archive-rs.com » RS » S » SURCIN.RS

Total: 339

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Пружање правне помоћи | Surcin
  Грађевински инспектор 3 Кораћ Јелена 8442 110 Приправник грађевинске инспекције 4 Милисављевић Миљан 8442 110 Комунални инспектор 5 Цветиновић Снежана 8442 110 Комунални инспектор 6 Јовановић Драган Башкаловић Бранко 8442 110 Оперативни послови комуналне инспекције 7 Жигић Живко Тишма Јован Дачић Небојша 8442 110 Извршитељ 8 Чабрић Милан Милетић Драгана 8442 110 Управно правни послови 9 Шујдовић Јелена Марковић Јелена 8440 110 Административно технички послови Одељење за грађевинске и комуналне послове 1 Будалић Борислав 7852 852 лок 113 Начелник одељења Одељење за имовинско правне стамбене и послове правне помоћи 1 Маџар Славко 7852 852 лок 118 Начелник одељења Одељење за општу управу 1 Бузгановић Зорица 7852 852 лок 106 Начелник одељења Одељење за привреду пољопривреду заштиту животне средине и друштвене делатности 1 Јелесијевић Глигорић Александра 7852 852 лок 129 Начелник одељења Одељење за финансије 1 Цимеша Никола 7852 852 лок 105 Начелник одељења Одељење за заједничке послове 1 Јањић Драган 7852 852 лок 128 Начелник одељења Пружање правне помоћи Пружање правне помоћи грађанима који имају пребивалиште односно боравиште на територији општине Сурчин у општинском услужном центру састоји се од помоћи у састављању исправа поднесака и докумената као и од давања усмених правних савета уз надокнаду према Одлуци о пружању правне помоћи општине Сурчин Накнада одређена овом одлуком износи 50 од накнаде предвиђене адвокатске тарифе осим за уговоре о промету непокретности где се наплаћује у пуном износу по важећој адвокатској тарифи Правилником о пружању правне помоћи ГО Сурчин тачно је одређена категорија грађана којима се услуге правне помоћи не наплаћују и то када је странка корисник сталне новчане помоћи код Центра за социјални рад или је на други начин корисник материјалне помоћи прималац минималне зараде у поступку остваривања права на законско издржавање у поступку остваривања права везаних за својство ратних или мирнодопских инвалида инвалида рада или породичног инaлида незапослено лице и

  Original URL path: http://www.surcin.rs/index.php/lokalna-samouprava/odseci-i-sluzbe/vodic-za-invalide (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности | Surcin
  послове Одељење за имовинско правне стамбене и послове правне помоћи Одељењеза општу управу Одељење за финансије Одељење за заједничке послове Обрасце захтеве и упутства можете преузети овде Oвлашћенa лицa за решавање у управним стварима по организационим јединицама у оквиру Управе су Одељење за инспекцијске послове 1 Попојић Слађан 8443 768 Начелник одељења 2 Макљеновић Гордана 8443 768 Грађевински инспектор 3 Милисављевић Миљан 8443 768 Комунални инспектор 4 Цветиновић Снежана 8443 768 Комунални инспектор Одељење за грађевинска и комуналне послове 1 Борислав Будалић 7852 852 лок 104 Начелник одељења Одељење за имовинско правне стамбене послове и послове правне помоћи 1 Маџар Славко 7852 852 лок 118 Начелник одељења Одељење за општу управу 1 Бузгановић Зорица 7852 852 лок 106 Начелник одељења Одељење за привреду пољопривреду заштиту животне средине и друштвене делатности 1 Јелесијевић Глигорић Александра 7852 852 лок 129 Начелник одељења Одељење за финансије 1 Цимеша Никола 7852 852 лок 105 Начелник одељења Одељење за заједничке послове 1 Јањић Драган 7852 852 лок 128 Начелник одељења У Одељењу за привреду пољопривреду заштиту животне средине и друштвене делатности обављају се следећи послови Из области привреде издавања уверења и обавештења о раду приватних предузетника из постојеће евиденције евидентирања уговора закључених за обављање кућних помоћних послова и послова ван просторија послодавца старањa о развоју угоститељства занатства туризма и трговине на подручју општине овере и издавања радних књижица Из области пољопривреде који се односе на заштиту коришћења и унапређења пољопривредног земљишта шума вода биљног и животињског света водопривреде праћења стања у области пољопривреде и стварања повољнијих услова за обављање ове делатности организовања систематске анализе квалитета пољопривредног земљишта организовања едукативних скупова пољопривредних произвођача помагања заинтересованим пољопривредним произвођачима око послова у вези са уписом у регистар пољопривредних газдинстава Из области заштите и унапређења животне средине који се односе на праћење стања и предузимање мера за заштиту и

