archive-rs.com » RS » T » TENT.RS

Total: 669

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kontinualno merenje emisije opasnih i štetnih materija na blokovima privrednog društva TENT
  glasnik Prodaja Medija centar Vesti Foto galerija Video galerija Korporativni filmovi TV Prilozi Društvena odgovornost PD TENT filmovi Publikacije U slici i reči List TENT Stručni radovi Kontakt русификатор Joomla 2 5 файловые менеджеры Joomla Kontinualno merenje emisije opasnih i štetnih materija na blokovima privrednog društva TENT Počev od 2003 godine sukcesivno su ugrađivani pojedini analizatori za kontinualno merenje praškastih materija i gasova Tokom novembra 2011 godine završena je ugradnja opreme na svim blokovima TENT A i TENT B i TEK A5 u okviru CEMS Continuous Emission Monitoring System projekta U sklopu projekta će biti zadovoljeni zahtevi obrade podataka u skladu sa domaćom zakonskom regulativom i prema evropskoj Direktivi za velika ložišta 2001 80 U toku marta i aprila 2013 godine izvršena su merenja emisija dimnih gasova za potrebe kalibracije merne opreme Izgradnja sistema je finansirana iz donacije Delegacije Evropske unije u Beogradu i delom iz sopstvenih sredstava Vrednost ovog ugovora je oko 1 700 000 evra Ekologija Politika zaštite životne sredine Rekonstrukcija elektrofiltera Otpepeljavanje Odsumporavanje Kontinualna merenja Smanjenje uticaja deponije na životnu sredinu Sprečavanje negativnog uticaja otpada Sanacija i adaptacija energetske opreme PROGRAM MONITORINGA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU TENT TENT A TENT B TE Kolubara TE Morava Železnički transport

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/kontinualna-merenja (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Smanjenje uticaja deponije pepela na životnu sredinu
  na zagađivanje vode deponije predstavljaju površinski izvor zagađivanja vazduha česticama pepela Zbog nepovoljnih fizičko hemijskih karateristika pepela i postojećeg načina odlaganja pepela na otvorenim deponijama pri suvom i vetrovitom vremenu dolazi do eolske erozije pepela U skladu sa postojećom tehnologijom transporta i odlaganja pepela u cilju sprečavanja eolske erozije pepela sa deponija primenjuju se odgovarajući mere zaštite 1 Biološka rekultivacija obavlja se na osnovu Glavnog projekta biološke rekultivacije deponija pepela i šljake TENT A i TENT B i podrazumeva formiranje biopokrivača i šumskog zasada primenom odgovarajućih agrotehničkih mera Setva smeše višegodišnjih trava travni pokrivač biopokrivač sopstvenom vegetacionom masom štiti površinu od eolske erozije i biološki melioriše podlogu Pošumljavanje nasipa zasnivanje zasada žbunja i drveća zasad lokalno smanjuje udare vetrova i transport suspendovanih čestica U graničnom delu oko obe deponije postoji vetrozaštitn pojas topola 2 Održavanje vodenog ogledala jezera maksimalna površina po projektu iznosi oko 60 u odnosu na površinu aktivne kasete 3 Kvašenje plaža površina između jezera i nasipa na aktivnoj kaseti koje nisu pokrivene vodenim ogledalom vrši se pomoću sistema topova 4 Kvašenje novizgrađenih nasipa suve površine novoizgrađenih nasipa i zasejane trave na aktivnoj kaseti se vrši sistemom prskača Biološka rekultivacija deponije pepela Setva Na nasipima se obavlja setva smeše trava koja se sastoji od jednogodišnjih nosećih kultura i višegodišnjih vrsta trava U okviru redovnih poslova biološke rekultivacije u prolećnom periodu 2012 godine urađeno je TENT A setva trave na površini od 4 1ha na ravnom delu kasete II oko prelivnog stuba i 8 7ha nasipa TENT B setva trave na površini od 5 4ha na novoizgrađenim nasipima Stručni nadzor nad poslovima sadnje i prihrane vršio je Institut za zemljište Beograd a izvođenje radova PROTENT Sadnja Drvenaste i žbunaste vrste se sade na spoljašnjim kosinama nasipa oko deponije Pri izboru vrsta treba odabrati one sa najmanjim zahtevima u odnosu

