 2 Zakona o akcizama koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija Pravilnik o bližim uslovima načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9 stav 1 tač 3 5 i 6 Zakona o akcizama koji se koriste za transportne svrhe za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju za poljoprivredne svrhe za grejanje i u industrijske svrhe Obrazac REF 1 Obrazac REF 1a Obrazac REF 1b Obrazac REF BP Obrazac REF G Obrazac REF PG Obrazac REF T Pravilnik o bližim uslovima načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9 stav 1 tačka 3 Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe Obrazac REF 1 Prilog REF 1a Prilog REF 1b Pravilnik o listi aditiva odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva Pravilnik o sadržini vrsti podataka i načinu vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila Pravilnik o sadržini vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo načinu i postupku ostvarivanja refakcije uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva normativima potrebnih količina za pogon traktora Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića Obrazac PU Obrazac SZ Obrazac ZAM Obrazac ZAM 1 Uredba o količini rashoda kalo rastur kvar i lom na koji se ne plaća akciza Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl 12 12a i 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012 godini Zakon o budžetskom sistemu Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom Obrazac INSZ I Obrazac ONSZ I Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45 odnosno 50 godina Obrazac INSZ Obrazac ONSZ Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina Obrazac INSZ M Obrazac INSZ P Obrazac ONSZ M Obrazac ONSZ P Pravilnik o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike Obrazac PPD SU Pravilnik o uslovima postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini Obrazac 1 Obrazac 2 Obrazac 3 Obrazac 4 Obrazac 5 Pravilnik o utvrđivanju osnovice na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike Zakon o finansiranju lokalne samouprave Zakon o fiskalnim kasama Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica kupca dobara odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama Zakon o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti Pravilnik o sadržini poreske prijave za utvrđivanje jednokratnog poreza na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti Zakon o opštem upravnom postupku Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Pravilnik o bližoj sadržini načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre JRPPS Akcionarsko drustvo JRPPS Društvo sa ograničenom odgovornošću JRPPS Javno preduzeće JRPPS Komanditno društvo JRPPS Ogranak stranog privrednog društva JRPPS Ortačko društvo JRPPS Predstavništvo stranog privrednog društva JRPPS Preduzetnik JRPPS Stečajna masa JRPPS Udruženja društvo i savez u oblasti sporta JRPPS Zadruga JRPPS Zadružni savez Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi Informativna poreska prijava Obrazac IPP Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan centar za velike poreske obveznike Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika pravnih lica Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku Obrazac OS Obrazac OS 1 Obrazac PP OD Obrazac PP OD 1 Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica Obrazac PDPO Pravilnik o poreskom identifikacionom broju Obrazac OPR 1 Obrazac OPR 2 Obrazac OPR 3 Obrazac PO Obrazac PPR 1 Obrazac PPR 2 Obrazac PPR 3 Obrazac PR 1 Obrazac PR 2 Obrazac PR 3 Obrazac REG Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti Obrazac POR 1 prethodna godina srpski engleski jezik Obrazac POR 1 prethodna godina srpski francuski jezik Obrazac POR 1 tekuća godina srpski engleski jezik Obrazac POR 1 tekuća godina srpski francuski jezik Obrazac POR 2 prethodna godina srpski engleski jezik Obrazac POR 2 prethodna godina srpski francuski jezik Obrazac POR 2 tekuća godina srpski engleski jezik Obrazac POR 2 tekuća godina srpski francuski jezik Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza Zakon o porezima na imovinu Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu Obrazac PPI 1 Obrazac PPI 2 Obrazac PPI 3 Obrazac PPI 4 Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva Obrazac IKPS PPAP Zakon o porezima na upotrebu držanje i nošenje dobara Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara Zakon o porezu na dobit pravnih lica Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji Obrazac DPDL Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentna pravna lica Obrazac PPKD Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica Obrazac PDN Obrazac PDO Obrazac PDP Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica Aneks 1 Obrasca PB 1 Aneks Obrasca PB 1 Obrazac DK Obrazac IPD Obrazac IPD 1 Obrazac KPB Obrazac OK Obrazac PB 1 Obrazac PK Obrazac PK 1 Obrazac SI Obrazac SU Obrazac SU 2 Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije obveznike poreza na dobit pravnih lica Obrazac PBN Obrazac PBN 1 Zakon o porezu na dodatu vrednost Objašnjenje o primeni člana 10 stav 2 tačka 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o izgledu sadržini i načinu popunjavanja obračunskog lista za PDV i evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu odnosno zakupu smatra prometom dobara Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza Obrazac LNPDV Obrazac PII Obrazac SNPDV Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV Obrazac EPPDV Obrazac PBPDV Obrazac PEPDV Obrazac PPPDV Obrazac ZBPDV Pravilnik o obliku sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV Obrazac RFNB Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na