  Original URL path: http://www.surcin.rs/index.php/lokalna-samouprava/odseci-i-sluzbe/odeljenje-za-privredu-poljoprivredu-,-zastitu-zivotne-sredine-i-drustvene-delatnosti (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Одељење за грађевинске и комуналне послове | Surcin
  Oвлашћенa лицa за решавање у управним стварима по организационим јединицама у оквиру Управе су Одељење за инспекцијске послове 1 Попојић Слађан 8443 768 Начелник одељења Одељење за грађевинска и комуналне послове 1 Борислав Будалић 7852 852 лок 104 Начелник одељења Одељење за имовинско правне стамбене послове и послове правне помоћи 1 Маџар Славко 7852 852 лок 118 Начелник одељења Одељење за општу управу 1 Бузгановић Зорица 7852 852 лок 106 Начелник одељења Одељење за привреду пољопривреду заштиту животне средине и друштвене делатности 1 Јелесијевић Глигорић Александра 7852 852 лок 129 Начелник одељења Одељење за финансије 1 Цимеша Никола 7852 852 лок 105 Начелник одељења Одељење за заједничке послове 1 Јањић Драган 7852 852 лок 128 Начелник одељења У Одсеку за грађевинске и комуналне послове обављају се послови који се односе на доношење решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 800 м бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени односно пословни простор осим у поступцима легализације објеката на територији града доношење решења о одобрењу за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и уклањању препрека за особе са инвалидитетом адаптацији санацији промени намене објекта без извођења грађевинских радова односно промени намене објекта доношење решења о употреби за објекте за које издаје грађевинску дозволу и одобрење за извођење радова одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене киосци летње и зимске баште тезге и други покретни мобилијар у складу са прописом града давањe мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси Град предлагање мера за уређење зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавне расвете старање о изградњи одржавању управљању и коришћењу сеоских пољских и других некатегорисаних путева предлагање мера за уређењeи одржавањe спољног изгледа пословних и стамбених зграда обезбеђивање услова за обављање и развој комуналних делатности на

  Original URL path: http://www.surcin.rs/index.php/lokalna-samouprava/odseci-i-sluzbe/odeljenje-za-gradjevinske-i-komunalne-poslove (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Одељење за инспекцијске послове | Surcin
  ако се објекат не гради према датој дозволи послови принудног извршења као и послови инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа Града који се односе на обављање комуналне делатности инспекцијског надзора у комуналној области у складу са посебном одлуком Скупштине града старањaо одржавању комуналног реда у општини вршењa надзора над коришћењем објеката иодржавањем стамбених зграда предузимањa мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и уређење територије општине контролe услова и начина постављања и уклањања привремених објеката контролe рада пијаца контролe услова и начина држања домаћих животиња и кућних љубимаца контролe одржавања кућног реда у стамбеним зградама одржавање јавних површина контролe радног времена Послови грађевинске и комуналне инспекције обављају се по службеној дужности и по захтеву странке Захтеви се могу предати непосредно у просторијама инспекције телефонским путем или писаним путем преко пријемног шалтера писарнице Управе или преко поште По сваком предмету грађевинске и комуналне инспекције спроводи се управни поступак и у зависности од утврђених чињеница доноси одговарајући управни акт решење или закључак Управни акт се доставља лицу против којег је покренут поступак и заинтересованом лицу са правном поуком о правном средству жалби на управни акт у законском року од 15 дана од дана пријема решења Жалба се са свим списима предмета доставља другостепеном органу тј Секретаријату за инспекцијске послове Града Београда Сектору за нормативне и управно надзорне послове Грађевинска инспекција врши инспекцијски надзор над спровођењем одредби Закона о планирању и изградњи У вршењу надзора води се управни поступак и доносе решења којима се налаже уклањање објекта или његовог дела ако се објекат гради или је његово грађење завршено без грађевинске дозволе уклањање објекта односно враћање у првобитно стање ако се објекат гради односно изводе радови без решења обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за прибављање односно измену грађевинске дозволе ако се објекат не гради према грађевинској дозволи односно главном пројекту а ако инвеститор у остављеном року не прибави односно измени грађевинску дозволу да наложи решењем уклањање објекта односно његовог дела обуставу радова ако инвеститор није закључио уговор о грађењу у складу са Законом обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за прибављање грађевинске дозволе ако утврди да је за радове који се изводе на основу потребно прибавити грађевинску дозволу а ако инвеститор у остављеном року не прибави грађевинску дозволу да наложи решењем уклањање објекта односно његовог дела обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за прибављање односно измену грађевинске дозволе ако изграђени темељи нису усклађени са главним пројектом а ако инвеститор у остављеном року не прибави грађевинску дозволу да наложи решењем уклањање изграђених темеља уклањање објекта односно његовог дела ако је настављено грађење односно извођење радова и после доношења решења о обустави радова уклањање привременог објекта у складу са законским протеком прописаног рока инвеститору односно власнику објекта забрану даљег уклањања објекта односно његовог дела ако се објекат или његов део уклања без решења о дозволи уклањања објекта односно његовог дела обуставу радова ако инвеститор није решењем одредио стручни