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/smanjenje-uticaja-deponije-na-ivotnu-sredinu (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Sprečavanje negativnog uticaja otpada na zemljište i vodu (Skladište za privremeno odlaganje otpada, Prečišćavanje zauljenih otpadnih voda)
  ulja i otpadna apsorpciona sredstva sa uljem i mazutom sa firmom Modekolo doo Beograd otpadna metalna ambalaža od ulja i maziva i otpadna plastična ambalaža od hemikalija sa firmom Jugo Impeks Niš i otpadnih PCB transformatora sa firmom MITEKO Kneževac d o o Beograd Takođe PD TENT ima sklopljene ugovore o prodaji pepela sa firmama Titan Kosjerić Građevinskim preduzećem Sloboda i fabrikom cementa Lafarž Od aprila 2011 god ugovor je sklopljen i sa firmom NEKSE Novi Sad koja pepeo izvozi u Hrvatsku U decembru 2011 godine je sklopljen ugovor između preduzeća ECO dvorište iz Obrenovca preduzeće ima dozvolu za prikupljanje i transport neopasnog otpada izdatu od strane Ministarsva životne sredina i prostornog planiranja i PD TENT d o o Predmet ugovora je uspostavljanje poslovno tehničke saradnje između ugovornih strana radi sprečavanja i smanjenja štetnih uticaja na životnu sredinu Tako da je od januara 2012 počelo prikupljanje papirno kartonskog ambalažnog otpada Postavljene su 94 kutije na TENT A i 30 kutija na TENT B Sa istom firmom je sklopljen ugovor i o preuzimanju pet ambalaže još 2010 U tu svrhu na TENT A postavljeno je 11 a na TENT B 9 kontejnera Sakupljena količina pet ambalaže na mesečnom nivou po elektrani je 200 330kg Deo dobiti koju ostvari ECO dvorište koristi za edukaciju građanstva i pomoć obrenovačkim školama o čemu redovno dostavlja informacije PD TENT Prva verzija Plana upravljanja otpadom usvojena je u zakonskom roku u junu 2010 god Kako se u toku izrade projektne dokumentacije za skladišta otpada javila potreba za revizijom Plana upravljanja otpadom u februaru 2012 usvojena je nova verzija Novi Plan je izradio Institut Kirilo Savić iz Beograda uz saradnju zaposlenih PD TENT na svim lokacijama Za sve četiri lokacije PD TENT planirana je izgradnja skladišta za privremeno odlaganje otpada u skladu sa novom zakonskom regulativom Institut

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/sprecavanje-negativnog-uticaja-otpada (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Politika zaštite životne sredine
  sanacije učinjene štete životnoj sredini i sprečavanja novih negativnih uticaja ekološki projekti imaju zapaženo mesto u investicionim i finansijskim planovima PD TENT Kao društveno odgovorna kompanija PD TENT je u periodu od 2001 do 2011 godine uložilo ogromna sredstva i napore u unapređenju životne sredine U tom periodu najveći proizvođač električne energije u JP EPS realizovao je više ekoloških projekata u koje je uloženo preko 84 miliona evra Prema Srednjoročnom planu razvoja TENT d o o od 2012 do 2017 ovakva strategija će biti nastavljena U ovom periodu najvažniji prioriti su povećanje efikasnosti i ispunjenje zakonom propisanih ekoloških standarda Za realizaciju ovih planova potrebno je 1 1 milijardi evra Od toga 600 miliona biće potrošeno za zaštitu životne sredine a 500 miliona za dalju revitalizaciju objekata privrednog društva KLjUČNI PROJEKTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 1 Rekonstrukcija elektrofiltera 2 Izmena sistema za transport i deponovanje pepela i prelazak na pneumatski i malovodni transport 3 Izgradnja postrojenja za odsumporavanje i redukcija NOx primarnim merama 4 Kontinualno merenje emisije opasnih i štetnih materija na blokovima privrednog društva TENT 5 Smanjenje uticaja deponije pepela na životnu sredinu 6 Sprečavanje negativnog uticaja otpada na zemljište i vodu Skladište za privremeno odlaganje otpada Prečišćavanje zauljenih otpadnih voda

