archive-rs.com » RS » T » TENT.RS

Total: 669

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavkuprenosnog sistema za vibrodijagnostiku i balansiranje JN N.N 9451 /12
  napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke Sistem parnih duvača gara kotla bloka A6 Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji Ponuđači su u obavezi da za ozbiljnost Ponude prilože bankarsku tendersku garanciju u iznosu od 2 vrednosti ponude sa rokom važenja do momenta zaključivanja ugovora a ne kraće od 60 dana od dana otvaranja ponuda Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda Elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude cena 80 pondera unifikacija reference 20 pondera Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 časova u prostorijama TENT d o o Obrenovac Ogranak TENT A Sektor Poslovi komercijale i analitike adresa Bogoljuba uroševića Crnog 44 11500 Obrenovac Zainteresovani domaći ponuđači na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije uplatiće nepovratni iznos od 200 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun TENT d o o Obrenovac broj 205 79076 25 kod Komercijalne banke Beograd Zainteresovani inostrani ponuđači na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije uplatiće nepovratni iznos od 1 00 evro na devizni račun TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFTcode KOBBRSBG Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično ili poštom uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/281-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavkuprenosnog-sistema-za-vibrodijagnostiku-i-balansiranje-jn-nn-9451-12 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova po ZSU 001370/12
  uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda Elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude cena 80 pondera reference 20 pondera 10 pondera reference po broju i 10 pondera reference po vrednosti Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 sati u prostorijama TENT d o o Obrenovac Ogranak TENT A Sektor Poslovi komercijale i analitike adresa Bogoljuba Uroševića Crnog 44 11500 Obrenovac Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 118 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit Bank Srbija a d a inostrani ponuđači uplatiće iznos od 1 evro na devizni račun TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 205 0070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzimaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Poseta naručiocu Ogranak TENT A je obavezna O izvršenoj poseti izdaće se odgovarajuća potvrda Poseta se najavljuje 2 dana unapred a poželjno je da ne bude kasnije od 20 og dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji Ponuđači su u obavezi da uz ponudu prilože bankarsku tendersku garanciju za ozbiljnost ponude u visini od najmanje 2 od vrednosti ponude Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/280-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-radova-po-zsu-00137012 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavkuradova na rekonstrukciji putnog prelaza za 2012. godinu (JN ZSU 002602 /12)
  osiguranja saobraćaja na putnom prelazu u km 4 513 pruge TE Kolubara Veliki Crljeni Sušara Vreoci prema Glavnom projektu Saobraćajni institut CIP d o o 2011 Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda Elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude cena 95 pondera dužina garantnog roka 5 pondera 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 časova u prostorijama TENT d o o Obrenovac Ogranak TENT A Sektor Poslovi komercijale i analitike adresa Bogoljuba Uroševića Crnog 44 11500 Obrenovac Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 2 000 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit Bank Srbija a d a inostrani ponuđači uplatiće iznos od 20 evra na devizni račun TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 205 0070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzimaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača 6 Naručilac će omogućiti zainteresovanim ponuđačima uvid u projekat i obilazak lokacije na kojoj će biti ugrađen putni prelaz Poseta se najavljuje dva dana unapred a najkasnije do 25 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS 7 Obavezna sadržina ponude