  Original URL path: http://www.surcin.rs/index.php/lokalna-samouprava/odseci-i-sluzbe/odeljenje-za-inspekcijske-poslove (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Одељење за имовинско-правне, стамбене и послове правне помоћи | Surcin
  комуналне послове Одсек за инспекцијске послове Одсек за имовинско правне и стамбене послове Одсек за општу управу и друштвене делатности Одсек за финансије Служба за заједничке послове Обрасце захтеве и упутства можете преузети овде Oвлашћенa лицa за решавање у управним стварима по организационим јединицама у оквиру Управе су Одек за инспекцијске послове 1 Попојић Слађан 8443 768 Грађевински инспектор 2 Макљеновић Гордана 8443 768 Грађевински инспектор 3 Милисављевић Миљан 8443 768 Комунални инспектор 4 Цветиновић Снежана 8443 768 Комунални инспектор Одсек за грађевинска и комуналне послове 1 Томић Миле 8443 762 лок 113 Шеф Одсека 2 Милетић Драгана 8443 762 лок 111 Координаторка 3 Живковић Сања 8443 762 лок 115 4 Тошић Добринка 8443 762 лок 116 5 Угарковић Дарко 8443 762 лок 115 Управно правни послови Одсек за имовинско правне и стамбене послове 1 Новицки Владимир 8443 762 лок 232 Шеф Одсека 2 Маџар Славко 8443 762 лок 118 Одсек за општу управу и друштвене делатности 1 Бузгановић Зорица 8443 280 Шеф Одсека У Одсеку за имовинско правне и стамбене послове обављају се послови који се односе на евиденцију заштиту управљање и коришћење непокретности на којима право коришћења има Општина Сурчин и упис тог права у јавним књигама отуђивање и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у складу са законом и одлуком Града ради изградње објекта површине до 800 м бруто развијене грађевинске површине осим отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку легализације решавање по захтевима за поништај правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта решавање по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње односно последњу измену решења донео надлежни орган Градске општине исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија по захтеву власника станова односно носилаца права располагања на

  Original URL path: http://www.surcin.rs/index.php/lokalna-samouprava/odseci-i-sluzbe/odeljenje-za-imovinsko-pravne-i-stambene-poslove (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Одељење за општу управу | Surcin
  за решавање у управним стварима по организационим јединицама у оквиру Управе су Одек за инспекцијске послове 1 Попојић Слађан 8443 768 Грађевински инспектор 2 Макљеновић Гордана 8443 768 Грађевински инспектор 3 Милисављевић Миљан 8443 768 Комунални инспектор 4 Цветиновић Снежана 8443 768 Комунални инспектор Одсек за грађевинска и комуналне послове 1 Томић Миле 8443 762 лок 113 Шеф Одсека 2 Милетић Драгана 8443 762 лок 111 Координаторка 3 Живковић Сања 8443 762 лок 115 4 Тошић Добринка 8443 762 лок 116 5 Угарковић Дарко 8443 762 лок 115 Управно правни послови Одсек за имовинско правне и стамбене послове 1 Новицки Владимир 8443 762 лок 232 Шеф Одсека 2 Маџар Славко 8443 762 лок 118 Одсек за општу управу и друштвене делатности 1 Бузгановић Зорица 8443 280 Шеф Одсека У Одсеку за општу управу и друштвене делатности обављају се нормативно правни послови који се односе на организацију и функционисање Управе израду нормативно правних аката из области радних односа правилници пословници упутства и сл кадровске и опште послове као и стручне послове везане за остваривање права из радног односа запослених у Управи општине изабраних и постављених лица која остварују права из радног односа стручне и административне послове везане за спровођење избора референдума