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/zastita-zivotne-sredine (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • PROGRAM MONITORINGA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
  mesta u okolini TE A i B Uzorkuje se 24 časovnim osmokanalnim uzorkivačem Uzimanje uzoraka se vrši na svakih 8 dana Merenja obavljaju ovlašćene laboratorije eksterno i sastavljaju mesečne i godišnje izveštaje Monitoring kvaliteta vazduha se radi i interno po sličnom programu na većem broju mernih mesta MONITORING OTPADNIH VODA Eksterna kontrola voda vrši se prema Programu praćenja uticaja otpadnih voda TE Nikola Tesla A i B na površinske i podzemne vode Vrše se sledeća ispitivanja 1 Ispitivanje uticaja otpadnih voda deponije pepela i ostalih voda na recipijent 2 Ispitivanje uticaja otpadnih voda deponije pepela na kvalitet podzemnih voda 3 Ispitivanje kvaliteta voda seoskih bunara 4 Ispitivanje efikasnosti uređaja za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda Uzorkovanje se vrši četiri puta godišnje Tom prilikom se rade hemijsko fizičke mikrobiološke i radiološke analize uzoraka KONTROLA RADIOAKTIVNOSTI U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI Uzorkovanje i analizu rade ovlašćene laboratorije Uzorci se uzimaju jedanput u toku godine Vrše se sledeća merenja 1 Gama spektrometrijska analiza 2 Ukupna α i β aktivnost 3 Jačina ambijentalne doze gamazračenja sa istovremenim merenjem u vazduhu 1 m iznad tla Uzorkuju se ugalj sa dodavača elektrofilterski pepeo i šljaka pepeo sa deponije biljne kulture zemljište i vode površinske i otpadne MERENjE NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI U OKOLINI TENT Program merenja nivoa buke u okolini TE Nikola Tesla je u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini Sl Glasnik RS br 36 09 i Uredbom o indikatorima buke graničnim vrednostima metodama za ocenjivanje indikatora buke uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini Sl Glasnik RS br75 10 Određuje se merodavni nivo buke preko izmerenih ekvivalentnih nivoa i eventualnih dodataka nivou u zavisnosti od vrste posmatrane buke istaknuti ton impulsi ili druge akustičke informacije Merenja se vrše na četiri merna mesta u okolini svake elektrane u dva perioda

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/program-monitoringa-uticaja-na-zivotnu-sredinu (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Integrisani sistem menadžmenta
  Joomla 2 5 файловые менеджеры Joomla Integrisani sistem menadžmenta Termoelektrane Nikola Tesla prve su u sistemu Elektroprivrede Srbije uspostavile i primenile tri medjunarodna standarda ISO 9001 ISO 14001 i OHSAS 18001 Sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom QMS prema zahtevima standarda ISO 9001 dobijen je 2005 a 2008 i 2011 nakon resertifikacione provere potvrđena je i produžena njegova važnost Sertifikat za sistem upravljanja zaštitom životne sredine EMS prema zahtevima standarda ISO 14001 2004 dobijen je 2008 Nakon resertifikacione provere 2011 važnost mu je potvrđena i produžena Uspostavljanjem ovog sistema i aktivnostima koje je PD TENT preduzelo i preduzima na očuvanju životne sredine pokazuje da je privrženo smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu i poštovanju svih relevantnih zakonskih propisa iz ove oblasti Sertifikat za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS prema zahtevima standarda OHSAS 18001 2007 dobijen je u julu 2010 Uvođenjem ovog sistema PD TENT je pokazalo koliku važnost pridaje zaštiti zdravlja i bezbednosti svojih zaposlenih Resertifikacija standarda OHSAS obavljena je 2013 godine Sva tri sistema u PD TENT objedinjena su u integrisani sistem menadžmenta U skladu sa usvojenom Politikom integrisanog sistema menadžmenta i zahtevima standarda ISO 9001 ISO 14001 i OHSAS 18001 PD TENT nastoji da uspostavljene