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/265-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavkuradova-na-rekonstrukciji-putnog-prelaza-za-2012-godinu-jn-zsu-002602-12 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga – oskultacija deponija pepela i šljake TENT B tehnološka merenja, vizuelna osmatranja hidrometrijska merenja, geomehanička ispitivanja geodetska snimanja, izrada mesečnog izveštaja
  TENT B tehnološka merenja vizuelna osmatranja hidrometrijska merenja geomehanička ispitivanja geodetska snimanja izrada mesečnog izveštaja o stanju deponije i izrada godišnjeg izveštaja o stanju deponije Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 časova u prostorijama Komercijalne službe PD TENT d o o Obrenovac Ogranak TENT B Ušće Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 777 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit Bank Srbija a d zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili elektronskom poštom uz ovlašćenje za pruzimanje iste ako se dokumentacija preuzima lično priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača koji pored podataka o ponuđaču sadrži i broj telefona i ime osobe za kontakt za ovu javnu nabavku Zainteresovani inostrani ponuđači 7 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 6 Poseta naručiocu je moguća Poseta se najavljuje 2 dana unapred a najkasnije 20 og dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS 7 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/261-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-usluga--oskultacija-deponija-pepela-i-ljake-tent-b-tehnoloka-merenja-vizuelna-osmatranja-hidrometrijska-merenja-geomehanika-ispitivanja-geodetska-snimanja-izrada-mesenog-izvetaja (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: rezervni delovi buldozera „Huta Salowa Wola" TD25-E u okviru remonta i tekućeg održavanja TE „Morava" za 2012. godinu JN br. 134/12 - 30946
  adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke rezervni delovi buldozera Huta Salowa Wola TD25 E poljske proizvodnje sa IHC motorom iz 1983 godine Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim elementima cena rok plaćanja Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 sati u prostorijama PD TENT d o o Obrenovac Ogranak TE Morava Svilajnac Komercijalno odelenje adresa Kneza Miloša broj 89 35210 Svilajnac Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 2 000 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD Termoelektrane Nikola Tesla d o o Obrenovac Ogranak Morava Svilajnac broj 205 17597 65 kod Komercijalne banke Svilajnac Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 20 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 6 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 7 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/260-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-dobara-rezervni-delovi-buldozera-huta-salowa-wolaq-td25-e-u-okviru-remonta-i-tekueg-odravanja-te-moravaq-za-2012-godinu-jn-br-13412-30946 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: automatski filter za tehničku vodu u okviru nabavke osnovnih sredstava TE „Morava" za 2012. godinu JN br. 133/12 - 30947
  Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 1 Predmet nabavke automatski filter sa povratnim ispiranjem 1 kom Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 2 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 3 Kriterijum za izbor ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim elementima cena rok plaćanja Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji 4 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 časova u prostorijama PD TENT d o o Obrenovac Ogranak TE Morava Svilajnac Komercijalno odelenje adresa Kneza Miloša broj 89 35210 Svilajnac Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 2 000 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD Termoelektrane Nikola Tesla d o o Obrenovac Ogranak Morava Svilajnac broj 205 17597 65 kod Komercijalne banke Svilajnac Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 20 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 5 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 6 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/259-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-dobara-automatski-filter-za-tehniku-vodu-u-okviru-nabavke-osnovnih-sredstava-te-moravaq-za-2012-godinu-jn-br-13312-30947 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku JN ZSU 0360
  dati su u konkursnoj dokumentaciji Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda Elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude cena 75 pondera reference 20 pondera način plaćanja 5 pondera Detaljan opis u vezi primene kriterijuma za ocenu ponuda dat je u konkursnoj dokumentaciji u uputstvu za ponuđače Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 časova u prostorijama TENT d o o Obrenovac Ogranak TE Kolubara Veliki Crljeni Sektor Poslovi komercijale i analitike adresa 3 oktobra 146 11563 Veliki Crljeni Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 1 180 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit Bank Srbija a d a inostrani ponuđači uplatiće iznos od 20 evra na devizni račun TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 205 0070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzimaju konkursnu dokumentaciju lično ili poštom uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Poseta naručiocu radi uvida u postojeću dokumentaciju koja je predviđena kao podloga za izradu studije je moguća svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 časova uz predhodnu najavu Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/258-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-jn-zsu-0360 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku izrada glavnog projekta, isporuka, ugradnja, puštanje u rad i baždarenje opreme za kontinualna merenja emisije u TE „Kolubara" A3 i A5 JN ZSU 003651
  Kolubara A3 i A5 JN ZSU 003651 1 Podaci o naručiocu Privredno društvo Termoelektrane Nikola Tesla d o o Obrenovac Bogoljuba Uroševića Crnog 44 11500 Obrenovac Ogranak TE Kolubara Veliki Crljeni 3 oktobra 146 11563 Veliki Crljeni tekući račun 205 13550 81 matični broj 7802161 PIB 101217456 šifra delatnosti 3511 Ogranak društva TE Kolubara Veliki Crljeni telefon 011 81 22 058 011 20 54 943 telefaks 011 81 62 310 e mail Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke izrada glavnog projekta isporuka ugradnja puštanje u rad i baždarenje opreme za kontinualna merenja emisije u TE Kolubara A3 i A5 Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda Elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude cena 75 pondera reference 20 pondera visina traženog avansa 5 pondera Detaljan opis u vezi primene kriterijuma za ocenu ponuda dat je u konkursnoj dokumentaciji u uputstvu za ponuđače 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 časova u prostorijama TENT d o o Obrenovac Ogranak TE Kolubara Veliki Crljeni Sektor poslovi komercijale i analitike adresa 3 oktobra 146 11563 Veliki Crljeni Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 1 180 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit Bank Srbija a d a inostrani ponuđači uplatiće iznos od 20 evra na devizni račun TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 205 0070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzimaju konkursnu dokumentaciju lično ili poštom uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača 6 Obavezna je poseta naručiocu koja će omogućiti zainteresovanim ponuđačima uvid u projekat i obilazak lokacije O izvršenoj poseti izdaće se odgovarajuća potvrda Poseta će biti okvirno 20 dana nakon objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS 7 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 8 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od 30 dana od objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS do 12 00 časova sa naznakom Ponuda za JN ZSU 003651 ne otvarati uručiti Snežani Kotlajić Služba nabavke TE Kolubara Veliki Crljeni Ponudu poslati u jedan pisani primerak 9 U slučajevima predviđenim članom 32 ZJN naručilac će produžiti rok za dostavljanje ponuda 10 Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan ili na

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/248-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-izrada-glavnog-projekta-isporuka-ugradnja-putanje-u-rad-i-badarenje-opreme-za-kontinualna-merenja-emisije-u-te-kolubaraq-a3-i-a5-jn-zsu-003651 (2015-06-17)
  Open archived version from archive •