  Original URL path: http://www.surcin.rs/index.php/lokalna-samouprava/odseci-i-sluzbe/odeljenje-za-opstu-upravu-i-drustvene-delatnosti (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Одељење за финансије | Surcin
  заједничке послове Обрасце захтеве и упутства можете преузети овде Oвлашћенa лицa за решавање у управним стварима по организационим јединицама у оквиру Управе су Одек за инспекцијске послове 1 Попојић Слађан 8443 768 Грађевински инспектор 2 Макљеновић Гордана 8443 768 Грађевински инспектор 3 Милисављевић Миљан 8443 768 Комунални инспектор 4 Цветиновић Снежана 8443 768 Комунални инспектор Одсек за грађевинска и комуналне послове 1 Томић Миле 8443 762 лок 113 Шеф Одсека 2 Милетић Драгана 8443 762 лок 111 Координаторка 3 Живковић Сања 8443 762 лок 115 4 Тошић Добринка 8443 762 лок 116 5 Угарковић Дарко 8443 762 лок 115 Управно правни послови Одсек за имовинско правне и стамбене послове 1 Новицки Владимир 8443 762 лок 232 Шеф Одсека 2 Маџар Славко 8443 762 лок 118 Одсек за општу управу и друштвене делатности 1 Бузгановић Зорица 8443 280 Шеф Одсека У Одсеку за финансије обављају се послови који се односе на планирање припрему и израду одлуке о буџету и решења о привременом финансирању праћење буџетских прихода и примања по уплатним рачунима јавних прихода и праћење буџетских расхода и издатака за директне и индиректне кориснике буџетских средстава израдuнацрта буџета општине израдu стручних упутстава која садрже смернице као основ за израду финансијских планова индиректних буџетских корисника финансијско планирање управљање готовинским средствима контролу расхода буџета буџетско рачуноводство и извештавање на нивоу главне књиге трезора управљање дугом и финансијском имовином пласирање слободних средстава праћење и обрачун масе зарада запослених у Управи изабраних и постављених лица у органима општине и достављање извештаја надлежним органима финансијско рачуноводствене послове формирање књиговодствених исправа формирање документације о исплати и обустави законских и других обавеза контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава благајничко пословање вођење пословних књига и других евиденција о корисницима усаглашавање потраживања и обавеза статистичко евиденционе послове израду периодичних обрачуна завршног рачуна

  Original URL path: http://www.surcin.rs/index.php/lokalna-samouprava/odseci-i-sluzbe/odeljenje-za-finansije (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Одељење за заједничке послове | Surcin
  по организационим јединицама у оквиру Управе су Одек за инспекцијске послове 1 Попојић Слађан 8443 768 Грађевински инспектор 2 Макљеновић Гордана 8443 768 Грађевински инспектор 3 Милисављевић Миљан 8443 768 Комунални инспектор 4 Цветиновић Снежана 8443 768 Комунални инспектор Одсек за грађевинска и комуналне послове 1 Томић Миле 8443 762 лок 113 Шеф Одсека 2 Милетић Драгана 8443 762 лок 111 Координаторка 3 Живковић Сања 8443 762 лок 115 4 Тошић Добринка 8443 762 лок 116 5 Угарковић Дарко 8443 762 лок 115 Управно правни послови Одсек за имовинско правне и стамбене послове 1 Новицки Владимир 8443 762 лок 232 Шеф Одсека 2 Маџар Славко 8443 762 лок 118 Одсек за општу управу и друштвене делатности 1 Бузгановић Зорица 8443 280 Шеф Одсека У Служби за заједничке послове обављају се послови инвестиционо техничког и текућег одржавања зграде уређаја инсталација и опреме општине евиденције коришћења и издавања основних средстава и ситног инвентара биротехничких и других средстава опреме и штампарије организовање службеног превоза сервисирања возила и вођење евиденција обезбеђивања услова рада и сервисних услуга одбране противпожарне заштите безбедности и заштите здравља на раду осигурања организовања заштите и спасавања људи материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавање и

  Original URL path: http://www.surcin.rs/index.php/lokalna-samouprava/odseci-i-sluzbe/odeljenje-za-zajednicke-poslove (2016-02-06)
  Open archived version from archive •