refundaciju PDV plaćenog od 1 januara do 26 jula 2005 godine Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen Pravilnik o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza Pravilnik o sadržini vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju umetničkim delima kolekcionarskim dobrima i antikvitetima Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25 Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine sa ili bez naknade ili kao ulog kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara drugim prometom dobara i pružanjem usluga bez naknade o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti Uredba o izvršavanju zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta Bezbednosti OUN Obrazac KMPDV Uredba o količini rashoda kalo rastur kvar i lom na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo Čl 12 413 00 529 2012 04 od 17 7 2012 god Čl 17 413 00 409 2012 04 od 19 7 2012 god 413 00 528 2012 04 od 20 7 2012 god Čl 23 413 00 409 2012 04 od 19 7 2012 god Zakon o porezu na dohodak građana Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina Pravilnik o načinu utvrđivanja plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine organizovane socijalne i humanitarne pomoći stipendija i kredita učenika i studenata hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Obrazac PB 2 Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar poslodavaca Uredba o bližim uslovima kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja Obrazac MOPPNO Zakon o republičkim administrativnim taksama Tarifa republičkih administrativnih taksi ODELJAK A Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji Tarifa republičkih administrativnih taksi ODELJAK B Konzularne takse Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga Sitemap Zakon o porezu na dohodak građana Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina Na osnovu člana 21v stav 12 Zakona o porezu na dohodak građana Službeni glasnik RS br 24 01 80 02 135 04 62 06 i 65 06 Ministar finansija donosi PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA I LICA MLAĐIH OD 30 GODINA Sl glasnik RS br 72 2006 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i novozaposlenih lica mlađih od 30 godina saglasno članu 21v Zakona o porezu na dohodak građana Službeni glasnik RS br 24 01 80 02 135 04 62 06 i 65 06 u daljem tekstu Zakon Član 2 Poslodavac koji zaposli lice koje se na dan zaključenja ugovora o radu u smislu zakona kojim se uređuje rad smatra pripravnikom odnosno koje je mlađe od 30 godina i koje ispunjava uslove propisane članom 21v stav 1 odnosno stav 2 Zakona za sticanje prava na poresku olakšicu oslobođenje od obaveze uplate obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica u daljem tekstu poslodavac dostavlja propisane podatke Poreskoj upravi organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog sedišta u daljem tekstu Poreska uprava u skladu sa ovim pravilnikom Član 3 Poslodavac Poreskoj upravi dostavlja podatke o novozaposlenim licima za koja ima pravo na poresku olakšicu saglasno članu 21v Zakona na propisanim obrascima i to 1 za pripravnike mlađe od 30 godina iz člana 21v stav 1 Zakona u daljem tekstu pripravnik na Obrascu OPNR P Obaveštenje o ostvarivanju gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja pripravnika 2 za lica mlađa od 30 godina iz člana 21v stav 2 Zakona u daljem tekstu lice mlađe od 30 godina na Obrascu OPNR M Obaveštenje o ostvarivanju gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica mlađih od 30 godina Obrasci iz stava 1 ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo Član 4 Obrasci OPNR P i OPNR M podnose se pri zasnivanju radnog odnosa sa pripravnikom i licem mlađim od 30 godina U slučaju kad nastanu propisani razlozi iz člana 21v st 6 i 8 Zakona za gubitak poreske olakšice po osnovu zaposlenja lica iz člana 1 ovog pravilnika uz obavezu plaćanja dugovanog poreza saglasno članu 21v stav 7 Zakona poslodavac je dužan da Poreskoj upravi dostavi podatke na Obrascu OPNR P odnosno na Obrascu OPNR M Obrasci iz stava 1 ovog člana podnose se i pri zasnivanju radnog odnosa drugih lica koja poslodavac po isteku perioda korišćenja olakšice iz člana 21v stav 1 odnosno stav 2 Zakona prima u radni odnos umesto lica za koja koristi olakšice iz člana 21v Zakona Obrazac OPNR P ako se drugo lice prima u radni odnos umesto pripravnika a Obrazac OPNR M ako se drugo lice prima u radni odnos umesto lica mlađeg od 30 godina Član 5 Podatke na Obrascu OPNR P odnosno na Obrascu OPNR M poslodavac dostavlja pojedinačno za svako lice iz člana 4 ovog pravilnika Član 6 Obrazac OPNR P i Obrazac OPNR M poslodavac podnosi Poreskoj upravi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa licem po osnovu čijeg zapošljavanja stiče pravo na poresku olakšicu odnosno sa licem iz člana 4 stav 3 ovog pravilnika odnosno od dana nastanka razloga za gubitak poreske olakšice za to lice Prilikom zasnivanja radnog odnosa sa licem iz stava 1 ovog člana uz Obrazac OPNR P odnosno Obrazac OPNR M poslodavac dostavlja Poreskoj upravi kopije ugovora o radu zaključenog sa tim licem i prijave na obavezno socijalno osiguranje podnete nadležnoj organizacionoj jedinici organizacije za obavezno socijalno osiguranje za to lice II NAČIN POPUNJAVANJA OBRAZACA Član 7 U Obrazac OPNR P i Obrazac OPNR M poslodavac unosi podatke na sledeći način 1 u naslovu Obrasca precrtava se suvišna

  Original URL path: http://poreski.savetnik.rs/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana/pravilnik-o-nacinu-i-postupku-ostvarivanja-poreske-olaksice-za-zaposljavanje-pripravnika-i-lica-mladih-od-30-godina (2013-05-09)
  Open archived version from archive •