  Original URL path: http://www.tent.rs/menadzment-kvaliteta (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Društvena odgovornost
  osnovnih vrednosti na kojima se temelje principi i ciljevi poslovne politike TENT doo Njen polazni element je održivi razvoj u proizvodnji i isporuci električne energije Ovo privredno društvo je i važan deo života ljudi u sredinama u kojima su njegovm pogoni Njegov značaj i veličina stvaraju i odgovornost za kvalitet života u njima i ono tu odgovornost nosi sa punom ozbilj nošću ništa manjom od one koju ispoljava u svom osnovnom poslu Velika sredstva ulaže u razvoj omladinskog i masovnog sporta pomažući rad klubova i organizaciju sportskih takmičenja Poseban vid aktivnog promovisanja osnovnih društvenih vrednosti TENT doo iskazuje tradicionalnom dodelom nagrada najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u okruženju i stipendija izuzetno uspešnim studentima TENT doo u skladu sa svojim mogucnostima dodeljuje stipendije uspesnim akademcima u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo Indirektno uticemo na razvoj mladih strucnjaka iz svih oblasti Komunikacija i saradnja sa studentima istrazivacima je jedan od nasih politika transfera znanja Nasa biblioteka u skladu sa politikom i pravilnkom kompanije je na raspolaganju svim istrazivacima kontakt za studente Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Usmeravajući svoju poslovnu politiku i na ovakve aktivnosti ovo privredno društvo razume i ispoljava

  Original URL path: http://www.tent.rs/drutvena-odgovornost (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Centar za očuvanje tradicije i kulture
  kulturno umetničko društvo Počeli su sa jednim igračkim ansamblom i narodnim orkestrom da bi danas prerasli u Centar za očuvanje tradicije i kulture Termoelektrane Nikola Tesla koga čine četiri izvođačka ansambala prvi drugi treći i pripremni treći jedanaest škola folklora mešovita pevačka grupa dečiji orkestar narodni orkestar hor i dramska sekcija sa blizu 500 članova Od 2012 godine Poetski teatar i Hor Obrenovačke devojke i zvanično su postali punopravni članovi Centra Svi oni neguju oplemenjuju i dostojno prezentuju naše bogato folklorno nasleđe Priča je počela odmah iste 1979 godine Uspesi su se nizali Ansanbl je putovao i dokazivao se na svim prostorima bivše Jugoslavije Ime su proslavljali na turnejama i festivalima na Malti u Francuskoj Bugarskoj Nemačkoj Španiji Italiji Poljskoj Grčkoj Belgiji Ukrajini Portugalu Švedskoj Na manifestaciji Amateri svome gradu uvek su bili zapaženi tako da već godinama nose zvanje ansambla prve kategorije U 2008 godini to zvanje su potvrdili a narodni orkestar i mešovita grupa pevača u ukupnom plasmanu zauzeli su prvo mesto Na četrnaestom festivalu folklornih ansambala KUD ova Srbije u Požarevcu 2008 godine osvojili su zlatnu plaketu 1 mesto i nagradu stručnom rukovodiocu najuspešnijeg ansambla kao i nagradu za najbolji ansambl U 2012 godini su bili na

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/centar-za-ocuvanje-tradicije-i-kulture-tent (2015-06-17)
  Open archived version from archive •